Page 46

Devrimci ‹flçi Hareketi Daha çok sömürmek, daha ucuza çal›flt›rmak için emekçilere kölece yaflam koflullar› dayat›l›yor. Bir yandan da onlarca, yüzlerce gerekçe bularak emekçileri iflten atmaya devam ediyorlar. ‹zmir’de Buca Belediyesi’ne ba¤l› Tafleron flirkette çal›flan iflçiler iflten atmalara karfl› ve ifl güvencesi için bas›n aç›klamas› yapt›klar›ndan dolay› iflten at›ld›lar. iflçiler onurlar›, ekmekleri, çocuklar›, yar›nlar› için mücadele yürüteceklerini belirterek, “Buca Belediyesi’nin önünde oturma eylemine bafll›yoruz”… diyerek direnifle bafllad›lar. ‹flten at›lan iflçiler, Türkan Albayrak’›n bayra¤›n› devrald›klar›n› belirtiyorlard› direnifle bafllarken. Zeynel K›z›larslan, Tuzla’da aylard›r direniflini sürdürüyor. ‹rili ufakl› bir çok direnifl var. En son Kardemir iflçileri, iki grup halinde eyleme geçtiler. Bir grup Ankara’ya yürürken, bir grup kal›p Karabük’te açl›k grevi yapt›. Ama bitirdiler açl›k grevini. Gerçekte onlara bu karar› verdiren etken ne olursa olsun, temeldeki neden emekçilerin kazanacaklar›na dair

Çoğaltmalıyız! Birleştirmeliyiz! Türkan Albayraklar’ı çoğaltmalıyız! Direniş çadırlarını çoğaltmalıyız. Türkanlar’ı ve direnişleri birleştirmeli, zaferleri çoğaltmalıyız! güven ve morallerini uzun süredir yitirmifl olmalar›d›r. Türkan Albayrak’›n direnifli iflte bu yüzden bu kadar etkili olabilmifltir. ‹flçilere, kazan›labilece¤ini hat›rlatm›flt›r yeniden. Tüm örgütsüzlefltirme sald›r›s›na ra¤men, sendikalar›n tüm geri çizgilerine ra¤men, yine de iflçiler çaresiz, güçsüz de¤ildir. Çare örgütlenmek ve direnmektir. Çare yüzlerce, binlerce Türkan Albayrak olmakt›r. Ve bugün çaremizin en önemli yan›, tek tek direniflleri birlefltirebilmektir. Bugün iflçilere en fazla güven verecek, kendine güvenlerini gelifltirecek olan budur. Direnifller birleflti¤inde, en az›ndan aralar›nda güçlü bir dayan›flma ve ortak hareket gelifltirildi¤inde, kazanabilece¤imize dair umudumuz ve inanc›m›z da büyüyecektir.

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

‹flten At›lmalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz ‹zmir’de Buca Belediyesi’ne ba¤l› tafleron flirkette çal›flan temizlik iflçileri iflten at›lmalara karfl› mücadele ettikleri için iflten at›ld›lar ve sürgün edildiler. Bunun üzerine iflten at›lan 7 iflçi 24 Kas›m günü Buca Belediyesi önünde direnifle bafllad›lar. ‹flçiler, iflten at›lanlar›n ifle geri al›nmas›n›, tafleronda çal›flan hiç bir iflçinin iflten at›lmamas›n› ve sendikal çal›flman›n önünün aç›lmas›n› istiyorlar. 26 Kas›m günü Devrimci ‹flçi Hareketi iflçileri ziyaret etti. “‹flten Atmalara Son Buca ‹flçisi Yanl›z De¤ildir” pankart› açan Devrimci ‹flçi Hareketi Buca Belediyesi’ne kadar yürüdü. Yürüyüfl

46

boyunca “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z Buca ‹flçisi Yanl›z De¤ildir Tafleronlaflmaya Son” sloganlar› at›ld›. Belediye önünde yap›lan konuflmada direnen iflçilerin her zaman yan›nda olunaca¤› vurgulan›rken, kazanman›n yolunun kararl›l›ktan geçti¤i belirtildi. 31 Kas›m günü iflçileri ziyaret eden Buca Cemevi yöneticileri, iflçilerin yan›ndan ayr›ld›ktan sonra polisin sald›r›s›na u¤rad›lar. Sald›r›ya iliflkin Buca Cemevi’nde yap›lan bas›n toplant›s›nda Alevilere, ezilenlere yoksul halka yönelik sürdü¤ünü bunlar›n karfl›s›nda örgütlü durmak gerekti¤i söylendi.

‹flçiler; haklar›m›z› biliyor muyuz? Devrimci ‹flçi Hareketi (D‹H) 12 Aral›k Pazar günü saat 14.00’de Adana’da “‹flçi Olarak Haklar›m›z› Biliyor muyuz?” konulu bir panel düzenleyecek. D‹SK-Genel-‹fl Toplant› salonunda yap›lacak panele Genel-‹fl ‹stanbul Bölge Baflkan› Mehmet Karagöz, Av. fiükriye Erdem, Devrimci ‹flçi Hareketi’nden Ramazan Akda¤ ve Yeter Gönül, ‹stanbul Paflabahçe Devlet Hastanesi’nden iflten at›lan ve 118 günlük direnifli sonucu ifline dönen temizlik iflçisi Türkan Albayrak kat›lacak. Devrimci iflçi hareketi, “sömürülmek kaderimiz de¤il, örgütlenerek ve direnek haklar›m›z› alabiliriz” diyor.

Direnen Bir ‹flçi Daha Kazand› ‹stanbul 2 Aral›k 2010 günü, Tersane direniflçisi Zeynel K›z›laslan’›n ifle iade davas› görüldü. Betasan elektirik firmas›nda çal›flan Zeynel K›z›laslan, örgütlen-

me çal›flmas› nedeniyle iflten at›lm›flt›. Yaflad›¤› haks›zl›¤a karfl› Tersane önünde oturma eylemi bafllatan K›z›laslan, direniflinin 114. gününde Cevizli Adliyesi’nde görülen davas›n›n ilk duruflmas›nda ifle iade karar› verildi.

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

245  
245  
Advertisement