Page 8

E k i m G e n ç l i ¤ i

yöntemsel çerçevede örgütlenmelidir. Bunun anlam› ise kurultay›n siyasal gençlik gruplar› ve devrimci çevrelerden çok daha genifl bir bilefleni örgütlenme sürecinin bir parças› haline getirmesidir. Bu aç›dan kurultay tart›flmalar›na bafl›ndan sonuna kadar bu temel hedef yön vermek zorundad›r. Klüp, kol ve topluluklardan, otonom örgütlenmelere, ileri gençlik güçlerine, hareket içerisindeki ba¤›ms›z öznelere kadar genifl bir çerçevedeki duyarl›l›klar kurultay vesilesiyle harekete geçirilmeli, bunun için yerellerde kurultay örgütlenmeleri oluflturulmal› ve bu imkanlar›n kurultay›n bir parças› haline getirilmesi mutlak suretle sa¤lanmal›d›r. fiimdi gelecekte kurultay tart›flmalar›n›n ortaya ç›karaca¤› sonuçlara göre daha ayr›nt›l› bir biçimde tart›fl›lma ihtimali olan baflka bir soruna, kurultay›n hedefleri ve gündemleri sorununa, geçmifl dönemlerde ortaya ç›kan benzer deneyimlerin ›fl›¤›nda bir bafllang›ç yapmakta fayda var. Kurultay öncelikle gençlik hareketinin tüm politik ve örgütsel sorunlar›n› tart›flmal› ve bu tart›flmalar ›fl›¤›nda bu sorunlara çözümler üretilmelidir demifltik. Bu ikinci k›sm› özellikle önemli bir yerde durmaktad›r. Kurultay tart›flmalar›n yan›nda çözümler üretme sorununa kilitlenmek durumundad›r. Gençlik hareketinin yaflad›¤› afl›r› darl›k ve parçal›l›k bunu oldukça önemli bir sorun olarak ön plana tafl›maktad›r. Gençlik hareketinin yaflad›¤› afl›r› darl›¤a dair tart›flmalar, gençlik çal›flmas› içerisinde politik çal›flman›n sorunlar›, kapitalist e¤itim sisteminin gençli¤e yükledi¤i çok yönlü sorunlar, üniversiteli gençli¤i içerisine alan YÖK merkezli akademik k›skaç, faflist sald›r›lar, dünya ölçüsünde yayg›nlaflt›r›lan neoliberal politikalar ve bunlar›n e¤itim alan›ndaki yans›malar›, anadilde e¤itim ve ö¤renim hakk› vb. bir dizi bafll›k, politik planda kurultay›n gündemlerini belirlemelidir. Bu aç›dan kurultay tüm bu bafll›klara dair asgari bir ortak e¤ilimin veya sonucun oluflturaca¤› bir platform olmal›d›r. Tüm bu bafll›klarla bugüne kadar anlaml› ortak eylemler örgütleyen gençlik gruplar›, kurultay›n gündemlerini belirlemesi gereken bu bafll›klarda asgari bir ortak çerçeveyi oluflturmay› önüne hedef olarak koymal›d›r. Burada k›s›r tart›flmalara girilmeden birleflik bir gençlik hareketi ihtiyac›n›n belirleyicili¤inde sorunlara bak›lmal› ve bu temelde ortak sonuçlar oluflturulmal›d›r. Bugün gençlik hareketinin en yak›c› sorunu parçal›l›k ve örgütsüzlük, en temel ihtiyac› ise birleflik ve devrimci bir gençlik hareketi ve örgütlenmesidir. Bu ise do¤all›¤›nda gençlik hareketi ve örgütlenmesi sorununu gündeme getirmektedir. Genç komünistler yak›n dönemde yapt›klar› de¤erlendirmede sorunun kapsam›n› oldukça net bir biçimde ortaya koymufllard›r. Tekrara düflmek pahas›na bu temel gerçe¤i bir kez daha hat›rlatmak, geçmifl dönemde yaflan›lan k›s›r örgüt

modelleri tart›flmalar›n›n önüne geçmek için anlaml› olacakt›r: “Bizim gençlik hareketi aç›s›ndan y›llard›r tekrarlaya geldi¤imiz; ‘Gençlik hareketinin eylem dinamizmi, düzeyi, geliflme seyri ve bu seyrin de¤iflik zamanlarda ald›¤› biçimler hesaba kat›lmad›¤› sürece, ö¤renci gençli¤in örgütlenme sorununa kendi içerisinde yapay müdahalelerle çözüm getirilemez. Çünkü örgütün kendisi kitlesel hareketlili¤e, onun kapsam›na, niteli¤ine ve düzeyine do¤rudan ba¤l›d›r.’ de¤erlendirmesi bugün de güncelli¤inden hiçbir fley kaybetmemifltir. Bizim y›llard›r vurgulad›¤›m›z ve devrimci hareketin bir türlü anlayamad›¤› bu gerçek, hareket-örgüt diyalekti¤inin abc’sini oluflturmaktad›r. ” (Deneyimler ›fl›¤›nda gençlik örgütlenmesi-Türkiye Komünist ‹flçi Partisi Merkez Yay›n Organ› Ekim’in Kas›m 2004 tarihli 239. say›s›n›ndan) Bu temel gerçek ›fl›¤›nda kurultay›n temel bir bafll›¤› olacak olan gençlik örgütlenmesi sorununu mücadele d›fl› flablonlara indirgeyen tart›flma, kurultay›n örgütsel planda yarataca¤› daha etkin sonuçlar›n önüne geçen bir tuzak ifllevi görmeye adayd›r. Bu aç›dan kurultaydan örgütsel planda anlaml› sonuçlarla ç›kmak –yerel, bölgesel ve merkezi, geçici veya kal›c› örgütsel sonuçlar- hedefiyle bu temel önemde gerçek ve “hareket örgüt diyalekti¤inin abc’si” gözden kaç›r›lmamal›d›r. Geçmifl dönem kurultay tart›flmalar›nda dernekler üzerine s›k›flan tart›flmalar (‘93’te) ve ‘96 sonras›nda kurultaydan, bafl›ndan sonuna bir örgüt modeli ç›karmaya kilitlenen yaklafl›mlar›n gençlik hareketine sa¤layaca¤› bir katk› bulunmayacakt›r. Kurultay öncesinde ortaya konulacak politik çal›flmalar ve örgütsel aç›l›mlar bu aç›dan sonras›n› da belirleyecektir.

Cesaretli davran›lmal› ve kurultay fikrine sahip ç›k›lmal›d›r! Sürecin bundan sonraki seyri karfl›m›za ne ç›kar›r bunu bugünden kestirmek oldukça zor. Ancak flu temel gerçek aç›kl›kla dile getirilmelidir: Bugün böylesi bir politikay› hiç kimsenin elinin tersiyle bir kenara itme ya da ö¤renci hareketinin geliflti¤i bir dönemin sorunu olarak görme flans› yoktur. Bu kendili¤indencili¤in dipsiz kuyusudur ve gençlik hareketinin sorunlar›n›n çözümünü gelece¤e havale etmek ve gençlik hareketine devrimci önderlik sorunu ve ihtiyac›n› yok saymakt›r. Aç›k ki birlefliklik üzerine yap›lan tart›flmalar›n da, hareketin sorunlar›na dair yap›lan vurgular›n da bu siyasetler aç›s›ndan bir ciddiyeti kalmam›fl olacakt›r. Bugün bu temel önemde sorunu tart›flmaya bafllayanlar›n d›fl›nda kalan çevreleri, politikas›na güvensiz, dar grupçulu¤a mahkum ve gençlik hareketi içinde tuttuklar› yer bak›m›ndan gerçekte tümüyle iddias›z çevreler olarak tan›mlamak do¤al ve kaç›n›lmaz bir sonuç olacakt›r.

Ekim Gençli¤i

8

EG+79  
EG+79