Page 51

da¤›t›ld›. Uzun Yürüyüfl 27 Kas›m günü Köln'de yap›lan yürüyüfl ve Dom Meydan›'ndaki mitingle sona erdi. Ebertplatz'da toplanmaya bafllayan yürüyüflçüler ve Anadolu Federasyonu’na ba¤l› derneklerin üyeleri sloganlar eflli¤inde yürüyüfle bafllad›. Yaklafl›k 90 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl Dom Meydan›’na kadar devam etti. Eylemde, "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur", "Siyasi Tutsaklara Özgürlük", "Nurhan, Cengiz, Ahmet, Ünal, Faruk, fiadi'ye Özgürlük" sloganlar› Türkçe ve Almanca olarak at›ld›. En önde tutsak resimlerinin bulundu¤u pankart ve arkas›nda "Siyasi Tutsaklara Özgürlük" yaz›l› k›rm›z› ya¤murluklarla meydanda bildiriler da¤›t›l›p, aç›klamalar yap›ld›. Halaylar ve sloganlarla miting sona erdi.

Anadolu Federasyonu Davas›nda Savunma 30 Kas›m günkü mahkeme de tutsaklardan Nurhan Erdem savunma yapt›. Duruflmalarda Hakim ve Savc›n›n tutsaklara, tutsaklar› sahiplenenlere düflmanca tav›rlar›n› görmek mümkündür. Geçen haftaki duruflmada yine Savc›n›n bu tür bir sald›r›s› olmufltu. Önceki hafta, Nurhan Erdem, savunmas›na bafllarken, savc› siyasi(!) tespitler yapmaya çal›flarak “Sizin gerçek yüzünüzü görenler buraya gelmiyor. Bak›n salonda kimse yok. Baban bile tümünü seyretmeden ç›kt›” türünde fleyler söylemiflti. Nurhan Erdem, savunmaya bafllarken flu cevab› verdi savc›ya: 'Savc› geçen hafta salona bakarak ailemin, arkadafllar›m›n burada ol m ad › ¤› n› , g e r çe k yü z üm ü zü g ör e nl e r i n a r t ›k g e lm e di ¤i ni sö yl e m i fl t i . Be n im ad›m Nurhan, Soy ad ›m Erdem. Babam da, annem de, ablam da, k ay ›n ba bam da, arkadafllar›m da iflte buradalar. Burada siyasi bir dava vard›r. Siz b ir t a r a f› te m si l e d iy or s un u z . B e n im tü m kim li¤ im a ç › k. S iz in i s e bu g ün e k a da r te k b ir a il e fe r d in i z ge li p d e n e y a p t›¤ › n ›z › b i le h iç m e r a k e tm e di . G e ç en ha f ta bu konuda demagoj i yapm› flt› n› z. fii mdi s iz e s oruyor um: Pe ki si zi n düflünceler ini ze hiç önem veren var m›, neden sizi n suçlamalar ›n› z› d i n le me k i ç i n h iç k i m s e n i z g e lm e di ? ” Savc›n›n tutsaklar› afla¤›lamaya çal›flan, tutsaklar›n sahiplenilmedi¤i yalan›na cevap veren Nurhan Erdem, bu kez sorularla savc›y› sorgulad›. Savunmas›n› yapan Nurhan Erdem son sözlerini slogonlarla tamamlad›. Salonda davay› izlemeye gelen 70 kiflinin alk›fllamas› üzerine durumu hazmedemeyen mahkeme salonu boflaltt›. Duruflma böyle bitirildi... Say›: 245

Yürüyüfl

AVRUPA’dakiB‹Z Almanya'da yaflayan herkes, Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD'li Sarrazin'in kafatasç› ›rkç›l›¤›n› biliyor art›k. Geçmiflte sadece küçük neo-nazi örgütlerinin yabanc› düflmanl›¤› çerçevesinde yürüttükleri ›rkç› politikalar; art›k geleneksel partilerin de ve solcu geçinen partilerin de temel politikalar› durumuna gelmifltir. Avrupa'daki emperyalist tekeller, dünyay› kana bulayarak sömürdüklerini hiçbir zaman yeterli görmedi¤i için; kendi halk›n› da gün geçtikçe daha büyük bir h›rsla sömürmek istemektedir. ‹flte bundan dolay› 'kriz' kelimesi telaffuz edildi¤inde, hemen arkas›ndan da sosyal haklar k›s›tlan›r ve emekçilerin emeklilik yafllar› yükseltilir, ifl güvenceleri k›s›tlan›r, sofradaki ekmekleri küçültülür. Krizin tüm faturas›, emekçilere ç›kart›lmakla birlikte; krizin gerekçesi olarak göçmen emekçileri he-

def göstermek, kapitalizmin klasik 'Böl-Yönet' takti¤inin bir demogojisidir. Avrupal› emekçilere 'Kriz var, krizin sorumlusu yabanc›lard›r' diye hedef göstererek, ›rkç›l›¤› güçlendiriyor. Avrupa'da ›rkç›-faflist örgütlenmelerin çaplar› çok s›n›rl› olmas›na ve neo-nazilerin bunca teflhir olmas›na ra¤men; sofrada küçülen ekme-

Düzen partilerinin tümü ›rkç›l›¤›n orta¤›d›r ¤in sorumlusu olarak yabanc› emekçilerin gösterilmesi zaman içinde sonuç da al›c› olmaktad›r. Neo-nazi örgütlerinin palazlanmas›n› sözde engellemek ve ›rkç›faflist propogandan›n halk› teslim almamas› ad›na, geleneksel partiler

5 Aral›k 2010

de ›rkç›lar›n bu söylemlerini ellerinden alarak, güya neo-nazi örgütlenmelerinin geliflmesini engellemek istemektedirler. Liberal ve hristiyan demokratlar›n bafl›n› çekti¤i bu politikalar, ad›m ad›m sosyal demokrat partileri ve Yefliller gibi düzen içi solun sözde daha radikal kesimlerini temsil edenlerin de günlük politikalar› haline gelmifltir. As›l amaç ise ortadad›r: Tekeller ad›na daha büyük sömürünün sa¤lama oldu¤u gibi sol geçinen düzen içi sol partiler de emperyalist tekellerin bu politikas›n›n basit bir oyunca¤›ndan baflka birfley de¤ildir. Baflta Hollanda olmak üzere Avrupa’daki bir çok emperyalist kapitalist ülkede düzen içi sol partiler de göçmen halklara karfl› sürdürülen yeni bask› yasalar›ndan çokta flikayetçi de¤iller. B›rakal›m do¤rudan bu yasalara karfl› ç›kmalar›n›, seslerini bile ç›karmaktan acizler.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

51

245  
245  
Advertisement