Page 36

flinin bireysel olarak açt›¤› dava sonucu, Dikmen Kentsel Dönüflüm Projesi mahkeme taraf›ndan iptal edildi. ‹zleyen dönemde sözleflmeler de belediye taraf›ndan tek tarafl› olarak iptal edildi. Bar›nma Bürosu, tam bir f›rsatç›l›k sergileyerek, bu geliflmeyi bir baflar› (üstelik kendisinin baflar›s›!!!) kabul edip, festival ve benzeri kutlamalara giriflti. Ancak gerçek, mahallede bir direnifl kültürü yarat›lmadan oligarfli bar›nma hakk›na sald›rd›¤›nda sözleflme imzalamaya koflacak tav›r yarat›lm›fl olmas›d›r. Dikmen Halkevciler’in gösterdi¤i gibi bir “baflar›” de¤il, halk›n direnifli ve mücadelesi aç›s›ndan bir hezimettir. 2200 evden 1900’ünün kendi evini y›kt›¤› bir yerde nas›l olur da bir baflar›dan söz edilebilir? Bir direnifl gelene¤i yarat›lmayan bir yerde nas›l bir zaferden bahsedilebilir?

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

Ankara Mamak’ta 18.000 evden sadece 2500’ü evini y›km›flt›r. Yakupabdal’da 3000 evden hiçbiri evini y›kmam›flt›r. Belediye, Yakupabdal halk›n› sözleflme yapmaya ça¤r›r. Halk Cepheliler ve devrimci avukatlar, bu bölgede haklar konusunda genifl bir bilgilendirme yaparlar. Devrimcilerin sloganlar› nettir; “Gecekondumuzu Y › k t › r mayaca¤›z!”, “Kentsel Dönüflüme Hay›r!” “ ‹ m a r H a k k › m › z › ‹ s t i y o r u z ! ” Mücadele sonuç verir, belediye kentsel dönüflümün uygulamas›n› ertelemek zorunda kal›r. Halkevleri aç›s›ndan yaflananlardan ders ç›kar›lmamakta, ayn› reformist tarz devam etmektedir. Yürütmeyi durdurma karar›n› dolambaçl› bir flekilde aflarak “kentsel dönüflüm” sald›r›s›n› de¤ifltirerek sürdürmek isteyen belediyeye yine y›k›m yapamazs›n›z denmiyor. Bak›n ne deniyor: “(...) belediye, sözleflme imzalam›fl olan komflular›m›zla yeniden masaya oturmal›, yeni uzlaflma ve anlaflma esaslar› belirlemelidir.” (Bar›nma Bürosu 29 Ekim 2010 tarihli toplant› sonuç bildirisi) Mahkeme karar› ile kentsel dönüflüm projesi iptal edilince,

36

Kentsel d önüflüm p rojesinin özüne karfl› ç›k›p y›k›mlar› kesinlikle reddeden b ir mücadele h att› s ürdürmek gerekiyordu. Halkevcilerin p olitikalar›nda oldu¤u gibi uzlaflmalar, geri çözümleri kabul etmeler, halk› güçsüz k›lar, oligarflinin politikalar›n›n ö nünü a çm›fl olur. Halkevciler, g rupçuluktan, rekabetçilikten, mülkiyetçilikten bafllar›n› kald›r›p, g ecekondularda izledikleri politikalar›n› gözden geçirmelidirler. belediye Dikmen Vadi’deki s ö z leflmeleri iptal etti. Taahhüt etti¤i evleri ver meyece¤ine dair meclis karar› ald›. Devrimciler öngörülerinde hakl› ç›km›fllard›. Bunun üzerine Vadi halk› devrimci avukatlar› tekrar bularak, söylediklerimizin do¤ru ç›kt›¤›n› belirtirler. Bunun üzerine mahallede 5-6 toplant› yapt›k. Sözleflme imzalayarak yanl›fl yapt›klar›n›, do¤an ma¤duriyetlerini gidermek için dernek kurmalar› gerekti¤ini belirttik. Bunun üzerine dernek kurup eylemler yapma karar› ald›lar. fiu ana kadar yaklafl›k 80 kiflinin yerald›¤› dernekten kifliler ad›na flimdiye kadar 40 dava aç›ld›. Bas›nda da yer alan eylemler yap›ld›. Aç›lan davalar ve yap›lan eylemler üzerine belediye yeni bir karar al›p taahhüt etti¤i evleri verece¤ini ve isteyen kiflierin evlerini y›kmayaca¤›n› ve onlara arsa verece¤ini aç›klayarak, bizim taleplerimizin önemli k›sm›n› kabul etti. Bundan en önemlisi “bir ev de olsa bu yap›n›n korunaca¤›” karar›d›r. Halkevleri flimdi tüm politikas›n› bu derne¤i ve devrimci avukatlar› kötüleme üzerine kurmaktad›r. Kendileri reformist anlay›fllar›yla sözleflme yap›lmas›n›n önünü açm›fllard›r; flimdi bu politikalar›n› elefltirenleri ve sözleflme imzalayanlara da sahip ç›k›lmas›n› kara-

lamaktad›rlar. Bugün Ankara’da bir çok mahallede yoksul halk y›k›mlarla ilgili sorunlar›n› gelip ÇHD’ye (Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i), devrimci avukatlara sormaktad›r. Örne¤in Mamak’ta 150’nin üstünde dava aç›ld›. Mamak kentsel dönüflümü üç kez iptal edildi. Kuflku yok ki, burada belirleyici olan sadece bu tür yasal baflvurular de¤ildir; bu kanaldan da haklar ve özgürlükler mücadelesi sürdürülecektir; ancak esas olan halk›n daha büyük ve kapsaml› sald›r›lara karfl› direnifl için haz›rlanmas›d›r. Ama Halkevciler, bu bir yana, hukuki alandaki mücadeleyle elde edilen sonuçlardan da rahats›zl›k duyuyorlar ya da aç›lan davalar› kendilerine mal etmeye çal›fl›yorlar. Gittikleri yerlerde devrimci avukatlar› kötülüyorlar. Hatta Ankara Mamak’taki bir kahve toplant›s›nda “teröristlerin avukat›” deyip bizi kötülemeye kalk›fl›nca, kahvedekiler Halkevci’yi kovmufllard›r. Yakupapdal Köyü’nde 2010 y›l› bafl›nda y›k›m sald›r›s›na karfl› devrimcilerin önderli¤inde barikat kuruldu. Halkevciler son gün buraya gelip pankart açacaklar›n› söylediler. Bu duruma müdahale ettik. Mahalleli bizim tavr›m›z üzerine pankart açamayacaklar›n› söyledi... Durum böyle olmas›na ra¤men, yay›n organlar›nda bu direnifli kendileri yapm›fl gibi duyurdular. Bar›nma hakk› için, kentsel dönüflüme, y›k›mlara karfl› verilecek bir mücadele öncelikle net olmay› gerektirir. Bu mücadele, “Kentsel dönüflüme hay›r”, “Evlerimizi y›kt›rmayaca¤›z” sloganlar›yla sürdürülmelidir. Halkevcilerin politikalar›nda oldu¤u gibi uzlaflmalar, geri çözümleri kabul etmeler, halk› güçsüz k›lar, oligarflinin politikalar›n›n önünü açm›fl olur. Halkevciler, grupçuluktan, rekabetçilikten, mülkiyetçilikten bafllar›n› kald›r›p, gecekondularda izledikleri politikalar›n› gözden geçirmelidirler. Avukat Özgür Y›lmaz

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

245  
245  
Advertisement