Page 38

10. Y›l›nda Hapishanelerde Tecrit ve Tecrite Karfl› Mücadele Sempozyumu Tecrite Karfl› Mücadele Platformu (TKMP), 27-28 Kas›m tarihlerinde "10. Y›l›nda Hapishanelerde Tecrit ve Tecrite Karfl› Mücadele Sempozyumu" ad›yla bir sempozyum düzenledi. ‹stanbul Su Tiyatrosu'nda yap›lan sempozyumda ilk sözü alan Nihat Göktafl platform ad›na yapt›¤› konuflmada, hapishanelerde baflta tecrit olmak üzere, yaflanan tüm hak ihlallerine, keyfi uygulamalara karfl› birlikte mücadele etmeye ça¤›rd›. Cezaevleri Merkezi Platformu (CMP) ad›na gönderilen mesajda ise "Bilinçle ve azimle devrimci tutsaklar olarak tecrite karfl› tavizsiz direnmeye devam edece¤iz. Saf›n› emekten, ezilenden, hakl›dan yana belirleyen her kifli ve kurumun bu mücadelede yer alaca¤›na inan›yoruz. Tüm halk kesim ve katmanlar›n› hedefleyen bu topyekün sald›r›ya karfl› tüm halk kesimlerinin birli¤ini sa¤lamak en birinci görevdir" denildi.

Birinci o turum Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

Sempozyumun birinci oturumunda "Tecrit ve Hukuk" tart›fl›ld›. ÇHD Genel Baflkan› Selçuk Koza¤açl› ve Avukat Rahflan Aytaç birer konuflma yapt›. F Tiplerinde 10 y›l boyunca yaflanan sorunlar› anlatan Koza¤açl›, tecrit sald›r›s›n›n izolasyon ve tretman boyutlar› oldu¤unu vurgulad›. Koza¤açl› tecrite neden direnmek gerekti¤ini anlatarak "Bugün ‘aya¤a kalk›n ne olacak... Yakalar›n›za kartlar› tak›n ne olacak... Telefonda ad›n›z› tekmil gibi verin ne olacak...’derseniz, yar›n bir gün kafalar› kaz›t›l›r, toplama kamplar›ndaki gibi muamelelerle karfl›lafl›l›r. H›zla arkas› gelir, kiflili¤inizden soyundurulursunuz" dedi. Ezilenlerin Hukuk Bürosu Avukat› Rahflan Aytaç’ta yapt›¤› konuflmada, infaz hakimliklerinin eline gelen dosyalar› okumadan reddeden bir kurum haline geldi¤in belirtti.

‹kinci o turum Sempozyumun ikinci oturumunda "Tecrit, Sa¤l›k ve Hasta Tutuklular" konusu tart›fl›ld›. SES üyesi Meryem Özsö¤üt, F Tipi hapishanelerinin ses, koku ve ›fl›ktan yoksun oldu¤unu söyledi. "‹nsanlar üzerinde bir araflt›rma olmasa da F Tiplerinde bu üç uyaran›n yoklu¤u; huzursuzluk, gerginlik, paranoyaya varan flüphecilik, iletiflim kuramama sorunu yaflat›yor.

38

Yaflanan alan›n dar olmas›, görüfl mesafesinin 8 metrekare ile s›n›rl› olmas›, gökyüzünün 30 metrekare ile s›n›rlanmas› göz bozukluklar›na neden oluyor. ‹flitsel sorunlar, sinirsel tipte sa¤›rl›k, kulak ç›nlamalar›, denge problemleri de s›kl›kla yaflan›yor" dedi. Ölüm orucu direniflçilerinden Tekin Y›ld›z ise yapt›¤› konuflmada "Bize ya teslimiyet ya da direnifl yolu kald›. Dost da, düflman da direndi¤imizi gördü. Biz bu gerçekli¤in nedenlerine inmedi¤imizde, basit alg›lanabilir. ‘Ayakkab›s›n› neden ç›karm›yor, annesi uzaktan geldi’ denilebilir. Ama ona yabanc›laflt›rmak isteyen, iradesini yok saymak isteyen fleye karfl› direndi¤ini görmek gerekiyor. O dönem, bedenimizden baflka siper edecek bir fley kalmad›¤› için bedenimizi ortaya koyduk. Bunu irdelersek toplumsal dayan›flmay› anlayabiliriz" dedi. Son olarak konuflan Remzi Uçucu’da insan vücudunun hareket etme üzerine kurulu oldu¤unu ve 8-10 sene hareketsiz kalan vücudun bir nevi isyan ederek hasta oldu¤unu söyledi. Bunun gibi insan psikolojisinin sosyalleflmek için oldu¤unu söyleyen Uçucu, “Tecrit sonucunda ‘b›kk›nl›k’ dedi¤imiz depresyon hali art›yor ve sonucu intihara kadar gidebiliyor” dedi. Özellikle adli tutuklularda bu durumun çok fazla oldu¤unu söyleyen Uçucu, “Örgütlü yaflamda ›srar etmenin tecriti yenmekte belirleyici etkisi vard›r. Buradan ne yapmam›z gerekti¤ini de ç›kar›yoruz...” dedi.

Üçüncü o turum Sempozyumun üçüncü oturumu ise "Tecrit, Tutuklular›n ve Yak›nlar›n›n Yaflam›" idi. TAYAD üyesi Nagehan Kurt, TUAD üyesi Sultan Bozkurt, ÇHD ‹stanbul fiube üyesi Ebru Timtik, ESP’den Ersin Sedefo¤lu, TUYAB üyesi Sema Gül, Ümran Yurdayol ve Kenan Özyürek F Tipi hapishanelerinde yaflad›klar›n›, yak›nlar›n›n sorunlar›na dair konufltular.

‹kinci gün Sempozyumun ikinci günü de “Tecrit, Mimari Yap› ve Personel” oturumunda TMMOB ‹stanbul ‹KK’dan Tores Dinçöz, Art› ‹vme Dergisi’nden fiule Karabafl, Dinçer Ergün, Süleyman Acar, Teresita Castrillejo

(Arjantin), Axel Alejandro A. Pimpin (Filipinler) konuflmac› olarak kat›ld›. Oturumda söz alan konuflmac›lar kendi ülkelerindeki hapishaneler uygulamalar›n› anlatt›. Oturumda TAYAD ad›na söz alan Süleyman Acar, tecrite karfl› mücadelede TAYAD’›n 10 y›ll›k sürecini anlatt›. Halk Cephesi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Al›nteri, Partizan ve Demokratik Halklar Federasyonu temsilcilerinin konuflmac› oldu¤u "Tecrite Karfl› Mücadelenin Dünü ve Bugünü" oturumunda, tecritin amac› anlat›larak, F Tipi hapishanelere geçifl sürecinde içeride ve d›flar›da yürütülen mücadele ve bugün bak›m›ndan tecrite karfl› yürütülecek mücadelenin görevleri tart›fl›ld›. Halk Cephesi ad›na konuflan Metin Yavuz tecritin amac›na de¤inerek, tecritin bir teslim alma politikas› oldu¤unu ve bütün bir halka gözda¤› oldu¤unu belirtti. Yavuz flöyle konufltu: "Siyasi yap›lardan DHKP-C ile birlikte 2 yap› F Tiplerine geçifl öncesi ölüm orucu eylemini bafllatt›lar. Baz› siyasi yap›lar ölüm orucu eylemine F Tipine geçiflten sonra bafllad›. Biz bunu elefltiriyoruz. Sald›r›dan önce direnmek önemliydi. Biz 7 y›ll›k süren bir direnifl ile tecrit sald›r›s›na karfl› mücadeleyi sürdürdük ve son olarak 45/1 sohbet genelgesi ile somut bir kazan›mla mücadelemiz sonuçlanm›flt›r." Partizan ad›na söz alan Arzu Özdemir, F Tipi hapishaneler süreci 19 Aral›k katliam›nda da içeride yürütülen mücadele ile d›flar›daki mücadelenin birleflmesi gereklili¤ini, ESP ad›na kat›lan Yunus Aydemir, 19 Aral›k katliam›n›n 10. y›l›nda, katliam sald›r›s›n›n sorumlular›n›n yarg›lanmad›¤› bir dönemde adalet mücadelesinin sürdü¤ünü anlatt›. Al›nteri temsilcisi Taflk›n Türkmen, tecritin sadece tutuklu ve hükümlülerin sorunu olmad›¤›n› vurgulayarak bu nedenle sadece içeriden yürütülecek direniflle de kazan›lacak bir mücadele olmad›¤›n› dile getirirken, DHF'den Cemal Do¤an, 10 y›ld›r politik tutuklular›n tecrit sald›r›s› ve hak gasplar›na karfl› boyun e¤medi¤ini ve mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulad›. Oturumlar›n ard›ndan TKMP’nin ortak metni okundu ve sempozyum sona erdi.

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

245  
245  
Advertisement