Page 19

Kocaeli polisi hangi suçlarını gizlemek için ev ev dolaşıyor? Polisler, bir ellerinde çikolata ve kolonya kutusu, ev ev dolafl›p bayram ziyareti yap›yorlar. Polisin görevleri aras›nda, evlere çikolatal›, kolonyal› bayram ziyareti yapmak olmasa gerek. Öyleyse ne yap›yor Kocaeli polisi? Bunun cevab›, polisin “ekip” halinde hangi evleri ziyaret etti¤inde. Polis, daha k›sa süre önce, komplo kurarak, sahte ifadelerle, senaryolarla tutuklatt›¤› Gençlik Federasyonu’ndan ö¤rencilerin ailelerini dolafl›yor. fiimdi mesele biraz daha anlafl›l›yor. * Kocaeli’nde Kas›m ay›n›n bafl›nda (3 Kas›m) Kocaeli polisinin “büyük operasyonu” vard›. Polisin daha sonra “DHKP-C operasyonu” olarak yans›taca¤› bu sald›r›da, sabaha karfl› 06.00 sular›nda evler bas›ld›. 18 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar›n bir k›sm› Kocaeli Gençlik Derne¤i üyeleri, kimileri derne¤e gelip gidenler, kimisi ise dernekle hiç ilgisi olmayanlard›. Ortada ne suçlu vard›, ne suç olan bir eylem, ne bir suç aleti.. Polis, kendi uydurdu¤u senaryolarla insanlar› gözalt›na alm›fl, onlar› iflkenceli sorgulardan geçirmifl, y›ld›rmaya çal›flm›fl ve 6’s›n› da tutuklatm›flt›. Peki ortada suç yoksa, suçlu yoksa, nas›l tutuklatt›? diyeceksiniz? Art›k bu konuda AKP’nin polisi ve yarg› aras›nda tam bir uyum oldu¤u çok aç›kt›r. Kocaeli’ndeki ö¤rencilerin tutuklanmas›na gerekçe bulmakta da zorlanmad›lar. Kat›ld›klar› tüm de m o k r a t i k e y l e m l e r, hatta b a s › n a ç › k l a m a l a r › suç gerekçesi yap›ld›. Ama yine de onlar›n “kötü” bir fleyler yapt›¤›n›n kan›t› olarak olay›n içinde bir de “itirafç›” olmal›yd›. Kocaeli polisi onu da bulmufltu. Ne yapm›fl Kocaeli polisi:

Psikolojik problemleri (ve bu rahats›zl›klar› t›bben de belgeli olan) olan genç bir k›z› bulmufl, ona bir ifade imzalatm›fllar. Okutmadan ifade imzalatt›klar› baflka bir ö¤rencinin ifadesine de yine tutuklataca¤› ö¤rencilerle ilgili bilgiler eklemifller. fiimdi anlad›n›z m› Kocaeli polisinin ev evi dolaflarak hangi provokasyonunu saklaman›n peflinde oldu¤unu? Hangi suçlar›n› gizlemek için kolonyalar, çikolatalar tuttu¤unu anlad›n›z m›? 1 May›s’a kat›lmak ne zamanda beri suç? Saz kursuna gitmek ne zamandan beri suç? ‹flte Kocaeli polisinin büyük operasyonunda “a盤a ç›kard›¤›” büyük suçlar bunlar. Genç k›zlar›m›z› hatta, psikolojik sorunlar› olan gençleri kullan›p, onlara üç befl kifli hakk›nda ifade verdirip komplolar kuracak kadar acizleflmifl ve ahlaks›zlaflm›fl bir polis var ortada. Evleri ellerinde çikolatalarla, kolonyalarla dolaflan da onlar. Aileleri dolaflanlar, bizzat bu operasyonda yer alan ekipteki polislerdir. Elbette ailelerimize, flubede insanlara neler yapt›klar›n› anlatmad›lar. Elbette nas›l ifadeler düzdüklerini anlatmad›lar. ‹flkenceciliklerini, yani gerçek kimliklerini bir kaç saatli¤ine b›rakm›fl, “bayram ziyareti yapan kibar gelenekçi polis” maskesini takm›fllard›. Ne kadar “ k i b a r l a fl › y o r l a r s a ” bilin ki saklamaya, örtbas etmeye çal›flt›klar› suçlar› o kadar büyüktür Ne kadar “ y a r d › m s e v e r ” kesilmifllerse, komploculuklar› o kadar alçakçad›r. *

Yöntem sadece Kocaeli polisine özgü de¤il. Muhtemeldir ki, Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün psikolojik savafl uzmanlar›n›n önerisiyle her yerde uygulan›yor. ‹flte bir baflka örnek. Hakkari’ye ba¤l›, Yüksekova’da kaymakaml›¤›n talimat›yla PKK’lilerin ailelerine giden polis, ailelere maddi yard›m teklifinde bulunuyor. Biri kad›n üç kifliden oluflan polis heyeti, flehit veya halen gerillada çocuklar› bulunan ailelere gidiyor. Ailelere flöyle diyor polisler: “Size yard›m etmek istiyoruz Her neye ihtiyac›n›z varsa, Emniyet Müdürlü¤ü veya Kaymakaml›k olarak karfl›lamaya haz›r›z. Çocuklar›n›z giderken küçüktü, flimdi büyümüfllerdir, piflman olup geri geleceklerdir. ” * Halk›m›z, devrimci, demokrat, ilerici, y u r t s e v e r insanlar›m›z›n aileleri, tutsak ve flehit aileleri,

Say›: 245

Yürüyüfl 5 Aral›k 2010

onlar, yüzlerinde hangi maske olursa olsun, ellerinde ne olursa olsun, unutmay›n; evlatlar›n›z›, katledenler, onlar› iflkencelerden geçirenler, onlar› komplolarla tutuklatanlard›r. Onlara kap›n›z› açmay›n. Ellerindeki kolonyay› cop olarak, çikolatalar› o¤lunuzun, k›z›n›z›n vücudundan ç›kar›lm›fl kanl› kurflunlar olarak görün. Yüzlerinde hangi maske olursa olsun, ellerinde ne olursa olsun, çarp›n suratlar›na kap›n›z›. Asla evinize almay›n. Asla iki çift laf etmeyin. Asla birlikte bir yudum çay içmeyin. Asla bir yudum su vermeyin!

Direnelim! Evlerimizi Yıktırmayalım!

19

245  
245  
Advertisement