Page 41

Röportaj

“Demokratik lise mücadelesini

yükselteceğiz!” Do¤an YILDIZ

D o ¤ a n Y ›ld›z ‹stanbul Orkuno¤lu L i se s i, 4 . S ›n › f ö ¤ r e n ci si, Yafl:17

Liseli Dev-Gençliler ’den Do¤an Y › ld › z i l e l i s e l e r d e y ü r ü t t ü k l e r i k a m p an y a ü ze ri n e y a p t ›¤ › m › z röportaj›n ikinci bölümünü yay›nl›yoruz. Yür üy üfl : Kamp any an›z›n so mu t talepleri nelerd ir? Do¤an Y›ld›z:- Her okulda kay›t paras›, spor paras›, kalorifer paras› diyerek ö¤rencilerden yüzlerce lira istiyorlar. Biz keyfi istenen paralar›n toplanmas›na son verilmesini istiyoruz. Paras› olan›n okudu¤u bir düzeni de¤il, tüm ö¤rencilerin halk için halk›n ç›kar›na bir e¤itim alaca¤›, paras›z bilimsel liseler istiyoruz. - E¤itimin bilimsel olmas› gerekmektedir. Bilimsel e¤itim okullarda olmamakla birlikte ço¤u okulda s›n›flar kalabal›k, laboratuvar, bilgisayar odalar› ve bunun gibi birçok malzeme yoktur. E¤itim ezbere dayal›d›r ve herfley s›nava göre ö¤retilir. Tarih, din, felsefe gibi dersler düzenin insanlarda yaratmaya çal›flt›¤› gerçeklerden uzak, yalana dayal›d›r. Gerici e¤itim müfredat›n›n oldu¤u bir e¤itim sisteminde bilimsellikten bahsedemeyiz. - Halklara karfl› uygulanan asimilasyon politikas›na karfl› anadilde e¤itimi savunuyoruz. Halklar›n kendi dillerini, kültürlerini ö¤renmesi en do¤al hakk›d›r ve liselerde de ana dilde e¤itimin koflullar› yarat›lmal›d›r. - Liselerde polis terörü her okulda farkl› biçimlerde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Polis ö¤ret-

“Kampanyay› yerel taleplerle de birlefltirip her okulun belirgin sorunlar›n› öne ç›karaca¤›z. Bu sorunlar› gündeme tafl›mak için, açl›k grevleri, yürüyüfller, kurultaylar gibi birçok çal›flmalar örgütleyece¤iz.” menleri ve ö¤rencileri ajanlaflt›rarak da bask›s›n› artt›rmak istemektedir. Polisin amac› devrimci-demokrat ö¤rencileri sindirmek ve bask› oluflturmak için ö¤renci gençli¤e karfl› örgütlenmifltir. - Liselerdeki kameralar ö¤rencileri her saniye denetim alt›na almak içindir. fiuan her lisede olmasa da, ço¤u yerde onlarca kamerayla ö¤renciler sürekli izlenmektedir. Okullar F Tipi hapishanelerden farks›z duruma getirilmeye çal›fl›lmaktad›r. - Zorunlu din dersleri kald›r›lmal›d›r. Farkl› kültür ve inançlardan olan ö¤renciler din derslerinde bask› görmektedir. Kendinden olmayan› afla¤›lama mant›¤›yla hareket eden ö¤retmenlerle uygulanmaktad›r bu bask›lar. Ö¤renciler afla¤›lan›r ya da di¤er ö¤rencilerden tecrit edilir. - Not sistemi kald›r›lmal›d›r. Liselerde not bir bask› arac›d›r. Her konuda ö¤retmenler ö¤rencileri not-

la tehdit etmektedirler. Bu tehditler ço¤u zaman disiplin kuruluna verme veya okuldan atma olarak da karfl›m›za ç›kar. - Faflist disiplin yönetmeli¤i kald›r›lmal›d›r. Çünkü disiplin yönetmeliklerinin içeri¤i ö¤rencilerin örgütlenmesi ve düflüncelerini aç›kça yaymas› önünde engeldir. Devrimcileri okullardan uzaklaflt›rmak için bir araç olmas›yla her geliflmede bir tehdit unsuru olarak ö¤rencilere karfl› kullan›lmaktad›r. - Paras›z e¤itim istemek suç de¤ildir. Geçen y›l Tayyip Erdo¤an’›n karfl›s›nda “Paras›z E¤itim ‹sti yor u z Al ac a¤› z ” pankart› açt›klar› için tutuklanan ve halen serbest b›rak›lmayan Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz serbest b›rak›lmal›d›r! Say›: 245

Yürü yü fl: Kamp any an›z›n genel olarak program› nedir? Do¤an Y›ld›z: Ülkemizdeki liselerin durumu apaç›k ortada. Liseler bir sorun yuma¤›d›r. Bu kampanyayla tüm ö¤rencileri, aileleri, ö¤retmenleri bu talepler etraf›nda toplamaya, yürüyüflten, s›n›f toplant›lar›na kadar bir çok faaliyeti hayata geçirece¤iz.

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

Çünkü bu talepler bugün ülkemizdeki tüm liseli gençli¤in ve genel anlamda halk›n sorunudur. Biz Liseli Gençlik olarak bu talepleri her yere yayarak, sesimizi daha gür ç›karaca¤›z. Kampanyay› yerel taleplerle de birlefltirip her okulun belirgin sorunlar›n› öne ç›karaca¤›z. Bu sorunlar› gündeme tafl›mak için, açl›k grevleri, yürüyüfller, kurultaylar gibi birçok çal›flmalar örgütleyece¤iz. On y›llard›r verdi¤imiz demokratik lise mücadelesini daha da yükselterek liseli gençli¤i egemenlerin karfl›s›na dikece¤iz!

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

41

245  
245  
Advertisement