Page 39

‹zleme kurullar› tarafs›z de¤il, TARAF olmal›d›r Hapishaneler için uzun bir süredir “ i z l e m e k u r u l l a r › ” oluflturulmas› için sürdürülen çal›flmalar devam ediyor. ‹zmir’de bu konuda yap›lan tart›flmalarda, ‹zmir ÇHD, “izleme kurulunun tarafs›zl›¤› için tutsak ailelerinin kurul içinde olm a m a s › g e rekti¤ini” savundu. ÇHD, “ t a r a f s › z l › k ” ad›na, örne¤in TAYAD’›n bu kurulda yer almas›n› istemiyor. Oysa “izleme kurullar›” hapishaneleri denetleyecek, hapishanedeki sorunlar› izleyecek, hapishanelere iliflkin raporlar haz›rlayacakt›r. En baflta cevaplanmas› gereken soru fludur: ‹zleme kurulu neden tarafs›z olmal›d›r? Hay›r böyle bir gereklilik yoktur. Bu do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir. Tersine “izleme kurulu” taraf olmal›d›r. Tutsaklardan yana taraf olmal›d›r. Tecriti sürdürmekte ›srar eden AKP iktidar›na, tecrit politikas›na ve süren sald›r›lara karfl› olmal›d›r.

Hem tutsaklara yönelik tecrit zulmünün sürdü¤ü koflullarda tarafs›zl›k kabul edilemez. Kurulu oluflturacak olan demokratik kurumlar, demokratik kitle örgütleri; tecrite, tecrit iflkencesine karfl› de¤iller midir? Karfl›y›z diyorlarsa bu tart›flmalar, tarafs›zl›k düflünceleri yanl›flt›r. Bu bak›mdan, genel anlamda tutsak aileleri, özel olarak da TAYAD elbette “izleme kurullar›” içinde yer almal›d›r. Tutsak aileleri hapishane mücadelesinin hep ayr›lmaz bir parças› olmufllard›r. Hele TAYAD gibi bir örgütlenme 12 Eylül’den bu yana 30 y›la yak›n bir zamand›r hapishane mücadelesi içindedir. TAYAD’s›z bir “izleme kurulu” düflünülemez. Tersine, ancak TAYAD’›n, tutsak ailelerinin içinde yer ald›¤› bir “izleme kurulu” kendisinden beklenen ifllevi yerine getirecektir.

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde iflkence ve hak gasplar› Antakya’n›n Ulus Meydan›’nda 27 Kas›m günü yap›lan aç›klamadan sonra TAYAD’l› Aileler ad›na Zeynep fiah hapishanelerde yaflanan hak gasplar›n› ve o¤lunun yaflad›klar› sald›r›lar› flöyle anlatt›: “Hapishanelerde yaflanan hak gasplar› son bulsun. O¤lum Deniz fiAH Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutukludur. 29 Eylül 2010 tarihinden bu yana hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden iflkence ile baflka bir hücreye al›nm›fl ve bütün haklar›ndan mahrum b›rak›lm›flt›r. Mektuplar›, kitaplar›, mahkemesiyle ilgili evraklar› ve savunmas› için ald›¤› notlar› (ki bu savunma hakk›n›n ihlalidir), k›yafetleri ona verilmeyerek suç üstüne suç ifllenmektedir. Bu nas›l zulümdür? So¤ukta, k›flta bir tutukluya giysilerini vermemenin hangi hukuk sisteminde yeri var?” Zeynep fiah AKP il binas›na giderek bu sorunlar› orada da dile getirdi.

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

Tutuklu 2 TAYAD’l› Serbest B›rak›ls›n Bursa: 30 Kas›m günü Fomara Meydan› AKP il binas› önünde TAYAD’l› Aileler taraf›ndan, tutuklu TAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas› için eylem yap›ld›. Eylemde AKP iktidar›n›n yapm›fl oldu¤u sald›r›lar›n Amerikan emperyalizminin ç›karlar› için oldu¤u anlat›larak, AKP’nin devrimci ve vatanseverlere sürekli bir sald›r› halinde oldu¤u söylendi.

Ankara: 30 Kas›m günü Adalet Bakanl›¤› ek bina önünde bir araya gelen TAYAD'l› Aileler hukuksuzca tutuklanan TAYAD'l›lar için oturma eylemi yapt›lar. TAYAD'l› Aileler, 2 TAYAD'l› serbest b›rak›lana kadar eylemlerine devam edeceklerini söylediler. *** Ankara Abdi ‹pekçi Park›'nda 27 Kas›m günü bir araya gelen TAYAD'l› Aileler Tutuklu TAYAD'l›lar için ey-

lem yapt›lar. Eylemde, TAYAD’l›lar›n 5 ayd›r hala keyfi bir flekilde tutuklu bulundu¤unu dile getirildi.

Mersin: Mersin’de TAYAD’l› Aileler 20 Kas›m’da tutuklu TAYAD’l›lar için eylem yapt›lar. Tafl bina önünde yap›lan eylemde “Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›. TAYAD’l› Aileler ad›na yap›lan aç›klamada, 19-22 Aral›k’ta hapishanelerdeki tutsaklar› diri diri yakan katliamc›lar›n serbest oldu¤u, fakat TAYAD’l›lar›n hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi¤i için tutsak olduklar› belirtildi. “Adalet bunun neresinde?” diye sorulan eylemde, “Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n, Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.

‹zmir : 26 Kas›m günü Bayrakl› Ad-

ANKARA liyesi 8. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde ilk duruflmaya ç›kan Dursun Göktafl ve Özcan Sak›nc› 160 gün sonra serbest b›rak›ld›. Tüm gün boyunca Bayrakl› Adliyesi’nin önünde pankartlar› aç›k bekliyen TAYAD’l›lar›, TMfi polisleri “Pankart›n›z› kapat›n yoksa müdahale ederiz” diyerek tehdit ettiler. TAYAD’l›lar tehditlere slogan atarak, halaylar çekerek cevap verdiler. Polisler geri çekildi. KESK’liler de mahkemeye kat›larak tutsaklara destek oldular. Tahliye haberi gelince “Yaflas›n Direnifl Yaflas›n Zafer” sloganlar› atan TAYAD’l›lar her koflulda tutsaklar› sahipleneceklerini bir kez daha gösterdiler.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

39

245  
245  
Advertisement