Page 35

cisinde aramaya kalk›flt›: “Görüflmeye mahalle çal›flmas›ndan anlayan, olgun bir arkadafl gelsin, yoksa sorun çözemiyoruz.” Halkevciler, bu tür durumlarda nas›l bir temsilci istediklerini tarif etseler de herkes bilse. Devrimciler, siyasi hareketler ve demokratik kitle örgütleri aras›ndaki iliflkiler ne zamandan beri böyle flekilleniyor? Bu sonuncu itiraz art›k, Halkevcilerin yapt›¤›n› savunamayan, ama yanl›fl›n›n da özelefltirisini veremeyen ruh hallerinin so-

nucudur. Tüm kaç›fl yollar›n› t›kamak için “Bu sorun nas›l çözülür, siz önerin” dedik son olarak. Bir önerileri yoktur. Olmas› da mümkün de¤ildir. Çünkü sorunun çözümü kendi yanl›fl›yla hesaplaflma aç›kl›¤› ve cesaretindedir. Halkevinde olmayan da budur. Halkevine önerimiz fludur: Birincisi; bu yaklafl›m sorun çözücü de¤ildir. ‹kincisi; “risksiz devrimcilik” üzerine yap›lan propagandalar›n, halk içinde “ba-

fl›n› belaya sokmama” temelinde gelifltirilecek iliflkilerin asla devrime, halk›n örgütlenmesine hizmet etmeyece¤ini bilmelisiniz. Bu anlay›fl› teorilefltiren ÖDP ve benzerleri, bugün neredeler, ortadad›r. Üçüncüsü; AKP yoksul gecekondu halk›na karfl› savafl ilan etmifl bir iktidard›r. Sizinle yapt›¤›m›z görüflmelerdeki bu eme¤i, bu zaman›, halk›n birleflik direniflini örgütlemek için harcam›fl olmal›yd›k. Öyle de olmal› diyoruz. Bunun gerekli k›ld›¤› sorumlu ve özelefltirel yaklafl›m› göstermeye ça¤›r›yoruz.

Halkevciler, grupçuluktan bafllar›n› kald›r›p, gecekondulardaki politikalar›n› gözden geçirmelidirler Dikmen Mahallesi’nde 2006 y›l›nda Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan “kentsel dönüflüm projesi” uygulamas›na baflland›. O zaman “kentsel dönüflüm projesi” üzerine Temel Haklar Derne¤i’nde mahalle halk› ile 5 toplant› yap›ld›. Bu toplant›larda mahalle halk›na kentsel dönüflüm uygulamalar›n›n amac› ve anlam› anlat›larak, bunun önüne geçmenin mümkün oldu¤u ortaya konuldu. AKP’nin kentsel dönüflüm projesindeki as›l amaçlar›ndan birinin rant sa¤lamak oldu¤unu anlatt›k. ‹kinci olarak, gecekondu mahalleleri devrimci ilerici potansiyelleri daha yüksek olan yerlerdi. Kentsel dönüflüm projesiyle bu potansiyel de yok edilmek isteniyordu. Bu anlamda “Kentsel dönüflüm projesi” halk yönelik bir sald›r›yd› ve buna karfl› direnifli örgütlemek gerekiyordu. Bu toplant›lar önemli bir dinamizm yaratm›flt›. Ancak bir süre çeflitli nedenlerle Temel Haklar Derne¤i’nin bölgedeki çal›flmas›nda belirli bir süre kesinti oldu. Temel Haklar Derne¤i’nin bu çal›flmas› d›fl›nda semtte Bar›nma Hakk› Bürosu ad› alt›nda Halkev-

leri’nin bir çal›flmas› vard›. Halkevciler bu bölgeyi kendi tekellerinde görmekte idiler. Bizlerin yapt›¤› çal›flmalar›n anti-propagandas›n› yaparak ve mahalle sakinlerine “bu toplant›lara kat›lmay›n!” ça¤r›s› yaparak bizim çal›flmam›z› önlemeye çal›fl›yorlard›. * B ‹ Z ‹ M “kentsel dönüflüm” sald›r›s›na karfl› çal›flmam›z, esas olarak sözleflme imzalanmamas› ve belediye ile hiçbir pazarl›k ya p›l mamas› çerçevesinde idi. Kentsel dönüflüm projesinin ipta lini talep ediyorduk. Tapusu olmayanlara tapu verilmeli, yerin d e i ma r v e › s l a h ça l › fl ma l a r › i çi n imkan sa¤lanmal›yd›. Y›k›m karar› al›nan evlerin y›k›m› kesinlik le iptal edilmeliydi. HALKEVLER‹ ise belediye ile görüflmeler yap›lmas› ve sözlefl m e k o fl ul l a r › n › n i y i l e fl ti r i l m e s i ni talep ediyordu. “Bilgilenme hakk›” istiyorlard› örne¤in. Mahallenin y›k›lmas› gündemde, kentsel dönüflüm projesinin amac› ortada, onlar, bu projenin nas›l yürütülece¤ine dair “bilgilenme”(!) hakk› talebinde bulunuyorlar! Sonraki talepleri de “‹nflaat boyunca yap›lacak olan kira yard›mlar› en az 600 YTL olsun”.

“Her bir metrekare için istenen 450 YTL, en fazla 50 YTL’ye çekilsin”, “enkaz bedellerinin artt›r›lmas›” gibi taleplerdi. Asl›nda y›k›m› kabul eden, “kentsel dönüflüm” sald›r›s›n› püskürtmekten uzak, uzlaflmac› bir çizginin talepleriydi bunlar. Biz bu durumun yanl›fl oldu¤unu ve talepleri bu flekilde darlaflt›rman›n belediyenin ifline ge lece¤ini belirttik. Kentsel dönüflüm projesinin özüne karfl› ç›k›p y›k›mlar› kesinlikle reddeden bir mücadele hatt› sürdürmek gerekiyordu. Ancak Halkevleri bu çizgiyi devam ettirdi. Sonuçta Dikmen Vadi’de sözleflmeler imzaland›. Ciddi bir direnifl gelifltirilemedi. Dikmen Vadi’de 2200 ev vard›r. 1900 ev belediye ile sözleflme imzalam›flt›r. Evlerini y›km›fllard›r. Kalan kifliler ise zaten belediyenin sözleflme imzalama ça¤r›s› yapmad›¤›, tapusu veya tapu tahsisi olmayan kiflilerdi. Bar›nma Bürosu’nun bu uzlaflmac›, bir direnifl gelifltirmekten uzak tavr›ndan rahats›zl›k duyan ve onlar taraf›ndan d›fllanan kifliler buradan ayr›ld›lar. 2009 y›l›nda, Bar›nma Bürosu çal›flmas› ile ilgisi olmayan bir ki-

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

35

245  
245  
Advertisement