Page 7

E k i m G e n ç l i ¤ i çizgideki gençlik gruplar›n›n en temel zaaf› durumundad›r. Ne gençlikten çok fley bekleyen sol siyasal ak›mlar taraf›ndan gençlik hareketinin sorunlar› üzerine ortaya difle dokunur bir de¤erlendirme ve politika konulabilmekte, ve ne de gençlik hareketinin tafl›y›c›s› ve yolgöstericisi olmak iddias›ndaki gençlik yay›n organlar›nda gençlik hareketinin sorunlar›na iliflkin ciddi ve ifllevsel bir tart›flma yürütülmektedir. Ayd›nca e¤ilimler ve özentiler içinde dünya ve toplum olaylar› üzerine olur olmaz herfleyi tart›flmaya pek hevesli görünen baz› gençlik yay›nlar›n›n en az tart›flt›¤› sorunlar›n bafl›nda bizzat gençlik hareketinin kendi sorunlar› gelmektedir. Bu bile kendi bafl›na mevcut durum hakk›nda bir fikir vermektedir... Gençlik yay›nlar›n›n gençlik hareketinin sorunlar›na bu yabanc›laflmas›, gerçekte gençlik gruplar›n›n harekete yabanc›laflmas›n›n bir yans›mas›ndan baflka bir fley de¤ildir...”[age] Bu olgusal gerçekler, bu aç›dan bugün 6 Kas›m’a dair tart›flmalar ›fl›¤›nda önemli ölçüde yeniden do¤rulanm›fl bulunmaktad›r. Kurultay tart›flmalar› bu aç›dan gençlik hareketi içerisindeki tüm siyasal e¤ilimlerin tart›fl›lmas› için önemli bir araçt›r. Ortaya koydu¤u de¤erlendirmelerin gençlik hareketinin gerçek ihtiyaçlar› oldu¤unu söyleyenler, birleflik eylem ve mücadele yöntemleri üzerine vurgular yapan tüm siyasetler (ki bu yönlü tan›mlamalara tüm gençlik yay›nlar›nda karfl›laflmak mümkündür) cesaretli davranmal›, kendi politikalar›na ve bu politikalar›n nesnelli¤ine güvenmeli ve kurultay tart›flmalar› içerisine girmelidirler. Bu aç›dan kurultay›n yap›s›na ve iflleyifline dair oldu¤u kadar, bu fikir üzerine bafllam›fl bulunan tart›flmalar da bafll› bafl›na gençlik hareketine dair iddialar›n gerçekçili¤inin s›nanaca¤› bir alan olmaktad›r. Kurultay›n bu aç›dan bir turnusol ifllevi görece¤inden kuflku duyulmamal›d›r.

Kurultay›n hedefleri ve iflleyifline dair Ancak asgari bir siyasal bileflenin ortak bir biçimde örgütlemesiyle baflar›ya ulaflabilecek olan kurultay için

gençlik hareketinin mevcut darl›¤› düflünüldü¤ünde birlefliklik yeterli olmayacakt›r. Bu aç›dan kurultay kapsam›nda hedeflenenler ve kurultay›n örgütlenme yöntemi de, en az kurultay fikri kadar önemlidir. Kurultay öncelikle bir tart›flma platformudur. Çeflitli siyasetlerin ve anlay›fllar›n gençlik hareketinin sorunlar›na dair kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir aland›r. ‹flte tam da bu nedenden dolay›d›r ki kurultay gençlik hareketinin sorunlar›nda bir turnusol ifllevi görecektir. Kurultay, gençlik hareketinde uzunca bir dönemdir yaflanan ideolojik tart›flma zemininin bu ölçüde darald›¤› bir dönemde, ideolojik ve politik tart›flmalarda önemli bir canlanma oluflturacak etkili bir araçt›r. Ve tam da bu özelli¤inin bir sonucu olarak, kat›lan tüm gruplar›n ve bireylerin düflüncelerini ve e¤ilimlerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform olmal›d›r. “Sol saflarda ideolojik mücadele ile k›s›r grupçu çekiflmeler ço¤u kez birbirine kar›flt›r›lmakta, bu ikincisinden kaç›nmak ad›na birincisinin gerekleri bir yana b›rak›labilmekte, ya da b›rakmay› gerektirdi¤i san›lmaktad›r. Oysa ilkelere dayal› sistemli bir ideolojik mücadele, iliflkileri bozan ve güçleri parçalayan k›s›r çekiflmelerden tümüyle farkl›d›r ve gerçekte her zaman, mücadelenin sa¤l›kl› ve baflar›l› bir biçimde ilerletilmesine hizmet eder. Bu nedenle bu mücadeleye gerekli önem verilmeli, temel konulardan gündelik sorunlara kadar mücadelenin sa¤l›kl› bir çizgide ilerletilmesini ve baflar›s›n› ilgilendiren herfley elefltiri, tart›flma ve mücadele konusu yap›lmal›d›r.” de¤erlendirmesinde ifade edilen yaklafl›m, kurultay›n gerçekçi bir ideolojik tart›flma zemini oluflturmas› bak›m›ndan da son derece anlaml›d›r. Bu aç›dan sa¤lanan baflar› ise do¤all›¤›nda gençlik hareketinde daha dinamik bir tart›flma sürecinin önünü açacakt›r. Ancak bugünün gençlik hareketi kurultaydan kurultay›n sa¤layaca¤› bu temel önemde imkandan çok daha fazlas›n› beklemektedir. Gençlik hareketinin bu ölçüde darald›¤› bir dönemde gündeme gelen bu kurultay, gençlik hareketinin yaflad›¤› afl›r› darl›k ve kitlelerden kopukluk gibi sorunlar›n da üzerine gidebilecek bir

7

EG+79  
EG+79