Page 22

E k i m G e n ç l i ¤ i

Faflist terör gençli¤i y›ld›ramaz!

Beyaz›t faflizme mezar olacak! Geçti¤imiz ay içerisinde ‹stanbul Üniversitesi’nde 3 devrimci ö¤renciyi sat›rlarla yaralayan faflistler sonras›ndaki süreçte güçlü eylemlerle teflhir edilmiflti. Sald›r› ‹stanbul Üniversitesi’nde ayn› gün yap›lan 200-250 kiflilik forum da¤›ld›ktan sonra gerçekleflmifl ve bu sald›r›da 3 devrimci ö¤renci çeflitli yerlerinden yaralanm›fllard›. ‹stanbul Üniversitesi’ni herhangi bir üniversite sanan faflistler yan›ld›klar›n› k›sa sürede anlad›lar. Ertesi gün yine yaklafl›k 200 kiflinin kat›ld›¤› forumla faflist sald›r›lar›n yan›ts›z kalmayaca¤› ifade edilmifl ve sonraki süreçte ortaya konulan tutum ise bunun pratik plandaki do¤rulamas› olmufltur. Bu tarihten itibaren neredeyse her gün ‹stanbul Üniversitesi anti-faflist bir eylem alan›na çevrilmifltir. Bu dönemin s›nav dönemi olmas› pratik bir dezavantaj olmaktan ç›km›fl ve faflistlerin girece¤i her s›nav yüzlerce anti-faflist ö¤rencinin kat›ld›¤› eylemlerle karfl›lanm›flt›r. Onlarca sivil polis ve kap›larda yüzlerce çevik kuvvet eflli¤inde üniversiteye getirilen bu faflist terör çetesi her seferinde kitlesel eylemlerle teflhir edilmifltir. ‹stanbul Üniversitesi gençli¤i anti faflist mücadelede kararl›l›¤›n› etkili bir flekilde göstermifltir. Gençlik hareketinin yaflad›¤› tüm darl›¤a karfl›l›k yüzlerce ö¤renci haftalar boyunca ‹stanbul Üniversitesi’nde faflistlere karfl› eylemler düzenleyip, faflistleri korumak için üniversiteye girmeye çal›flan polisleri üniversiteye almam›flt›r. Faflist sald›r›ya karfl› gelifltirilen eylemler ise üniversitelerdeki polis iflgaline ve faflist devlet terörüne karfl› tepki eylemeleri haline dönüfltürebilmifltir. Yüzlerce ö¤renci içeri girmeye çal›flan polislere izin vermemifl, faflist sald›rganlar ‹stanbul Üniversitesi koridorlar›nda yank›lanan anti-faflist sloganlarla karfl›lanm›fllard›r. Tüm bu süreç boyunca süt dökmüfl kedi misali s›navlar›na girmeye çal›flan faflistler, kitlesel eylemlerle üniversiteden ç›kar›lan polisler ve faflist sald›r›y› izlemekle yetinen okul idaresi üniversitede oluflan anti-faflist süreci devlet terörü ile karfl›lamaya çal›flmaktad›r. 13 Aral›k günü polis ve cübbeli faflistler denetiminde yaklafl›k 20-25 silahl› ve keserli faflist üniversiteye girdi. Faflistler yo¤un olarak bulunduklar› tarih kat›na ç›kart›larak burada afiflleri sökmeye bafllad›lar. Bunun üzerine devrimci ö¤renciler edebiyat fakültesi hergele meydan›nda toplanmaya bafllad›. Faflistlerin üniversiteye girdikleri haberi geldikten yaklafl›k 1 saat sonra hergele meydan›nda yaklafl›k 150 devrimci ö¤renci toplanm›flt› bile. Bir süre sonra üniversite tarih kat›na polisler ç›karak faflistleri koruma kordonu alt›nda üniversite girifl kap›s›n›n

önüne getirdiler. Hergele meydan›nda toplanan devrimci ö¤renciler sloganlarla girifl kap›s›na yönelince yüzlerce polis üniversitenin içerisine girerek faflistlerin çevresinde etten bir kalkan oluflturdu. Faflistlerin güvenli¤ini alan polis devrimci ö¤rencilerin üzerine sald›rmaya bafllad›. Bunun üzerine devrimci ö¤renciler hergele meydan›na aç›lan kap›lara barikatlar kurarak sloganlar eflli¤inde beklemeye bafllad›lar. Bahçe kap›s›nda barikat› aflamayan polis kantin koridorundan içeri girerek koridorun hergele meydan›na aç›lan yerine konulan barikat› açmaya bafllad›. 150 civar› ö¤renci tafllar demir çubuklar ve soda flifleleriyle polisi geri püskürttüler. Bir süre bekleyen ve geri çekilen yüzlerce polis bu sefer üniversitenin içerisine gaz bombalar› atarak tekrar sald›r›ya geçti. Gaz bombalar› ile sald›r›n›n bafllamas› sonras›nda çat›flarak geri çekilmeye bafllayan devrimci ö¤rencilerin arkas›ndaki koridor da polis taraf›ndan ablukaya al›nmaya bafllad›. Bunun üzerine araya s›k›flan ö¤renciler koridordan yukar› ç›kmaya bafllad›lar. Yukar›ya ç›kan merdivenlere barikatlar kurarak polisin yukar› ç›k›fl› k›sa bir süre engellendi. Ancak polis yine yo¤un bir flekilde gaz bombas› atarak barikata yüklenmeye bafllad›. Çok yo¤un gaz kullan›lmas› nedeniyle geri çekilmeye bafllayan ö¤renciler yaklafl›k yar›m saat boyunca ‹stanbul Üniversitesi’nin katlar›nda anti-faflist sloganlar atarak polise direnmeyi sürdürdüler. Ve yaklafl›k yar›m saat daha devam eden çat›flma sonras›nda birkaç koldan birlikte gaz bombalar› ile sald›ran polis ö¤rencileri da¤›tmay› baflard›.

Faflist sald›r›lar devlet terörü halini ald›! Üniversiteye gaz bombalar› ile giren polisler sonras›nda ise üniversitenin tüm girifllerini tutarak devrimci ö¤rencileri ç›k›fllarda gözalt›na almaya bafllad›lar. Çat›flmalarda ve ç›k›fllar s›ras›nda yaklafl›k 40 devrimci ö¤renci gözalt›na al›nd› ve üniversite boflalt›ld›. Sald›r› sonras› ise tam bir devlet terörü halini ald›. Ö¤rencilerin gözalt›na al›nmas›n›n ertesi günü ‹stanbul adliyesi önünde gözalt›lar› karfl›lamak için toplanan yaklafl›k 150-200 ö¤renci polisin ve faflistlerin yapt›klar› sald›r›y› protesto etmek için bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirdiler. Bas›n aç›klamas› sonras›nda arkadafllar›n› beklemeye bafllayan ö¤renciler bir anda polis taraf›ndan sar›lmaya baflland›. Polisin devrimcileri çembere almas›ndan sonra adliyenin içerisinde bekleyen faflist sürüsü polis nezaretinde d›flar›ya al›nd›. Faflistlerin ç›k›fl›

22

EG+79  
EG+79