Page 3

‹çindekiler 4 Tekellerin ç›karlar› için halk›n

21 19-22 Aral›k flehitlerimiz

evlerine y›k›m!

1 milyon ev y›k›lacak!

için adalet istiyoruz...

22 19-22 Aral›k için adalet istiyoruz...

ortaya ç›kt›?

12 15 soruda konut sorunu 14 Tek alternatif biziz 15 Savaflan Kelimeler:

Emperyalistlerin paral› adaleti

24 19 Aral›k, suçlar›, korkular›, gerçek yüzleri a盤a ç›karmaya devam ediyor...

26 Barikat›n iki yan›:

“Dar gelirli”

16 Burjuvazinin kutsal devleti 18 Ö¤retmenimiz: Örgütlenerek ço¤almal›, öfkeyle direnmeli, sesimizi mücadele eden di¤er kesimlerin sesiyle birlefltirerek bilenmeliyiz!

19 Kocaeli polisi hangi suçlar›n›

Emperyalistler ve vatanseverler

29 19-22 Aral›k flehit aileleri için adalet istiyoruz

30 Devrimci Okul: Propogandada ›srar...

34 Devrimcili¤i aç›kl›k, cesaret ve dürüstlük büyütür...

gizlemek için ev ev dolafl›yor?

Unutmayaca¤›z! Affetmeyece¤iz!

20 19 Aral›k katliam› 10. y›l›nda...

37 Bunlar mücadelenin sonuçlar›d›r

38 Tecritten haberler... 40 Röportaj: L‹NÇ... Neden?

adalet istiyoruz...

41 Röportaj: “Demokratik lise mücadelesini yükseltece¤iz”

42 Gençlik

23 Adalet: 6 1 milyon eve y›k›m tehdidi! 9 Gecekondulaflma nas›l ve neden

Ülkemizde Gençlik

Nas›l? Ne yapmal›?

Federasyonu’ndan

43 Gençli¤in gündeminden 44 Devrimcilere sald›ran devrimden uzaklafl›r

45 Tek Yol: Kürt sorununda bafla dönüfl: Piflmanl›ktan yararlan›n

46 Devrimci ‹flçi Hareketi: Ço¤almal›y›z, birleflmeliyiz...

47 Emek haberleri... 48 Haberler... 50 Avrupa’da Yürüyüfl 52 Avrupa’daki Biz: Düzen partilerinin tümü ›rkç›l›¤›n orta¤›d›r...

53 Yeni De¤inmeler 54 Nas›l Bir Yaflam: B›kk›nl›k

55 Yitirdiklerimiz...

Ça¤r› / ‹lan

Mahkemeye Ça¤r› Tayyip Erdo¤an’› Ümraniye’de hastane aç›l›fl› s›ras›nda protesto ettikleri için tutuklanan Halk Cepheliler serbest b›rak›ls›n Yer: 11. A¤›r Ceza Mahkemesi Befliktafl - ‹STANBUL Tarih: 8 Aral›k 2010 Çarflamba Saat: 10.30

at topl

›ld›

122sehit@gmail.com

245  
245  
Advertisement