Page 43

Ülkemizde Gençlik

Gençli¤in YÖK’TE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK Gündeminden YÖK Baflkan› Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan YÖK’ün yeniden yap›land›r›laca¤›n› aç›klad›. Uzun süredir YÖK’te önemli de¤ifliklikler yap›lmas›n› planlad›klar›n› belirten Özcan, bu de¤iflikliklerin genel seçimler sonras›nda yap›lacak anayasa de¤iflikli¤ine göre olaca¤›n› belirtti. YÖK’teki bu de¤iflikliklerin aras›na isminin ve logosunun girebilece¤ini, anayasa de¤iflirse YÖK ile ilgili maddelerin de de¤iflebilme ihtimalinin oldu¤unu aç›klad› ve bu düflüncesini "biz anayasadaki ruha ve felsefeye ba¤l› olarak kendi de¤iflikliklerimizi gerçeklefltirece¤iz" sözleriyle anlatt›. Bu gün bu söylenilenlere bakt›¤›m›zda kuruldu¤u günden beri ülkemizde bask›c›, yasakç›, anti-bilimsel bir iflleyifle sahip olan YÖK’ün, de¤iflse bile bu özelliklerinin de¤iflmeyece¤ini 29 y›ld›r ortaya koymaktad›r. 29 y›ld›r YÖK bu ülkede ö¤ren-

cileri okuldan atm›fl, soruflturmalarla ö¤renci gençli¤in akademik, demokratik mücadelesini engellemeye çal›flm›flt›r. Polisi okula sokarak ÖGB’siyle birlikte yeri gelmifl devrimci ö¤rencileri katletmifltir. Seher fiAH‹N’in Mimar Sinan Üniversitesi’nde katledilmesi gibi. YÖK taraf›ndan ç›kart›lan 24 A¤ustos genelgesiyle üniversiteler birer karakol haline getirilmifltir. Nerde ö¤rencilere karfl› yap›lan bir sald›r› varsa orada YÖK’ün parma¤› vard›r. Bu yüzden Yusuf Ziya Özcan YÖK’ün yeniden yap›land›r›lmas›ndan bahsederken eminiz ki, ö¤rencilerin e¤itimi için bir fley yapmayacakt›r. Aksine e¤itimi nas›l yasakl› hale getirece¤ini, hakk›n› arayan ö¤renciler üzerinde gösterecektir. Ne kadar içerik, isim de¤iflse de zihniyet ayn› kald›ktan sonra d›fl görünüflünün de¤iflmesinin bir anlam› yoktur. Bir baflka örnek "YÖK baflkan› Özcan YÖK’ün yetkilerinin azalt›la-

gençli¤in tarihinden 5-11 Aral›k 7 Aral›k 1977: ‹stanbul Y›ld›z Mimarl›k ve Mühendislik Akademisi’nde devrimci ö¤rencilere yap›lan sald›r›da Abdülkadir Adanur adl› ö¤renci faflistler taraf›ndan falçatayla öldürüldü. 7 Aral›k 1979: ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Prof. Dr. Cahit Orhan Tütengil'in cenazesi 9 A r a l › k'ta kald›r›ld›. Kolluk güçleri törene kat›lmak isteyenlere sald›rd›. 1 iflçi öldü, 8 kifli yaraland›, 61 kifli de gözalt›na al›nd›. 10 Aral›k 1996 - Esenler ‹brahim Turan Lisesi ö¤rencileri okullar›nda ve genelde artan sivil faflist sald›r›lar› protesto etmek isteyince polisin sald›r›s›na u¤rad›lar.

5 Aral›k 1997: Bursa da üniversiteye haz›rlanan liseli gençli¤in kurmufl oldu¤u Dershane Komiteleri, s›nav aldatmacas›na karfl› 500 kiflilik bir yürüyüfl düzenledi.

7 Aral›k 1997: Kocaeli DLMK "Nas›l Bir E¤itim ‹stiyoruz” konulu panel düzenledi.

ca¤›n› da söylüyor. YÖK baflkan›n›n rektörlerin, YÖK’ün yetkilerinin azalt›laca¤›ndan, as›l hedeflerinin, YÖK’ü sadece denetleme, düzenleme yapan ve yüksek ö¤retim politikalar›n› belirleyen bir kurum haline getirmek oldu¤undan bahsediyor. Evet, yüksek ö¤retim politikalar›n› belirleyen bir kurum derken faflist zihniyeti üniversitelerde hayata geçirmekten söz edip bu konuda bir yandan da denetleyen olmak istiyor. Her ne kadar denetleyen olmak istese de y›llard›r devrimci ö¤rencileri üniversitelerden silemediler. Bizler 6 Kas›m 1981 de kurularak faflist cuntan›n savunuculu¤unu yapan YÖK’ü okullar›m›zda verece¤imiz mücadeleyle ortadan kald›raca¤›z. At›lmalar, soruflturmalar bizi en temel haklar›m›z› almak isteyiflimizden vazgeçiremez. Meflrulu¤umuz, hakl›l›¤›m›z her yerde kazand›¤› gibi burada da kazanacak.

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

Dünya Gençliğinden ‹talya’da iflgal eylemleri ‹talya’da Berlusconi hükümetinin yüksek ö¤retimde “reform” ad› alt›nda e¤itime ayr›lan harcamalar›n k›s›lmas› ve e¤itimin özellefltirilmesinin önünün aç›lmas›n› protesto eden ö¤renciler 26 Kas›m’da yasa tasar›s›n›n görüflüldü¤ü s›rada Roma da parlamento binas›n› kuflatarak tarihi Kolezyum binas›n› ve Pisa Kulesi’ni iflgal ettiler. Parlamento binas›n› iflgal giriflimi polisin yo¤un sald›r›s›yla engellendi.

‹ngiltere’de üniversite iflgalleri 25 Kas›mda yaklafl›k 25 bin ö¤renci hükümetin üniversite harçlar›n›n y›ll›k 3 bin sterlinden 9 bine ç›kart›lmas›n› protesto etmek için ‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da topland›. Gün boyunca tüm Britanya’da protesto gösterileri düzenlendi ve baz› üni v ers i te l e r iflgal edildi. Ayr›ca yeni seçilen koalisyon hükümeti, haz›rlad›¤› yeni bütçe plan›na göre kamuda çal›flan 500 bin emekçinin dört y›l içinde iflten at›laca¤›n› aç›klad›.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

43

245  
245  
Advertisement