Page 33

“ B i l d i r i d a ğ ı t t ı k ”, “ a ç ı k l a m a y a p t ı k ” diyerek, yapılanlarla

Okur-yazar olanlar›n saçok söz vard›r. y›s›n›n s›n›rl› oldu¤u Çin’de Bu tart›flmay› o yan›yyetinmemeliyiz. Her yeni devrimciler, emperyalizme la gelifltirebilir, zenginleflgelişmede, bildiri yazmalı, karfl› kurtulufl savafl› örgüttirebiliriz de. Ancak unutlerken çok çeflitli araçlarla mamam›z gereken genel pul yapmalı, afiş asmalı, propaganda faaliyeti yürütbafll›klar› bir kez de alt alkulaktan kulağa anlatmalıyız. tüler. Örne¤in, Çin’de köyta s›ralamak gerekirse; leri, kasabalar›, flehirleri ge- Hangi alanda, hangi zen, tiyatro oyunlar› oynabirimde olursak olal›m, leri, sald›rmakta, karalamakta 14 y›l yan, daha çok Çin tarihinin kahramutlaka düzenli, ›srarl› bir propaboyunca adeta birbirleriyle yar›flt›manlar›n› oyunlarda canland›ran ganda faaliyeti sürdürmek zorundalar. Eylemin içini boflaltmak için gezgin tiyatro gruplar› vard›. y›z. Gerek merkezi yürütülen kamkomplo teorileri ürettiler. Eyleme Devrimciler, okuma-yazma bilpanyalarda, gerekse yerel ve alan›Japon tekellerini kar›flt›rmaktan tumeyen, yoksulluktan bafl›n› kald›ram›za iliflkin yürüttü¤ümüz kampantunda, akla hayale gelmedik ne kamayan köylülere gezici tiyatro yalarda propagandam›z sürekli bir dar saçmal›k varsa hepsini yazd›lar, gruplar› ile gittiler. Oyunlarda hal alabilmelidir. karalama haberler ürettiler. Çin’in tarihi kahramanlar›ndan yola - Propaganda o alan›n çal›flmala14 y›ld›r burjuvazinin kiral›k kaç›karak, ülkedeki iflgali anlatt›lar. r› içinde yerleflmeli, bunun için saKurtulufl düflüncesini, iflgale karfl› lemlerince sürdürülen sald›r›lara dece kampanya dönemlerini bekmücadeleyi ifllediler. karfl›n devrimci hareket gerçekleri lenmemelidir. aç›klamaktan bir gün olsun geri Ülkeyi bir boydan bir boya böy- Geliflmeleri izlemeli, her yeni durmad›. Israrla karalamalara cele onlarca gezici tiyatro gruplar› ile geliflmeyi, propagandam›z› zenginvaplar verdi, eylemi savundu. gezerek, gittikleri her yere mücadelefltirece¤imiz bir zemin olarak deleyi ve düflmana karfl› savafl›n zoÖzellikle bu sald›r›lar nedeniyle ¤erlendirmeliyiz, runlu oldu¤u düflüncesini tafl›d›lar. solda etkilenen ve çarp›k düflünce- “ B i l d i r i d a ¤ › t t › k ”, “ a ç › k l a m a Kurtuluflun propagandas›n› yapt›lar. ler savunan kesimlere karfl›da idey a p t › k ” diyerek, yap›lanlarla yetinolojik mücadele sürdürüldü. “ H a l k o k u m a - y a z m a b i l m i y o r, memeli, propaganday› yaflam›n içinas› l anlataca¤›z?” demediler. DüTüm bu geliflmeler için ne yayabilmeliyiz. Israrla, bir konuflünün, radyo yok, televizyon yok, “Gökdelenleri Sarsan Kurflun, da her yeni geliflmede, bildiri yazgazete ise herkes okuyam›yor. DaSabanc› Eylemi” kitab›na bakmak mal›, pul yapmal›, afifl asmal›, ev¤›n›k, yoksul yüzlerce köy. Cehalet yeterlidir. Orada nas›l bir ideolojik den eve, kifliden kifliye, kulaktan ve ön yarg›lara terkedilmifl milyonmücadele sürdürüldü¤ünü görürüz. kula¤a anlatmal›y›z. larca köylü... Asl›nda temel sorun, yürüttü¤ü- Halk›n anlayabilece¤i, kafas›n‹flte Çin devrimcileri afyon kullamüz propaganday› nas›l ele ald›¤›daki sorulara cevap bulacak tarzda, nan yoksul köylüleri onlar›n anlayam›z ile ilgilidir. Propagandam›z›n k›sa, vurgulu, somut anlat›mlarla bir ca¤› bir dil ile konuflarak ikna edip, temelini, sonuç alma üzerine kurkonuyu anlatmal›y›z. Laf› uzatmaonlarca propaganda arac› ile ›srarla mal›y›z. Böyle düflündü¤ümüzde dan anlatmal›y›z. Sayfalar dolusu anlatarak devrime kazand›rd›lar. daha iddial›, daha yarat›c› olaca¤›bildiriyi hiç kimsenin okumayaca¤›, Devrime kazand›rd›klar› köylüler ile m›z, sonuç alaca¤›m›z kesindir. bunun yararl› olmayaca¤› aç›kt›r. bir halk savafl› ortaya ç›kard›lar. Emek vermeden, ›srarl› olmadan - Propaganday› ciddiye almal›y›z. sonuç alamayaca¤›m›z kesindir. Gerekirse en küçük bir sorun için seKald› ki, propaganda da ›srar, sonuç ferber olmal›y›z. Propagandam›z›, P ro p a g a n d a d a › s r a r, almada ›srard›r. büyük sorun-küçük sorunu ayr›m› sonuç almada ›srard›r yaparak sürdürmeyiz. Bizim için Devrimci hareketin, tekelci serher fley mücadeleyi gelifltirmek için, P ro p a g a n d a d a › s r a r, mayenin beyni olan Sabanc›lar’a propagandam›z için bir nedendir. iddial› olmakta, mücadeleyi yönelik eylemini tekelci burjuvazi, - Propaganday›, gerçek ile yala14 y›ld›r hazmedemedi. Her f›rsatta büyütmekte ›srard›r n›n savafl›n›n ayn› zamanda ideolodüflmanl›¤›n› göstererek, sald›rd›. jik bir savafl oldu¤unu unutmadan, Buraya kadar propagandada ›sEyleme kesintisiz bir biçimde ele almal› ve sürdürmeliyiz. rar etmeyi bir çok aç›dan de¤erlenideolojik olarak sald›r›ld›. dirdik. Herhalde, propagandada ›sSevgili arkadafllar, dersimizi buDevrimci hareket, eylemi nedenrar etmeyelim diyen ç›kmayacakt›r. rada noktal›yoruz. Haftaya yeni bir lerini aç›klayarak üstlenmesine karkonuda buluflmak üzere flimdilik Hatta bu konuya iliflkin olarak verefl›n, egemen s›n›flar›n çeflitli kesimhoflçakal›n. bilece¤imiz örnek, söylenecek daha

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

33

245  
245  
Advertisement