Page 21

19-22 Aral›k fiehitlerimiz ‹çin

ADALET ‹ST‹YORUZ! 10 y›l sonra, burjuva bas›n›n köflelerinde 19 Aral›k 2000 katliam›na dair yaz›lanlar› ibretle okuyoruz. Onlar›n F Tipi hapishaneleri meflrulaflt›ran, zulmü gizleyen her bir manfletlerinin karfl›l›¤›, hapishanelerde ölümlerdi. O günlerde öylesine iflbirlikçi, öylesine afla¤›l›k bir rol üstlenmifllerdi ki, bir tutsa¤›n “6 kad›n› diri diri yakt›lar” sözünü bile gizliyorlard› ve hapishanelerde ölümler sürüyordu... Katliamc›lar, “Sahte Oruç Kanl› ‹ftar” manfletleri eflli¤inde, “Girdiler” manfletleri, “Kendileri yakt›lar, kendileri kurflunlad›lar” manfletleri eflli¤inde Bursa’da, Çank›r›’da, Uflak’ta, Ceyhan’da, Bayrampafla’da, Çanakkale’de ve Ümraniye’ de katletmeye devam ediyorlard›. Burjuva bas›n›n her manfleti, ölüm mangalar›na ve katliamc› iktidara “siz katledin, biz gizleriz” anlam›na geliyordu ve katlediyordu ölüm mangalar›.

Hatip Lisesi’ni bitirmiflti. 91’de devrimcilerle tan›flt› ve sosyalizm mücadelesine kat›ld›. 19 Aral›k’ta a¤›r yaraland›; kald›r›ld›¤› hastanede flehit düfltü. H a s a n G ü n g ö r m e z , 36 yafl›ndayd›, Konya Cihanbeylili’ydi. 1980’lerin sonunda devrim mücadelesine kat›ld›. 19 Aral›k’ta bedenini tutuflturarak zulme karfl› barikat oldu.

19 Aral›k fiehitleri -2-

Bursa’da, Çank›r›’da, Uflak’ta, Ceyhan’da, Bayrampafla’da, Çanakkale’de ve Ümraniye’ de kahramanca direniyordu Ahmet ‹bili’nin, Fidan Kalflen’in, Murat Özdemir’in, F›rat Tavuk’un önderli¤indeki tutsak savaflç›lar... Direniyor ve flehitler kervan›n› büyütüyorlard›... ‹flte dokuz hesab›m›z, dokuz an d›m›z daha...

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

Bayrampafla fiehitlerimizden:

B u r s a , Çank›r›, Uflak, Ceyhan fiehitlerimiz;

Ali ‹hsan Özkan, Çorum-Alacal›yd›. 26 yafl›ndayd›. TKP (ML) da-

B e r r i n B › ç k › l a r, Ölüm Orucu 1. Ekibi direniflçisiydi. ‹zmir’de do¤umluydu ve henüz 22 yafl›ndayd›. 6 y›ld›r bu kavgan›n içindeydi. Açl›¤›n›n 60’l› günlerinde, sald›r›ya barikat olmak için alevlerin ortas›na dald›. H a l i l Ö n d e r, Ölüm Orucu 1. Ekibi direniflçisiydi. 30 yafl›ndayd› Halil, Osmaniye-Düziçili’ydi. Ankara ve ‹stanbul Dev-Genç saflar›nda mücadele etmiflti. Bedenini tutuflturarak zulmün önüne dikildi.

‹flte onlardan d o k u z u daha...

M u r a t Ö z d e m i r, 1. Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. 39 yafl›ndayd›. Burjuva bas›nda y›llarca çal›flan bir gazeteciydi. O, tercihini devrimden yana yapt›. Bir süre Mücadele Dergisi’nde çal›flt›, Ege’de sorumluluklar üstlendi.

Yasemin Canc›, Uflak Hapishanesi’ndeki Cepheli kad›n tutsaklar›n sorumlusuydu. 1967, ‹stanbul do¤umluydu. 1989’dan beri kavgan›n içindeydi. Eylül 1992’de tutsak düfltü. Operasyonu durdurmak için bedenini tutuflturarak flehit düfltü.

vas›ndan tutsakt›. Cepheli tutsaklar d›fl›nda, 19 Aral›k öncesi yap›lan “sald›r› olursa kendimizi yakar›z” karar›n› uygulayan ender direniflçilerden biri oldu. ‹ r f a n O r t a k ç › 1. Ölüm Orucu Ekibi direniflçisiydi. Çorum, Alacal›’yd›. 1971 do¤umluydu. ‹mam

Ya z g ü l ü G ü d e r Ö z t ü r k, Dersimli ve 28 yafl›ndayd›. 1. Ö l ü m O r u c u E k i b i direniflçisiydi. 1983’te a¤abeyi, 1994’te efli katledilmiflti. 1988’den beri örgütlü olarak kavgan›n içindeydi. fi efi nur Tezgel Malatya-Kürecikliydi. Çocuklu¤undan devrimciydi. ‘92’den beri de Cepheli. Uzun süre mahalli alanda çal›flm›flt›...

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

21

245  
245  
Advertisement