Page 57

E¤itim müfredat›n›n sorunlar›..

Gerici e¤itim müfredat› kald›r›ls›n! ‹stanbul Liseli Gençlik Platformu olarak “gerici e¤itim müfredat›n›n kald›r›lmas›” talebiyle bir kampanya bafllatt›k. E¤itim müfredat›n› neden elefltirdi¤imizin anlafl›labilmesi için, öncelikle müfredat›n ne oldu¤unu anlayabilmemiz gerekiyor. Müfredat, sene bafl›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca belirlenen ve o sene boyunca ilgili e¤itim kurumlar›nda hangi derslerin hangi içerikte okutulaca¤›n› belirleyen bir kurallar bütünüdür. E¤itimcilerin önüne bir konu s›ralamas› ve dolay›s›yla konu s›n›rlamas› konulur ve onlara “flunlar› flunlar› anlatacaks›n” diye direktifler verilir. Müfredat içerisinde yer almayan konularsa, dersin kapsam›n›n d›fl›nda b›rak›lm›flt›r ve ö¤retmenin kendi inisiyatifiyle bu konular› dersin içeri¤ine dahil edebilmek gibi bir flans› yoktur. Ö¤retmenli¤in yarat›c›l›¤›n›n s›n›rlanmas› sonucunu do¤uran bu uygulama, e¤itim kurumlar›nda birlik sa¤lanabilmesi gerekçesiyle savunulur. Ancak aç›k ki as›l ifllevi e¤itimde birli¤i sa¤lamak de¤il, “düzene uygun kafalar” yetifltirebilmektir!

E¤itim müfredat›na neden karfl›y›z? E¤itim müfredat› bizlerin bilimsel e¤itim alabilmemiz önünde bir engel olarak duruyor. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi okullarda okutulan bütün ders kitaplar› ve bu kitaplar›n içinde yer alan konular, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n sene bafl›nda belirledi¤i müfredata göre haz›rlan›yor. ‹ktidarda hangi siyasal görüfl yer al›yorsa, müfredata rengini bu görüfl veriyor. Ancak ister sosyal demokrat olsun, ister merkez sa¤ ya da liberal olsun, düzen partilerinden her biri kapitalist düzenin de¤iflmez yasalar›n› müfredat kapsam›na al›yor. Müfredatta yap›lan de¤iflikliklerse ço¤unlukla bilimsel kayg›larla ya da e¤itimde kaliteli bir standart yakalama

57

kayg›s›yla de¤il, e¤itim kurumlar›n› iktidar›n politik yönelimleriyle uyumlu hale dönüfltürebilme kayg›s›yla yap›l›yor. Böylelikle müfredat› belirleyen faflist zihniyet kendi istedikleri konular› ifllememizi sa¤larken istemediklerini ise müfredat d›fl›nda b›rakarak ö¤renmemize engel oluyorlar. Bu durum özellikle tarih, sosyoloji, felsefe gibi derslerde daha belirgin bir hal al›yor. Seçilen kitaplar tarafl› bir görüflle yaz›ld›klar› için, gerçekleri ö¤renmemiz zaten güçlefliyor. Bir de dayatt›klar› ezbercilikle, gördü¤ümüz konular üzerinde düflünüp yorum yapmam›z önünde engel oluflturuyorlar. Birinci Dünya Savafl›’n›n gerekçesi bir S›rpl›’n›n Avusturya Veliaht›n› öldürmesine indirgeniyor. Osmanl›’n›n sömürgeci politikalar›, askeri zaferler olarak sunuluyor, felsefe derslerinde “felsefe nedir?”in ötesine geçilemiyor. Mehmet Akif Ersoy büyük bir flair olarak lanse edilirken, Naz›mlar’›n, Ahmet Arifler’in ad› bile an›lm›yor. Bu da yetmezmifl gibi tüm konular son derece k›s›tl› bir zaman dilimine s›k›flt›r›l›yor. Yani bu zaman ister yeterli olsun isterse olmas›n, ö¤retmenler müfredatta belirlenen süre içinde konular› iflleyip bitirmek zorundad›rlar. Bu durum zaten yeterince sorunlu olan e¤itim sisteminde daha fazla zorluklar yaflamam›za neden oluyor. Bir konuyu ö¤renmeden baflka bir konuya geçmek zorunda kal›n›yor. Daha sonra s›navlarda yaflad›¤›m›z olumsuzluklar›n tek sorumlusu olarak bizleri gösteriyorlar. E¤itim müfredat›n›n di¤er bir sorunu ise derslerin antibilimsel uygulamalarla ifllenmesidir. Dersler günlük hayattan

E k i m G e n ç l i ¤ i

EG+79  
EG+79