Page 30

E k i m G e n ç l i ¤ i

gerekti¤i üzerine bir tart›flma aç›ld›. 5 Kas›m çal›flmas› öncesinde “Nas›l bir üniversite istiyorsun?” sorular›na verilen yan›tlar ortadayd›. Sermayenin ihtiyaçlar›na ve reklama ayr›lan bütçe, bilimsel e¤itimin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak sorunlar›n çözümü için kullan›lm›yordu. Gerçekten de fakültelerimizin laboratuarlar›, kütüphaneleri oldukça yetersizdi. Bir yerlerde yolsuzluklar dönüyordu ve ö¤renciler, sistemin bütününde oldu¤u gibi yolsuzluklar›n hüküm sürdü¤ü üniversitede, müflteri haline getirilmeye çal›fl›l›yordu. Tüm bunlar bir yerde dururken YTÜ’nün yerelindeki sorunlara bakt›¤›m›zda bu sorunlar›n arka plan›nda e¤itimin ticarilefltirilerek üniversitenin bir flirket haline dönüfltürülmesi ve ö¤rencilerin müflteri haline getirilmeye çal›fl›lmas› mant›¤›yla karfl›lafl›yoruz. Üniversitemiz için bu sorunlarla mücadele etmek e¤itimin paral›laflt›r›lmas›na, üniversitemizi sermayenin parsel parsel sat›n almas›na karfl› mücadele etmektir. YTÜ “elit” üniversite olarak tan›mlanan üniversitelerden birisidir. Bu yönüyle de sermayenin e¤itimin ticarilefltirilmesine dönük sald›r›lar›n en fazla yo¤unlaflt›¤› üniversitelerin bafl›nda gelmektedir. ÜS‹ üzerine at›lan ad›mlardan e¤itimin paral›laflt›r›lmas›na kadar her türlü sermaye sald›r›s›n›n ilk sonuçlar› h›zl› bir biçimde üniversitemizde görülebilmektedir. Bugün üniversitemizde perde arkas›nda oynanan bu oyunlar› teflhir etmek ve buna karfl› en genifl muhalefeti örgütleme sorumlulu¤uyla karfl› karfl›yay›z. Bunun için de bu haftadan itibaren bafllat›lan kampanyan›n ana bafll›¤›n› YÖK protestosunda herkesin sahiplendi¤i “ YTÜ sat›l›k de¤ildir” olarak kararlaflt›rd›k. Önümüzdeki iki haftan›n dönemin son haftas› olmas› nedeniyle üniversitemizin bu “sat›l›k” vurgusunun ne anlama geldi¤ine ve üniversitemizin sanayi kurulufllar›yla iflbirli¤ini ve paral› e¤itimin üniversitemizdeki yans›malar›n› teflhir eden yayg›n bir kitle çal›flmas› ile kampanyay› bafllataca¤›z. Okuldaki yerel sorunlar›m›z›n tart›fl›lmas› ve bu sorunlara nas›l müdahalelerde bulunulmas› gerekti¤ini tart›flt›ktan sonra her dönemin bafl›nda yaflanan kay›t çilesine ve laboratuarlar›n yetersizli¤ine dair önümüzdeki döneme girmeden yap›lacak çal›flman›n araçlar›n›n ve fliarlar›n›n belirlenmesi konusunda da fikir birli¤ine var›ld›. Dönemin bafl›ndan itibaren düzenli bir yay›n›n oluflturulmas› ve yayg›n da¤›t›m› ile hem kendimizi hem de ortak sorunlar›m›z› insanlara anlatmak önümüzdeki hedeflerden birisi olacak. Yaklafl›k 1 ayd›r salt soruflturmalara, yolsuzluklara, faflist sald›r›lara s›k›flan çal›flman›n kendine bir yol çizmifl olmas› oldukça önemli. Bu ad›m› 5 Kas›m sonras› at›lm›fl önemli bir ad›m olarak de¤erlendirmek ve hedeflerin hayata geçirilmesi için gerekli çabay› göstermek zorunday›z. Y›ld›z’da birleflik bir politik bir faaliyet yap›lmad›¤› ve ortamdaki apolitik atmosfer da¤›t›lmaya çal›fl›lmad›¤› koflulda, bugün var olan parçal› tablonun

30

afl›lmas› iyice zorlaflacak, bu ise okuldaki dura¤anl›¤›n ve apolitizmin daha da artmas›na yol açacakt›r. fiu an bir araya gelmifl olan siyasi gruplar›n ve çal›flmaya kat›lan bir çok politik insan›n bu birlikteli¤i korumas›n›, sahiplenmesini ve daha da genifllemesini sa¤lamak ve Y›ld›z’dan ortak bir ses ç›karmak, çal›flman›n önde gelen hedefleri aras›nda. Ö¤rencilerin sorunlar›na ve gelece¤ine sahip ç›kmas› ve yerel bir çal›flmada seslerini yükseltmelerine olanak sa¤lanmas›, bu çal›flman›n en temel hedeflerinden birisi olacak. Dönem bitmeden geç bafllayan bu çal›flman›n h›zl› bir flekilde ilerlemesi ve sahiplenilmesi hedefiyle yayg›n bir kitle çal›flmas›yla baflar›l› sonuçlar alaca¤›m›zdan kuflku duyulmamal›d›r. Bu hafta at›lan ad›m›n ve bafllat›lan kampanyan›n devam›n› getirmek, Y›ld›z’dan güçlü ve tok bir ses ç›karmak sorumlulu¤uyla karfl› karfl›yay›z. Bu görevi birleflik bir tarzda yerine getirmenin inanc›yla bir kez daha hayk›r›yoruz: “YTÜ’yü satt›rmayaca¤›z!”

Y›ld›z Teknik Üniversitesi/EkimGençli¤i

Zonguldak’ta Ekim Gençli¤i faaliyetleri... Dönem bafl›nda ZKÜ Ekim Gençli¤i olarak ‘devrimin ve sosyalizmin k›z›l bayra¤› Zonguldak’ta da dalgalan›yor’ fliar›yla çal›flmalar›m›za bafllam›flt›k. Çal›flmam›zda gençlik yay›n›m›z› en etkin flekilde kullanmaya çal›fl›yoruz. Yay›n›m›z› ulaflt›rd›¤›m›z insanlarla birebir sohbetler yap›yor, tart›fl›yoruz. ‹lerleyen günlerde de yay›n üzerine genifl kat›l›ml› tart›flma toplant›s› yapmay› planl›yoruz. Çok yayg›n olmasa da “Eflit, paras›z, bilimsel, anadilde e¤itim için mücadeleye!/Ekim Gençli¤i” imzal› afiflleri kulland›k. Yeni mücadele y›l›na güçlenen çal›flmam›z, artan ›srar ve inad›m›z, yükselen coflkumuzla giriyoruz. 2 Ocak günü AB emperyalistlerini ve yerli iflbirlikçilerini teflhir eden, AB emperyalizminin gerçek yüzünü anlatan bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirece¤iz.

Ekim Gençli¤i/ZKÜ

EG+79  
EG+79