Page 27

de hiçbir zaman soygun küçük silahlar, ve talan güle oynaya el bombalar›, gerçeklefltirilememifltir. bombaatarlar, G e r ç e k l e fl t i r i l e m e z . büyük ifl maki- Soygun ve talan milBart›n Hapishanesi nalar›, kamera, yonlar›n aç kalmas› deve bas›nçl› su mektir. Açl›¤›n ve sefas›kan araçlar letin büyütülmesi deBart›n Hapishanesi’nde mektir. Soygun ve talan kullan›ld›. toplam 3 7 t ut s a k vard›. varsa halklar›n direnifli Üç tutuklu sald›r›n›n 14 t ut s a k Ölüm Orude vard›r. Soygun ve tadurdurulmas› için bedecundayd›. Sald›r›ya, lan kararlar› almak denini tutuflturdu. Sald›r› 2 0 0 0 ’ e y a k › n a s k e r, mek, halk›n direniflinin durmad›. Sald›r› sonugardiyan, özel tim kade terörle ezilmesi karacunda bütün tutuklular t›ld›. Sald›r›da çeflitli r› almak demektir. a¤›r yaraland›. gaz bombalar›, büyük ‹flbirlikçiler “ n e p a has›na olursa olsun” çeli’nin, Y›lmaz’›n, Tantan’›n, Sami diyerek efendilerine söz verdiler. Türk’ün siluetinin üzerinde Carlo IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n progCottarelli’nin silueti var. Tan›d›n›z ram›n› hayata geçireceklerdi. m› onu? Belki hemen ad›n› ç›karaTürkiye Cumhuriyeti Baflbakan› mam›fl olabilirsiniz. Kendileri IMF “hapishaneler sorununu Ecevit, Mali ‹liflkiler Birimi Direktörü idi. ç öz meden I M F p o r o g r a m › n › h a y a Gözleri iflbirlikçilerinin üzerinde. ta geçiremeyiz” demiflti. Talimatlar›n›n yerine getirilip getirilmedi¤ine bak›yor. Yan›nda DünBizzat Genelkurmay Baflkan› da ya Bankas›’n›n Türkiye temsilcisi Türkiye’nin I M F ’siz yapamayaca de var. Avrupa emperyalistlerinin ¤›n› aç›klam›flt›. K›vr›ko¤lu’nun bu temsilcileri de orada. F Tiplerinin aç›klamas› üzerine bir yazar o zamimar› onlard›r. Katliam›n bafl›nman “IMF’siz yaflay›p yaflayamayadan beri emperyalistler oradad›rlar. ca¤›m›z› aç›klamak GenelkurEmperyalist tekeller karar alm›flmay’›n üzerine vazife mi” diye yazt›. Türkiye’yi yeterince ya¤malayam›flt›. K›vr›ko¤lu’nu elefltiren yazar m›yor, yeterince talan edemiyorlaryan›lmaktayd›. K›vr›ko¤lu gibilerid›. Ya¤ma ve talan›n önü aç›lmal›ynin vazifesi tam da oydu. d›. IMF’ye ve Dünya Bankas›’na Genelkurmay Baflkan› Hüseyin görev verdiler. Türkiye’ye iliflkin, K›vr›ko¤lu 19 Aral›k Operasyotekellerin önünü düzleyecek yeni nu’nu yürütmek için Aytaç Yalprogramlar haz›rlamal›, yeni kararman’a görev verdi¤inde, Aytaç Yallar almal›yd›lar. man görevin yerine getirilmesini Mesela art›k Türkiye’deki yat›Osman Özbek’e devretti¤inde, Osr›mlar›nda, önlerine ç›kan sorunlaman Özbek görevi Tu¤general Enr›ndan Türkiye mahkemeleri de¤il, gin Hofl ve Albay Burhan Ergin’e uluslararas›, yani emperyalist mahverdi¤inde kimse IMF’den söz etkemeler söz sahibi olmal›yd›. K›samedi. Ama bunun böyle oldu¤unu cas› U l u s l a r a r a s › Ta h k i m Yasas› hepsi de biliyordu. ç›kar›lmal›yd›. Sonra Türkiye’deki Barikattaki subay›n hemen arkayat›r›mlar›ndan elde ettikleri karlas›nda duran Dünya Bankas› ve IMF r›n daha büyük bölümünü yurtd›fl›Türkiye temsilcisi, operasyonu yüna ç›karabilmeliydiler. Sonra gümrüten katliamc›lara bu ayr›nt›lar› anrük vergileri daha da indirilmeliydi. latmad› elbette. Fakat biliyorlard›, Hatta bu “küreselleflme” ça¤›nda s›k›lan her kurflun bunlar›n gerçekyok edilmeliydi vs vs... leflmesi içindi. IMF program›n›n özü, soygun ve Ankara Özel Asayifl Birli¤i ekiptalan› büyütmekti. leriyle, IMF ve Dünya Bankas› TürAncak flu da bir gerçek: Bu ülkekiye temsilcilerinin flefleri çat›lar›

birlikte deliyorlard›.

Barikatta i flbirlikçi tekeller de v ard› IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n oldu¤u yerde iflbirlikçi tekeller olmaz m›? Koçlar, Sabanc›lar, Cinerler, Do¤an Gurubu, Eczac›bafllar›, Ülkerler ve di¤er iflbirlikçi tekeller de barikatta katliamc›lar›n saflar›ndayd›. S›k›lan kurflunda, at›lan gaz bombas›nda, onlar›n da eli vard›. Çünkü devrimcilerin varl›¤› onlar›n da ç›karlar›n›n önünde engeldi. ‹flçi grevlerinin bafl›nda devrimciler vard›. Halk› sindirmek için uygulanan terörün karfl›s›nda onlar vard›. Fakat daha önemlisi, devrimcileri yan›nda görmek emekçiler için direnme gücü, morali ve ideolojik bir güç demekti. Barikatta direnenler “tekellerin sömürü düzenini y›kaca¤›z” diyordu. Bu aç›dan, devrimcilerin etkisizlefltirilmesinde tekeller tav›rs›z kalamazd›. Devrimcilerin katledilmesi, örgütlülüklerinin bitirilmesi iflbirlikçi tekeller için olmazsa olmazd›. Hükümete en büyük deste¤i verenlerin bafl›nda da onlar vard›. Çünkü gündemlerinde hükümetten ç›kart›lmas›n› istedikleri iflçilere, memurlara kölelik dayatan çal›flma yasalar› vard›. Bu yasalarla emperyalist ve iflbirlikçi tekeller ülkemizdeki ucuz iflgücünü, güvencesiz çal›flma koflullar›n› de¤erlendirebileceklerdi. Ki de¤erlendirdiler. Mesela ç›kart›lan kölelik yasalar›na göre “30’dan az iflçi çal›flt›ran yerlerde ifl güvencesi uygulanmaya cak”t›. Yasayla birlikte güvencesiz çal›flan iflçi say›s› 1 milyon 100 bin’den 2 milyon 700 bin kifliye ç›kt›. Sonraki y›llarda “Kamu Yönetimi Yasas›”, “Yerel Yönetimler Yasas›” ve “Personel Rejimi Ya s as›” ad›yla ç›kart›lacak olan kölelik yasalar› için sürdürülen bir çat›flmayd› iflbirlikçi tekellerin çat›flmas›. Devrimciler katledilmeden, hücrelere at›lmadan bunlar›n sorunsuz ç›kart›lmas› mümkün olamazd›.

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

27

245  
245  
Advertisement