Page 25

kendi aday›m›z› ç›kararak yönetimde söz sahibi olma iste¤imizi dile getirebilece¤imiz fikrini ortaya att›. Bu toplant›da yap›lan tart›flmalar sonucunda 7 fiubat’taki rektörlük seçimlerine alternatif olarak üniversitenin gerçek bileflenlerinin oy kulland›¤› bir seçim düzenleme karar› al›nd›. Üniversite ö¤rencileri olarak “Söz, yetki, karar hakk› istiyoruz!” fliar›n› kullanarak, 12 Aral›k’ta polisin okula sald›r›s› s›ras›nda tutuklanan arkadafllar›m›z› aday göstermeye karar verdik. Bu seçim kampanyas›yla tüm Türkiye’nin gündeminde olan ve laik, fleriatç›, Atatürkçü gibi kavramlarla gerçek özü gizlenmeye çal›fl›lan rektörlük seçimleri sürecine de müdahale etmifl olacakt›k. Bu kapsamda tart›flt›¤›m›z kampanyan›n ayr›nt›l› planlanmas› için cuma gününe bir toplant› kestik. Cuma günü kampanya için ayr›nt›l› bir planlama oluflturduk ve iflbölümü yapt›k. Öncelikle üniversitede saltanat kuran üç rektörün kabar›k suç dosyalar›n›n ve yolsuzluklar›n›n araflt›r›lmas› için bir iflbölümü yapt›k. Üniversitemiz yaklafl›k 20 y›ld›r sadece 3 rektör de¤ifltirmiflti ve herbiri di¤erini aratmayacak kadar çok kanunsuz ifle kar›flm›fl, çal›p ç›rpm›flt›. Seçimlerin ve rektörlük kurumunun teflhiri için bundan iyi malzeme bulamazd›k. Gerçekten de vak›flar› üzerlerine geçirmekten tutun da okulun telefonunu evine ba¤latmaya kadar hertürlü yolsuzlu¤a kar›flm›flt› eski rektörler. Bu toplant›da Merkez Kampus d›fl›ndaki fakültelerden de arkadafllar bulunuyordu, bu sayede tüm üniversitenin sorunu olan seçimler ile ilgili kampanyay› di¤er fakültelerle ortaklaflt›rm›fl olduk.

tespihiyle volta atan “kanun adam›”. Onlar›n hepsi bir Cumali. En sevdikleri oyuncaklar cop ve biber gaz›. Disiplinli (korkak) bir gençlik yaratman›n bütün yöntemlerini bilir. Üniversitelilere denetim, gözalt› ve iflkence vaad ediyor. Derman Demirkol: Ad› Hukuk Fakültesi’nin akademik kimli¤i olmayan anayasa hocas›na benzer. Derman Bey de t›pk› Ferman Bey gibi devletle s›k› bir ba¤ içindedir. Tüm derin iliflkilerde söz sahibidir. Derman Demirkol üniversiteyi bu ba¤lant›lar›yla k›fllaya çevirmeye niyetlidir. Abdülzambak Donuk: En türko¤lu türk rektör aday›. Kendisi özgür düflünceyi savunur ama söyleyen türk olunca. Son olarak okula giren sat›rl› faflistleri odas›nda bar›nd›rd›¤› için kendisine üstün hizmet madalyas› verilmifltir. Rektör olursa solaklar› okuldan at›p herfleyin sa¤dan iflledi¤i bir düzen kuracakm›fl. Kolon: Her fakültede ona raslama olana¤›m›z var. Kolonun iddias› fludur: “Y›llard›r bu üniversitenin yükünü s›rt›mda tafl›d›m, art›k benim de koltu¤a oturmam›n vakti geldi. Beton bile olsam bu üniversiteyi daha iyi yönetirim”. Betonun hakl›l›k pay› var.”(“‹Ü’de Seçim Var” broflüründen) Bu adaylar›n ve genel olarak seçim kampanyas›n›n tan›t›ld›¤› bir de broflür haz›rlad›k. “‹Ü’de seçim var” bafll›kl› broflürde seçimlerde ç›kard›¤›m›z adaylarla ilgili k›sa tan›t›mlar yeral›yordu ve bizim aday›m›z olan “Tutuklu ö¤renciler”in seçim program› olarak da “Biz nas›l bir üniversite istiyoruz?” ve “Biz nas›l bir üniversitede yafl›yoruz?” bafll›kl› yaz›lar bulunuyordu.

Kolonu aday gösterdik! Okulda seçim atmosferi Kampanyan›n bir di¤er aya¤› da kuflkusuz bizim aday›m›z olan “Tutuklu Ö¤renciler” d›fl›ndaki adaylar›n belirlenmesi idi. Bu adaylar› belirlerken özellikle belirli yönelimleri simgelemelerini tercih ettik ve bu kapsamda befl aday daha belirledik. Bizim belirledi¤imiz adaylar için abart›l› ve espirili konuflmalar da yazacakt›k. Fakat gerçek adaylar›n konuflmalar›n›n yan›nda bizim yazd›klar›m›z oldukça sönük kald›! Resmi seçimlerde aday olanlardan kimisi okula süpermarket yapt›rmaktan ve Mediko’nun para kazanmas›n› sa¤lamaktan bahsederken, kimisi “Ö¤renciler olmazsa bu ifl olmaz”, “Ö¤renci olaylar›n›, ö¤renciye kap›lar›m› açarak, onlar› dinleyerek ve kampus içinde onlara bir yaflam haz›rlayarak çözece¤ime inan›yorum” diyordu. Yine de biz adaylar›m›z için afla¤›daki türden çeflitli konuflmalar yazd›k: “Cem’i Uzan: Cem’i Uzan giriflimci bir ifladam›. Giriflimcili¤inin yan›nda k›sa yoldan köfleyi dönmek, afl›rmak gibi meziyetleri de var. ‹Ü’nün en iyi parayla yönetilebilece¤ine inan›yor. Kendi için yaln›zca ‹Ü çiftli¤inden ufak çapl› bir gelir istiyor, üniversite içinse paral› e¤itim. Polis Cumali: Biraz düflünürseniz onu çok iyi tan›d›¤›n›z›n fark›na var›rs›n›z. Üniversite koridorlar›nda

Üniversite yönetimi bu seçimleri ne kadar ö¤rencilere duyurmadan sessiz sedas›z yapmak taraftar› ise biz de bu ifli o kadar ö¤rencilerin gündemine sokmaya çal›fl›yorduk. Bu kapsamda iki haftal›k bir etkinlik program› haz›rlad›k. Bu program çerçevesinde ilk olarak Çarflamba gününe adaylar›n ve genel olarak kampanyan›n tan›t›laca¤› bir “Koridor Sohbeti” koyduk. Kat›l›m s›n›rl› olmas›na ra¤men toplant›da somut kararlar al›nmas› ve kat›lan herkesin kampanyan›n örgütleyicisi olma konusundaki iste¤i oldukça anlaml›yd›. Bir hafta boyunca koridorlar› geçmifl rektörlerin suç dosyalar›n›n ve adaylar›n a¤z›ndan yaz›lm›fl seçim konuflmalar›n›n yaz›ld›¤› ozalitlerle doldurduk. Ayr›ca çeflitli flark›lar›n sözlerinin de¤ifltirilmesinden oluflan ve rektör adaylar›na ithaf edilmifl flark›lar›n koridorda çal›nmas› da büyük ilgi çekti. Perflembe günü ise bir süredir okulda açt›¤›m›z “Tutuklu ö¤rencilere kart at›yoruz” masalar›nda toplad›¤›m›z kartlar› bir etkinlikle postalamay› kararlaflt›rd›k. Beyaz›t’ta ana kap›n›n önünde yaklafl›k elli kiflinin kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan yazd›¤›m›z kartlar› postalad›k. Bu s›rada okulda yaflan›lan polis terörünün son halkas›

25

E k i m G e n ç l i ¤ i

EG+79  
EG+79