Page 26

19 Aral›k Özel timler anons yap›yor: “Teslim olun!” Anons; barikatlara ç a r p › p da¤›l›yor.

2

Kad›nlar ko¤uflunun karfl›s›ndaki

lar. ‹ktidardakiler aylar öncesinden bu katliam›n plan›n› yapt›lar. Tutsaklar›n teslim olmayaca¤›n›, barikatlarla karfl›lanacaklar›n› daha önceki Buca, Ümraniye, Ulucanlar direnifllerinden biliyorlard›. Onun için en fazla 300-400 devrimci tutsa¤›n bulundu¤u hapishaneye binlerce askerle sald›rd›lar.

emperyalistler ve vatanseverler

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

26

Hapishanelerin üzerinde kara bir bulut var... Hava zehir yüklü... ‹fl makineleri hapishane duvarlar›n› y›k›yor. Televizyon haberlerinde katliamdan ve direniflten naklen yay›nlar veriliyor. Sürekli de¤ifliyor ölü say›lar›. Katliam›n siyasi sorumlular› pefl pefle zafer ilan ediyorlar. Baflbakan Ecevit, “herkes dev le tle ba fl e d ile me y e c e ¤in i a nla m ›fl olmal›d›r” diyordu. 19 Aral›k’›n ertesinde böyle bir aç›klamay› yapanlar ve böyle bir aç›klamaya inananlar, kurulan barikatlar›n gerçek niteli¤ini görmek istemeyenlerdir. Barikat›; bir kaç teneke dolap, plastik masa ve sandalyeden ibaret sananlard›r. Oysa barikatlar bunlar›n çok ötesindeydi. Direnenlerin her türden sald›r›ya karfl› kurduklar› barikat›n as›l malzemesi, cesaret ve onurlar›d›r. Zulüm, tank›yla, topuyla, helikopterleriyle sald›r›yordu. Binlerce katiliyle, bombalar›yla, ifl makineleriyle sald›r›yordu. Bu yan›yla fiziken y›kamayaca¤› barikat› yoktur. Nitekim 20 hapishanede kurulan 20 barikattan kimi iki saat dayanabilmifl, kimi 56 saat, kimi 83 saat. Nihayetinde hapishane duvarlar›yla birlikte tutsaklar›n kurdu¤u barikatlar da y›k›lm›flt›r. Fakat as›l olarak tutsaklar›n yürekleriyle kurduklar› barikat›n karfl›s›nda çaresiz kalm›flt›r zulüm. Yaz› dizimizin ikinci bölümünde barikat›n iki yan›na da daha yak›ndan bakmaya devam edece¤iz. Barikat›n iki yan›nda çarp›flan iki ayr› ideoloji, iki ayr› s›n›ft›r.

kar maskeliler tahammülsüzlefliyor. Tüm ahlaks›zl›klar›n› ortaya seriyorlar. “Ölüm oruççular›n› ‘ k u r t a r m a y a ’ geldik” anonslar›n›n yerini " o r o s p u l a r, sizleri tek tek öldürece¤iz, hiçbiriniz sa¤ ç›ka mayacaks›n›z. .. " anonslar› al›yor. Tutsaklar cephesinden verilen cevaplar çok net: “Hay›r teslim olmayaca¤›z! Biz vatan›m›z› ve halk›m›z› seviyoruz. Bunun için tutsak düfltük. fiimdi de vatan›m›z ve halk›m›z için direniyor, onlar için ölüyoruz.” Barikat›n karfl›s›nda küfürler eden özel timlere daha yak›ndan bak›n; yüzlerindeki kar maskelerinde katliamc›l›klar›n›, a¤›zlar›ndan ç›kan küfürlerde ahlaks›zl›klar›n› görürsünüz. Fakat bundan ibaret de¤ildir gördükleriniz.

Burjuvazinin politikac›lar› da oradayd›lar! Özel Timlere emir veren komutanlar yaln›z de¤il. Yanlar›nda sivil k›yafetli katliam›n siyasi sorumlular› var. Bugün Hikmet Sami Türk “19 Aral›k devlet politikas›yd›” diyor. Elbette 19 Aral›k bir devlet politikas›d›r. Ve Koalisyon Hükümetinin tüm yetkilileri, 19 Aral›k’tan sorumludur. Koalisyon hükümetinin Baflbakan› Bülent Ecevit, MHP Genel Baflkan› Devlet Bahçeli, ANAP Genel Baflkan› Mesut Y›lmaz, orada, kurflun s›kan katillerin, küfürler ya¤d›ran ahlaks›zlar›n bafl›ndayd›-

Hikmet Sami Türk 10 y›l sonra “19 Aral›k devlet politikas›yd›” derken suçunu hafifletmeye çal›fl›yor. Bunlar Amerikan iflbirlikçileri. Amerika’ya yaranmak için her fleyi yaparlar. Onlar için temel olan Amerika’n›n ç›karlar›d›r. Ony›llard›r, emperyalist tekellerin ç›karlar›n› korumak için katlettiler. Orduyu, polisi onlar›n ç›karlar›n› korumak için e¤ittiler. En s›radan bir gösteride polisin halka sald›r›s›nda bunu görebilirsiniz. O sald›r›lar bir-kaç polisin kendini bilmezli¤inden de¤ildir. Onlara halk, “düflman” olarak ö¤retilmifltir. Televizyonlarda polis tatbikatlar›n› izlemiflsinizdir. Düflman olarak karfl›s›na ald›¤› kifliler iflçilerdir, memurlard›r, ö¤rencilerdir, gecekondusunun y›k›lmas›na direnen gecekonduludur. ‹flbirlikçiler için halk; potansiyel düflmand›r. Daha yak›ndan bak›n: barikatlar bu gerçe¤i gün yüzüne ç›kart›yor.

Barikatlarda I MF’yi, Dünya Bankas›’n› görürsünüz Direnifl gerçe¤in aynas›d›r. Direnifl tüm maskeleri düflürür. ‹flbirlikçilerin maskesi düflüyor. “Hapishanelere giremiyorlarm›fl, arama yapam›yorlarm›fl, Ölüm oruççular›n› kurtaracaklarm›fl...” Hepsi yalan. 19 Aral›k’› emperyalist efendileri için yapt›lar. Barikata daha yak›ndan bak›n, iflbirlikçi Ecevit’in, Bah-

1 Milyon Yıkım 5 Milyon Evsiz

245  
245  
Advertisement