Page 6

E k i m G e n ç l i ¤ i

etkili devrimci müdahalelerin yard›m›yla bir toparlanma ve geliflme sürecine girecektir, ya da daha da gerileyerek yerini bir süreli¤ine yeni bir durgunluk dönemine b›rakacakt›r. Son derece daralm›fl bir tabana sahip sol gençlik gruplar›n›n, genifl ö¤renci kitlelerinden kopuk, ancak birbirlerine tutunarak gerçeklefltirmeyi baflarabildikleri k›s›r ve sonuçsuz dar grup eylemliliklerini gençlik hareketlenmesi saymayacaksak tabi...” (Genclik hareketinin sorunlar›-Türkiye Komünist ‹flçi Partisi Merkez Yay›n Organ› Ekim’in Kas›m 2004 tarihli 239. say›s›n›n baflyaz›s›d›r) Bugün birçok gençlik grubu taraf›ndan farkl› sonuçlar ve görevler ç›kar›lmas›na karfl›l›k (ve neredeyse tamamen iç motivasyona yönelik baz› abart›l› de¤erlendirmeleri d›flta b›rak›rsak) bu tespitler genel bir kabul görmektedir. Bu k›s›r tablonun parçalanmas› ise beklemeci bir mant›¤›n ürünü olarak yeniden kendili¤inden dinamiklerle bir ö¤renci hareketinin geliflmesi de¤il, kuflkusuz ki bu geliflmenin imkanlar›n› oluflturacak devrimci müdahalelerin sorunudur. Yine ayn› TK‹P de¤erlendirmesinde, gençlik hareketini nesnel planda zay›flatan bir dizi iç ve d›fl etmen s›raland›ktan sonra, flu temel tespit dile getirilmifltir: “Yine de tüm bunlar bugünkü durumu aç›klamaya, hele hele ola¤an ve anlafl›l›r bulmaya yeterli de¤ildir. Zira sözkonusu olan neredeyse çeyrek yüzy›ll›k bir zaman dilimidir ve bu ayn› zaman dilimi içinde sermaye düzeni, emekçi s›n›flar gençli¤inin sorunlar›na ve ihtiyaçlar›na yan›t vermek bir yana izledi¤i neo-liberal politikalarla bunlar› alabildi¤ine a¤›rlaflt›rm›flt›r. Gençli¤in ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve akademik sorunlar› bugün her zamankinden daha a¤›r ve bunalt›c› bir hal alm›flt›r. Tüm bunlar›n ortak sonucu olarak gelecek belirsizli¤i sorunu, bugün genifl ö¤renci gençlik y›¤›nlar›n› her zamankinden daha fazla ezmekte, huzursuz etmekte, umutsuzlu¤a düflürmektedir. Yani gençlik sorununu siyasal planda geçici olarak çözen burjuvazi, ayn› sorunu iktisadi, sosyal ve kültürel alanda geçmifl dönemle k›yaslanamaz ölçüde a¤›rlaflt›rm›flt›r. Öte yandan 12 Eylül faflist darbesinin düzledi¤i zeminde önemli bir etkinlik alan› kazanan çeflitli türden burjuva gerici ak›mlar da, gençli¤e hiçbir fley verememenin, onun gerçek sorunlar› ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda inand›r›c› herhangi bir çaba harcayamaman›n sonucu olarak günden güne güç ve itibar erozyonuna u¤ramaktad›rlar. Son olarak, dünyada ve bölgede yaflanan sars›c› geliflmeler gençlik kitlelerinin ilgisini toplumsal-siyasal sorunlara çekmeyi kolaylaflt›ran bir atmosferi gitgide daha çok güçlendirmektedir. Ö¤renci gençlik toplumun alabildi¤ine genifl bir yar›-ayd›n kitlesidir ve dünyada, bölgede ve ülkede olup bitenlerin zamanla bu kesimde giderek güçlenen bir duyarl›l›¤a neden olmas› kaç›n›lmazd›r. “Özetle gençlik hareketinin kendini yeniden toplumsal muhalefetin önemli bir bileflini olarak ortaya koymas›n›

olanakl› k›lacak nesnel zemin bugün geçmifltekine göre çok daha genifllemifl ve olgunlaflm›fl olarak orta yerde durmaktad›r. Buna ra¤men bugün hala kitlesel karakter kazanm›fl bir gençlik hareketinden yoksun olmam›z, öteki fleyler yan›nda gerçekte bu zeminin baflar›l› bir devrimci çal›flma için etkin biçimde kullan›lamad›¤›n›n da bir göstergesidir. Nitekim gerçek durum ve dolay›s›yla bizi bu tart›flmaya iten temel neden de budur...” [age] Bugün tart›flmalar› bafllam›fl bulunan kurultay bu beklemeci sürece karfl› iddial› bir ad›m olarak de¤erlendirilmelidir. Hareketin geliflmesinin ve kitlesel bir karakter kazanmas›n›n önündeki bu en temel sorun afl›ld›¤›nda; bu bak›flla devrimci gençlik gruplar› ve sol çevreler taraf›ndan hareketin ihtiyaçlar› ve geliflmesinin sorunlar›na dair etkili bir tart›flma ekseni oluflturulabildi¤inde, kuflkusuz gençlik hareketin yaflad›¤› sorunlar›n afl›lmas›nda önemli bir ilk ad›m at›lm›fl olacakt›r. Ancak flunu da aç›kl›kla ifade etmek gerekir ki y›llar› bulan ön yarg›lar, devrimci ve sol çevrelerdeki politikas›zl›k veya k›s›rl›k, tek bir kurultayla afl›lmas› mümkün olmayan sorunlard›r. Bu aç›dan kurultay› sihirli bir de¤nek olarak de¤il, ancak uygun ve etkili bir tarzda iflletildi¤i ve asgari bir ortakl›¤› yans›tabildi¤i koflullarda gençlik hareketinin önünü açacak bir ad›m olarak tan›mlamak gerekmektedir.

Kurultay gençlik hareketinin sorunlar›na yaklafl›mda bir turnusol ifllevi görecektir! Üstte ifade etti¤imiz de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda gençlik hareketinin yaflad›¤› darl›¤›n ve örgütsüzlü¤ün nedenlerini gençlik hareketinin yaflad›¤› parçal›l›ktan ve siyasal gençlik gruplar›n›n yaflad›¤› apolitizasyondan ayr› düflünmek olanaks›zd›r. Bu aç›dan kurultay›n ve tart›flmalar›n öncelikli hedefi bu apolitizmin ve parçal›l›¤›n üzerine gitmek olmal›d›r. Yak›n dönem yapt›¤›m›z de¤erlendirmelerde döne döne ifade etti¤imiz bu gerçekli¤in özellikle 6 Kas›m tart›flmalar› sonras›nda ortaya ç›kard›¤› gerçekler bu aç›dan fazlas›yla aç›klay›c›d›r. 6 Kas›m eylemleri sonras›nda tart›flmalara dönüp bak›ld›¤›nda, bir çok siyaset pay›na ortaya ç›kan tablo yaz›k ki yine dar grupçuluk, sekterlik ve subjektivizmdir. Ortada gençlik hareketin yaflad›¤› onca koca sorun duruyorken tart›flmalar k›s›r bir hatta kendinden menkul bir “militanl›k” ve iç motivasyonu güçlendirici ö¤elerle bezenmifltir. Bu aç›dan 6 Kas›m süreci öncesinde yapt›¤›m›z de¤erlendirmelere tümüyle paralel bir nitelik tafl›maktad›r. Önceki de¤erlendirmelerde çeflitli vesilelerle ifade etti¤imiz fluydu: “Politikas›zl›k, gençlik hareketine iliflkin aç›k, tutarl› ve istikrarl› bir politik yön ve yönelimden yoksunluk, halihaz›rda reformist ve devrimci kanatlar›yla sol

6

EG+79  
EG+79