Page 47

 Metal ‹flçisi Güvence ‹stiyor

TEKEL ‹flçilerinin Direnifli Sürüyor T E K E L ‹flçileri Sald›r›y› P ro t e s t o E t t i Tek G›da-‹fl Sendikas› önünde 50 günü aflk›n süredir direniflte olan TEKEL iflçileri 27 Kas›m günü yapt›klar› eylemle kendilerine yap›lan sald›r›y› protesto ettiler. “Her Yer Tekel Her Yer Direnifl”, “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde TEKEL iflçileri ad›na aç›klama yapan Arzu Günefl, bu sald›r›lar›n tüm emekçilere oldu¤unu söyledi.

T E K E L ‹flçilerinden M eflaleli Y ü r ü y ü fl 28 Kas›m günü Taksim Galatasaray Lisesi’nde biraraya gelen 200’ü aflk›n kifli “TEKEL ‹flçisi Yaln›z De¤ildir”, “Her Yer TEKEL Her Yer Direnifl”, “Kahrolsun Sendika A¤alar›” sloganlar›yla Taksim Meydan›’na kadar yürüdü. Emekli Senliler’in de önlükleriyle kat›ld›¤› yürüyüflte ayd›nlar ve Türkan Albayrak bir konuflma yaparak “TEKEL iflçilerini yaln›z b›rakmayal›m” dediler. Eylemde yap›lan aç›klamada “4C iptal edilene kadar bu mücadelemizi sürdürece¤iz” denildi. Eylemde, sendikac›lar›n ve polisin sald›r›s›nda yaralanan Metin Arslan da konuflarak “Sald›r› bizim hakl›l›¤›m›z› bir kez daha göstermifltir” dedi.

T E K E L ‹ fl çile r i T ü r k - ‹ fl ’ t e y d i 29 Kas›m günü Türk-‹fl'in Taksim Gümüflsuyu'ndaki ‹stanbul flube binas›na gelen Tekel iflçileri 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ile görüfltüler. Görüflme öncesi sald›r›da çeflitli yerlerinden yaralanan Tekel iflçisi

Metin Arslan, aç›klama yapt›. TMMOB ‹KK ‹l Sekreteri Tores Dinçöz, ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Ali Çerkezo¤lu ve KESK fiubeler Platformu dönem sözcüsü Ali Gün TEKEL iflçileriyle dayan›flmak için Türk-‹fl ‹stanbul 1. Bölge Temsilcili¤i’nin önüne geldiler. Burada yap›lan aç›klamalar›n ard›ndan iflçiler Türk ‹fl ‹stanbul Temsilcili¤ine ç›kt›. Büyükkucak, TEKEL iflçileri ile görüflmesinde; “Sendika iflçinin üzerine polis gönderemez. Hiçbir gerekçe iflçilere yönelik bir sald›r›y› hakl› ç›karamaz” dedi. ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Ali Çerkezo¤lu da yapt›¤› aç›klamada “TEKEL iflçilerine yönelik sald›r› kabul edilemez” dedi.

D‹SK Birleflik Metal-‹fl (BM‹S) toplu ifl sözleflmesi sürecindeki MESS dayatmalar›na ve güvencesizlefltirmeye karfl› 28 Kas›m’da Kocaeli’nin Gebze ‹lçesi’nde miting düzenledi. On bine yak›n kiflinin kat›ld›¤› mitingde güvencesizlefltirmeye ve kurals›z çal›flt›rmaya karfl› mücadele edilelece¤i belirtildi. Mitingde yap›lan konuflmalarda güvencesizli¤e karfl› ortak mücadele edilmesi gerekti¤i vurguland›.

 Çivi ‹flçileri CHP ‹l Binas›n› ‹flgal Etti 25 Kas›m günü Akdeniz çivi ve tel fabrikas›nda çal›flan iflçiler Birleflik Metal-‹fl’e üye olduklar› için iflten at›l›nca CHP il binas›n› iflgal ettiler. ‹flçiler bütün iflçiler ifle geri al›n›rsa eylemlerine son vereceklerini söylediler. Polis iflçilere sald›rarak gözalt›na ald›. ‹flçiler sabah serbest b›rak›ld›. 26 Kas›m günü Emek ve Demokrasi Platformu ile Birleflik Metal ‹fl Sendikas› eylem yapt›lar. Tafl bina önünde yap›lan eyleme Devrimci ‹flçi Hareketi de destek verdi.

T E K E L ‹flçilerinden Suç Duyurusu

 Kardemir ‹flçileri

Tekel iflçileri u¤rad›klar› sald›r›yla ilgili 30 Kas›m günü ‹stanbul Sultanahmet Adliyesi’ne giderek Mustafa Türkel baflta olmak üzere, sendika yönetimi ve sald›rganlar hakk›nda suç duyurusunda bulundular. Tekel iflçilerine sanatç›lar ve devrimci kurumlar destek verdi. “Sald›r›n›n sorumlusu Mustafa Türkel’dir! Sald›rganlar Cezaland›r›ls›n!” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde P›nar Sa¤ ve Ruhan Mavruk iflçilerin yan›nda olduklar›n› söylediler. Tekel iflçileri ad›na yap›lan aç›klamada “Baflta Mustafa Türkel olmak üzere bu suçlar› iflleyen sendikac›lar ve sald›rganlar›n cezaland›r›lmalar›n› istiyor bu nedenle suç duyurusunda bulunuyoruz.” denildi. Aç›klaman›n ard›ndan suç duyurusunda bulunuldu.

Açl›k Grevinde

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

Kardemir’de Türk Metal’e üye olduktan sonra iflten at›lan iflçilerin direnifli sürüyor. Geçti¤imiz günlerde Ankara’ya bafllatt›klar› yürüyüfllerini sürdüren iflçiler, Karabük’te de açl›k grevine bafllad›. 28 kas›m günü 6 iflçi kendilerini zincirle birbirlerine ba¤layarak eylem yapt›lar. Daha sonra eyleme kat›lan 45 iflçi açl›k grevine bafllad›. Polis iflçileri ablukaya al›rken iflçilerin aileleri de dahil kimseyi eylem alan›na yaklaflt›rmad›. Açl›k grevi sürüyor. Kardemir’de örgütlü olan Çelik-‹fl Sendikas›’n›n iflbirlikçi prati¤ine tepki gösteren iflçiler Türk Metal Sendikas›’na üye olmufl, bunun üzerine de 200 kadar iflçi iflten at›lm›flt›. ‹flten at›lan iflçiler eyleme geçerken Türk Metal yönetimi ise bir süre sona eylemlere son verildi¤ini aç›klam›flt›.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

47

245  
245  
Advertisement