Page 47

ö¤renci gençlik hareketi belli aral›klarla canlanmakta, kitlesel kat›l›m bak›m›ndan bir parça genifllemekte, geliflimini bir süre için sürdürmekte, fakat hareket bu geliflmeyi kendini daha ileri bir düzeye ç›karman›n bir olana¤›na dönüfltüremedi¤i ölçüde de çok geçmeden t›kanmakta, gerisin geri ayn› noktaya dönmekte, belki daha da geri bir noktaya düflmektedir. Bu, gençlik hareketinin belirli aral›klarla yinelenen bu tür bir k›s›r döngü içinde uzun y›llard›r sürmekte olan t›kan›kl›¤› bir türlü aflamad›¤› anlam›na gelmektedir.” (Gençlik Hareketinin Sorunlar›, Ekim Gençli¤i, Kas›m ’04) Buradan ç›kar›lacak sonuç, hareketin çok yönlü sorunlar›na kapsaml› ve köklü çözümler üretmek olmal›d›r. Oysa Özgür Gençlik bir süredir böyle bir refleksi tümden yitirmifl görünüyor. Öncesinde hareketin sorunlar›na dair bir bak›fl› oldu¤unu düflündü¤ümüz Özgür Gençlik, gelinen yerde, politikada ‘anlafl›lmas› güç bir subjektivizme’, d›fl›ndaki gruplar› ele al›flta tümüyle demagojik ve spekülatif bir politik konuma saplanm›flt›r. Bu grup ad›na bugün giderek bask›n bir hale gelen fley; gençlik hareketi içerisinde tutarl› bir politik bir özne olarak yer alma kayg›s›n›n art›k geride kald›¤›d›r. Hareketin sorunlar›na dair politik reflekslerin yerini tümüyle genel ajitatif devrimci söylemler ve buna uygun bir üslup alm›flt›r. Ankara’da herkese militanl›¤›n ölçütlerini s›ralayan Özgür Gençlik’in ‹stanbul’daki tutumu ise ibretliktir. ‹stanbul tart›flmalar›nda “ajitasyon ve propaganda serbestli¤i” maskesi ile sunulan reklamc› kayg›lar›n ve di¤er taraftan ortak tutum alma kayg›s›n›n arkas›na gizlenen bir baflka çeflit grupçu sekterli¤in eylemi bölmesi ile birlikte iki farkl› eylem ortaya ç›kt›. Ekim Gençli¤i, ayr›flma politik bir zeminde yaflanmad›¤› için, bu bölünmenin ard›ndan ortaya ç›kan iki farkl› bileflenin de toplant›lar›na kat›ld›. Gerçeklefltirilecek üniversite ö¤rencileri eylemini örgütleme karar› alan Ekim Gençli¤i, aralar›nda SGD, BAGEH, SDG, DPG gibi gruplar›n yer ald›¤› di¤er bileflenin tart›flmalar›na da bir taraf olarak kat›ld›. Eylemin politik içeri¤i tart›fl›l›rken, AB sorunu ekseninde ortaya ç›kan farkl› tutumlar nedeniyle, Ekim Gençli¤i böyle bir eylemin örgütleyicisi olamayaca¤›n› söyledi ve bu platformdan ayr›ld›. Sorun AB konusunda BAGEH’in ald›¤› tutumun baflta SGD olmak üzere orada bulunan tüm gruplar taraf›ndan bilinçli bir biçimde geçifltirilmeye çal›fl›lmas›yd›. Her koflulda BAGEH’le el ele olma gibi bir anlay›flla 6 Kas›m tart›flmalar›na kat›lan SGD ve SDG’nin AB tart›flmas›n› “bunu geçelim” diyerek atlamaya çal›flmas›, al›nan sözde militan tutumun arkas›nda gizlenen liberal anlay›fl› a盤a vurmaktad›r. SGD 5 Kas›m Beyaz›t eylemini al›fl›lagelmifl, yaln›zca günü idare eden bir eylem olarak mahkum ederek bunun yerine Beyaz›t mitingi önermiflti. Ancak, “militan” bir eylem olarak tasarlanan eylemin taraflar›ndan biri olan BAGEH’in mevcut politik ortamda devletle karfl› karfl›ya gelmek istemedi¤ini defalarca belirtmesi SGD’yi BAGEH’le ortaklaflmaktan al›koyamad›. Oysa SGD, Özgür Gençlik arac›l›¤›yla, genel olarak di¤er taraf olarak niteledi¤i gruplar› militanl›ktan kaç›flla, “rejimle karfl› karfl›ya gelmekten kaç›nmak”la suçluyor. Peki BAGEH, düzenledi¤iniz ortak mitinge nas›l bir politik düzlemle kat›ld›? Bu sorunun yan›t› aç›k ki SGD’nin ya da Özgür Gençlik’in benimsedi¤i genel siyasal platformda aranmal›. Durum böyleyken, ‹stanbul eylemine polisin müdahale etmesini eylemin militanl›¤›n›n, eylem sonras›nda s›n›rl› bir grup taraf›ndan kullan›lan molotof kokteyllerini kendi öncülü¤ünüzün ve militanl›¤›n›z›n bir kan›t› sayman›z nas›l mümkün oluyor? Bir eylemi militan yapan, eylem s›ras›nda ç›kan çat›flma, bu çat›flmada kullan›lan araçlar de¤ildir. Eylem, talepleri, politik içeri¤i ve tarz› ile bir bütündür. 6 Kas›m Beyaz›t eylemi, bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde, hiç de militan bir eylem de¤ildir. Kat›l›mc›lardan biri olan BAGEH’in AB’ye taraf tutumu, eyleminizi liberal bir muhalefet s›n›rlar›na

çekmektedir. Özgür Gençlik 6 Kas›m eylemlerini anlat›rken verdi¤i rakamlar› de¤erlendirmelerinde çok önemli bir veri olarak kullan›yor: “Baflta ‹stanbul ve Ankara gelmek üzere eylemlerin kitleselli¤ini karfl›laflt›rmak, laf cambazl›¤› yapmaktan daha erdemli bir tutumdur.” (agy.) Söz erdemden aç›lm›flken, bir eyleme kat›lanlar›n say›s›n› –özellikle bu eylem kendi eylemleri ise- iki ile çarpmak nas›l bir erdem anlay›fl›n›n ürünüdür? Bunu yapt›ktan sonra hiç s›k›lmadan bu ‘yuvarlanm›fl’ rakamlar› karfl›n›zdaki politik platformu elefltirirken somut bir veri gibi kullanmak, erdem de¤il bir laf cambazl›¤› olabilir ancak. At›l›m gazetesinde de ilginç örneklerini gördü¤ümüz bu tarz art›k trajikomik bir hal alm›flt›r. Son olarak Özgür Gençlik’in 6 Kas›m de¤erlendirmesinde Ekim Gençli¤i’ne yönelik “elefltiri”sine de¤inmek istiyoruz: “Bir de gençlik hareketinin dibe vurdu¤unu dillerine pelesenk eden ve en geri mücadele biçimlerini savunmay› al›flkanl›k edinen DGH ve Ekim Gençli¤i gibi gruplar›n prati¤i var ki; ö¤renci gençlik mücadelesi bize söyleyecek fazla bir söz b›rakm›yor. Sahi 6 Kas›m’da –ve gençli¤in önemli herhangi bir mücadelesinde- onlar› gören var m›?” (agy) Bu içi bofl kibirlili¤e yaln›zca bir çift sözümüz olacak. Ekim Gençli¤i’ni elefltirirken hep s›¤›n›lan “Sizi göremiyoruz, sahi nerelerdesiniz?” türünden çi¤likler yaln›zca bir aczin ifadesidir. Genç komünistlerin çal›flmas›n›n düzeyi dostun ve düflman›n gözleri önündedir. Elefltirilere yan›t vermek yerine “onlar asl›nda yoklar” demek, erdem anlay›fllar›n›n tipik bir örne¤i olmal›. 6 Kas›m bölünmelerinde ço¤u durumda bizim de ayn› eylem platformu içerisinde yer ald›¤›m›z baz› politik anlay›fllar›n tutum ve davran›fllar›n›n yaratt›¤› sorunlara gelince. En tipik örne¤i Emek Gençli¤i oluflturuyordu. Emek Gençli¤i her f›rsatta eylemi hükümet karfl›t› bir politik hatta s›k›flt›rmaya, siyasal iktidar› AKP hükümetinden ibaret göstermeye ve geri eylem biçimlerini örgütlemeye çal›flt›. 6 Kas›m K›z›lay eyleminin ard›ndan Evrensel gazetesinin tak›nd›¤› tutum, ayn› zamanda Emek Gençli¤i’nin bak›fl›n› yans›t›yordu. Politik elefltiri yerine eyleme karfl› sald›rgan bir tutum tak›nan Evrensel böylece savundu¤u liberal reformist çizginin mant›kl› sonuçlar›n› bir kez daha sergilemifl oldu. 6 Kas›m tart›flmalar› s›ras›nda Emek Gençli¤i ile benzer politik platforma sahip olan bir dizi anlay›flla mücadele etmek zorunda kald›k. Reformist anlay›fllara karfl› Ekim Gençli¤i’nin büyük ölçüde yaln›z bafl›na yürüttü¤ü mücadele, s›n›rl› da olsa bir dizi sonuç elde etti. Bu sonuçlar, eylem öncesinde baz› okullarda ortak politik çal›flma sürdürme ve bu çal›flmay› eylem alan›na tafl›ma ve eylem alan›nda al›nan baz› gerici tutumlar› engelleme s›n›rlar›n› aflamasa da, bizim için önemlidir. Zira bu geri e¤ilimlerin karfl›s›nda Ekim Gençli¤i büyük ölçüde yaln›z kalm›flt›r. Birlikte tutum ald›¤›m›z gruplar ile yaratt›¤›m›z etki bugün için s›n›rl› olsa da, sonras›nda yaflanan tart›flmalar bu aç›dan gelecekte farkl› bir tablonun yaflanabilece¤ini göstermektedir. ‹stanbul’da yaflanan 5 Kas›m Beyaz›t eylemi ve baz› yerellerde ortak örgütlenen ön çal›flma ise bu aç›dan umut vericidir. 6 Kas›m tart›flmalar›nda ortaya ç›kan iki farkl› e¤ilime iliflkin olarak burada ifade ettiklerimiz, Ekim Gençli¤i’nin bu say›s›nda yay›nlanan “Gençlik hareketi ve komünist gençli¤in görevleri” yaz›s› ile birlikte ele al›nmal›d›r. Zira sözkonusu yaz› hareket içindeki iki temel e¤ilimi daha genel çizgileri ile elefltirmekte ve güçlü bir bak›fl sunmaktad›r. Gençlik hareketinin birikmifl sorunlar› tart›fl›lmay› ve ad›m ad›m çözülmeyi bekliyor. Tek tek gruplar›n çözmeyi baflaramayaca¤› bir kapsama sahip bu sorunlar› tart›flarak çözüm yolunu açmak Ekim Gençli¤i’nin temel sorumluluklar›ndan biridir.

47

N. Nehir

E k i m G e n ç l i ¤ i

EG+79  
EG+79