Page 34

Halkevcilere

Devrimcili¤i dedikodu, kendine güvensizlik, mu¤lakl›k çürütür

Aç›kl›k, cesaret ve dürüstlük büyütür Ankara’da Dikmen Vadi Mahallesi, devletin baflta y›k›m olmak üzere bir çok tehdidiyle karfl› karfl›ya olan bir gecekondu mahallesidir. “Kentsel Dönüflüm” sald›r›s› püskürtülemedi¤inden önemli bir k›sm› y›k›lm›flt›r. Halk Cephesi y›llard›r bu bölgede yoksul halk› örgütlemeye, halk›n baflta bar›nma hakk› olmak üzere haklar› ve özgürlüklerini savunmaya yönelik bir çal›flma yürütüyor. Bu mücadelede, her zaman her yerde olabilece¤i gibi, Dikmen Vadi’de de oligarflinin sald›r›lar›na maruz kal›n›r; bölgedeki çal›flmalarda çeflitli kesintiler yafland›.

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

2009 sonlar›ndan itibaren Halk Cepheliler bu mahallede tekrar çal›flmalar›n› bafllat›rlar. Bu arada mahallede, bar›nma hakk› mücadelesi gerilemifl, büyük bir ço¤unluk belediyeyle anlaflma yapm›fl, arazilerini TOK‹’ye vermifltir. TOK‹ geçen sürede verdi¤i sözleri dahi tutmam›fl, mahalle sakinlerini ma¤dur etmifltir. Belediye’yle anlaflma yapanlar buna piflman olmufllard›r. Halk Cephesi evini y›kt›rmayan›n da, y›kt›r›p hatas›n› anlayan›n da mücadelesini sahiplenir. Dikmen Vadi Mahallesi’nde çal›flma yapan baflka siyasi hareketler ve kurumlar da vard›r. Bunlardan biri olan Bar›nma Hakk› Bürosu, Halkevciler’in a¤›rl›kta oldu¤u bir kurumdur.

Spekülasyon devrimci bir yöntem de¤ildir! Halk Cepheliler’in mahallede tekrar çal›flma bafllatmalar›ndan aylar sonra Bar›nma Hakk› Bürosu’ndan bir kifli Halk Cephelilerle konuflmak ister. “Konuflma” güya tan›flma amaçl›d›r. Ancak söylenenlerden anlafl›l›r ki, konuflman›n arkas›nda baflka amaçlar vard›r. “Kimsiniz? Mahalle halk›n›n sizden flikayetleri var?” diye bafllay›p devam eden üstenci konuflmalara gereken cevaplar verilir. Bu konuflman›n ard›ndan Halkevciler, bu kez Cepheliler’e dair

34

spekülasyon yapmaya bafllarlar. Mesela gidilen evlerde flu tür yak›nmalar duyulur: “Bar›nma Hakk› Bürosu’ndan dediler ki... Halk Cephesi’ne sürekli operasyonlar oluyormufl. Sizinle iliflkimiz olursa, bizim de bafl›m›z belaya girermifl”... Bir çok evde ayn› söylemler duyulur. Bu spekülasyonlar nedeniyle Halk Cepheliler’den uzak duranlar da olur; bu söylenenleri dikkate almay›p “biz sizi tan›yoruz. Bu söylenenler bizi etkilemez” deyip daha fazla sahiplenenler de... Bu noktada baflta söyledi¤imizi flöyle tamamlayal›m. Bir: Spekülasyon devrimci bir yöntem de¤ildir! ‹ki: ‘Onlarla olursan›z bafl›n›z belaya girer’ söylemi devrimci bir yöntem de¤ildir. Üç: Böyle diyerek yap›lacak örgütlenmeden devrimci mücadeleye bir hay›r gelmez!

Devrimciler sorunlar› devrimci ilkelerle çözerler Söylenenlerin do¤rulu¤unu yanl›fll›¤›n› kesinlefltirmek için uzun süren bir soruflturma yapt›k. Kendini devrimci olarak gören bir grubun insanlar›n›n “Halk Cepheliler’le dolaflmay›n, polisle bafl›n›z belaya girer” demesi kabul edilemezdi. Bu nas›l bir devrimcilik anlay›fl›yd›? Bu konular Halkevleri ile tart›fl›lmal›yd›. Halkevleri temsilcileriyle görüflerek yaflananlar› anlatt›k kendilerinden flu konuda cevap bekledi¤imizi ilettik: Oradaki sorumlunuz de¤iflik halk iliflikilerine “Halk Cepheliler’le iliflki yürütmeyin, polisle bafl›n›z belaya

Bir: Spekülasyon devrimci bir yöntem de¤ildir! ‹ki: ‘Onlarla olursan›z bafl›n›z belaya girer’ söylemi devrimci bir yöntem de¤ildir. Üç: Böyle diyerek yap›lacak örgütlenmeden devrimci mücadeleye bir hay›r gelmez!

girer” dedi mi? Halkevciler, semtteki temsilcilerinin “Halk Cepheliler’le iliflki yürütenin polisle bafl› derde girer” sözlerini bafltan reddettiler. Kendilerine dedik ki: “Bu konular ciddi konulard›r. Bu nedenle kendi içimizde aylara varan araflt›rma, soruflturma yapt›k. Konudan iyice emin olmadan bu konuyu size getirmezdik zaten.” Bunun üzerine Tan›k istediler.

Yanl›fl›yla yüzleflemeyenler, bir bahane bulurlar! Tan›klar konusu da ayr› bir tart›flma getirdi. Evet, tan›k var dedik. Bu defa “Bir kiflinin söyledi¤iyle bir devrimciyi mahkum mu edece¤iz?” dediler. Tan›k isteyen Halkevleri’ydi... Birden fazla tan›k da vard›. Ama Halkevi yine tan›k say›s›n› yetersiz görüyordu. Peki “kaç tan›¤›n söyledi¤iyle mahkum edece¤iz bir devrimciyi”? Mesela üç de¤il, befl olunca m› geçerli sayacaklard› tan›kl›klar›. Sorun tan›klar›n say›s›nda de¤il, Halkevcilerin kendi yanl›fllar›ndan kaç›fllar›yd›... Tan›klar önlerine konulunca, bu defa da tan›klar hakk›ndaki subjektif yak›flt›rmalara bafllad›lar. fiu tan›¤›n flusu var, bu tan›¤›n busu var.. Halkevleri’nin sorunun ciddiyetini anlamad›¤›n› düflünmüyoruz. Tersine anlam›flt›r. Ancak mesele kendi yanl›fl›yla hesaplaflma cesareti gösterememesindedir. Halkeviciler son olarak “Tan›k göstermenin mahallede fitne ç›kmas›na sebep olabilece¤i” gibi ucube bir gerekçeyle tan›klar› dinlemekten kaçt›lar. Tan›k isteyen kendileriydi, tan›klardan kaçan da kendileri... O yöntem olmaz, bu tan›k olmaz; peki nas›l çözece¤iz? Halkevleri’ne defalarca sorulan ve ancak bir cevap al›namayan soru budur. Halkevleri bu s›k›flman›n sonucunda bu defa kusuru kendileriyle görüflen Halk Cephesi temsil-

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

245  
245  
Advertisement