Page 30

DEVR‹M ‹ ç‹n

DEVR‹MC‹ O KUL

ne gerçekleri koyaca¤›z. Burjuvazinin düzeni yalan üzerine kuruludur. Sömürü ve ya¤may› gizlerken, düzenini yalanlarla meflrulaflt›r›r. Burjuvazi, halka yalan söylemeyi, aldatmay›, tarihsel gerçekleri tersyüz etmeyi b i r p o l i t i ka o l a ra k sürdürmektedir. Hitler’in iktidar› ele geçirdi¤i Almanya’da faflistler, “ y a l a n v e k o m p l o b a k a n l › ¤ › ” diyebilece¤imiz “ P r o p a g a n d a B a k a n l › ¤ › ” n› bofluna kurmad›lar. Bugün Amerikan emperyalizmi de yalanlar› için milyonlarca dolar harcamaktad›r. Yüzlerce televizyon kanal›ndan, radyo istasyonundan, binlerce gaze-

Ders: P ro p a g a n d a d a Israr

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

Sevgili arkadafllar merhaba. Devrimci Okul’da bugünkü dersimizde “ P ro p a g a n d a d a › s r a r ” konusunu ele alaca¤›z. Propaganda faaliyetinde ›srarl› olmad›¤›m›zda mücadelemizi ve gerçekleri anlatmakta neden yetersiz kald›¤›m›z› konuflaca¤›z. Düzenin propaganda araçlar›ndan günün her saati dökülen yalanlarla halk›n zehirlendi¤i, düzenin halk› her tür propaganda arac›yla kuflatt›¤› hesaba kat›lacak olursa, konumuzun da önemi daha iyi anlafl›lacakt›r. Sürdürdü¤ümüz mücadelede hakl› olman›n tek bafl›na yetmedi¤ini hepimiz biliyoruz. Kendimizi, ne istedi¤imizi, ne için mücadele etti¤imizi anlatamazsak, düzen bizi karalayarak halk› aldatmaya devam edecektir. Düzen neredeyse 40 y›ld›r ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülke için mücadele eden bizleri, “aa n a r fl i s t”, “tt e r ö r i s t” olarak anlatmakta, bizleri karalamaktad›rlar.

da¤›t›lan bildirilerden i b a re t d e ¤ i l d i r Halka mahallemizde yaflanan yozlaflmay› anlat›rken, gidip bir kaç kahvede konuflma yapmak, esnaflar›n bir k›sm›n› dolaflmak ya da bir iki kez bildiri da¤›t›p, sonra da yapt›klar›m›z› yeterli görerek oligarflinin yozlaflt›rma politikas›n› teflhir edemeyiz. Ya da en az›ndan bunlarla tek bafl›na halk› harekete geçiremeyiz. Nas›l olsa “ b i l d i r i d a ¤ › t t › k ” , “kahve konuflmas› yapt›k”, “afifl a s t › k ” deyip yap›lanlar› yeterli görmeyece¤iz. Da¤›tt›¤›m›z bir bildirinin elbette etkisi vard›r. Ancak sorunun anlafl›lmas› aç›s›ndan yeterli de¤ildir. Bizim bir bildiri ile ulaflmaya çal›flt›¤›m›z halk›, düzen okulu, bas›n›, televizyon kanallar›, düzen partileri, radyolar› ile 24 saat yalan bombard›man›na tutmaktad›r. Nas›l olsa, “ h a l k › n h a b e r i v a r ”, “ h a l k d a g ö r ü y o r ” diyemeyiz. Böyle demek, halk›n aldat›lmas›na, oyalanmas›na seyirci kalmakt›r. ‹radi davranmamakt›r. Halktan uzak durmakt›r. Oligarfli, halkla ba¤›m›z› koparmak için komplolar örgütlüyor, sald›r›yor, tutukluyor. Bizse süreklileflen propagandam›z ile halka gerçekleri anlatmaya devam etmek durumunday›z. Düzenin halka karfl› sürdürdü¤ü politikalara karfl› mücadele etmek ve sonuç almak istiyorsak, soruna yasak savma anlay›fl›yla yaklaflamay›z. Biz halk› örgütlemek istiyorsak, her fleyde ›srar edece¤iz. Bulundu¤umuz yörede halk›n ulafl›m sorunu, yol sorunu olabilir, gecekondu bölgesidir y›k›mlarla ilgili sorunlar olabilir. Halk daha önce devletin sald›r›lar›na u¤ram›fl olabilir. K›sacas›, sorun neyse o talebi sahiplenecek ama “ b i r s ü re sonra unutmayaca¤›z”.

Propagandada ısrar, halkı örgütlemekte ısrardır

 Gerçek ve yalan›n mücadelesi sürüyor Gerçek ve yalan›n mücadelesi, bitmek bilmeyen bir mücadeledir. Yüzlerce, binlerce tekrar› gerektirir. Gerçeklerin galip gelmesini istiyorsak, hiç ara vermeden, belki yüzlerce, binlerce kez gerçekleri ›srarla anlataca¤›z. Hem de hiç durmadan. Yapmam›z gerekenleri “aama...”larla bafllayan cümlelere kurban etmeden, ›srar›m›z› sürdürece¤iz. Görevimizin özeti fludur: Oligarflinin yalanlar›n› a盤a ç›kar›p, yeri-

30

 P ro p a g a n d a b i r k a ç k e z

teden yayd›¤› yalanlarla dünya halklar›n› 24 saat boyunca zehirlemektedirler. Ve bunu aral›ks›z on y›llard›r sürdürüyorlar. Faflist iktidarlar, halka karfl› faflist terörü sürdürürken, bir yandan da gerçekleri çarp›tarak, beyinleri yalanlarla doldurmaktad›r. Faflizm varl›¤›n› faflist teröre ve demagojiye borçludur. AKP’nin yalanlar›n› gözönüne getirelim. Halk› yalanlarla nas›l aldatt›klar› bir s›r de¤ildir. “Yoksul lukla, rüflvetle mücadele” için geldiklerini söyleyip halk› aldatt›lar. Oysa iktidarlar›nda yolsuzluk da, yoksulluk da alabildi¤ine artt›.

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

245  
245  
Advertisement