Page 20

E k i m G e n ç l i ¤ i

Güney Asya'da büyük felaket...

insanl›¤›n felaketi kapitalizmdir! 26 Aral›k sabah› Endonezya aç›klar›nda gerçekleflen 9.0 büyüklü¤ündeki deprem ve ard›ndan gelen tsunami, yüzbinlerce kiflinin ölümüne neden oldu. Amatör kameralar›n gözüyle izledi¤imiz felaketin boyutlar› ak›l almayacak kadar büyüktü. A¤açlar›, evleri deviren dalgalar› izlerken dehflete kap›ld›k. Titrek amatör kameralar›n görüntülerinde izledi¤imiz insanlar›n art›k yaflam›yor olduklar›n› düflündük. Felaket bölgesinden gelen her yeni görüntü, her yeni foto¤raf yaflanan ac›lar› anlat›yordu. Tayland’dan, Sri Lanka’dan, Maldivler’den, dalgalar›n vurdu¤u her yerden ac› dolu 盤l›klar yükseliyordu. Dünya sosyetesinin bu en gözde tatil mekanlar› birkaç saat içinde cehenneme dönmüfltü. Çok de¤il bir gün önce, plajda günefllenen zenginler ve onlara hizmet eden yerli halk, bir anda yükselen sular›n içinde bir o yana bir bu yana sürükleniyorlard›. Sular çekildi¤inde geriye kalan manzara ürkütücüydü. Yollar kullan›lamaz hale gelmifl, evler, köprüler y›k›lm›flt›. Her ad›m bafl›nda a¤›tlar yükseliyordu. Yine en a¤›r darbeyi çocuklar ald›. Pekço¤u ölüme uykular›nda yakaland›lar. Ölü say›s› 150 bini buldu ve gerçek say› hiç bilinemeyecekti. Çünkü bu sosyetenin en gözde ve gösteriflli e¤lence merkezlerinde yaflayan yerli halk›n pek ço¤u nüfusa kay›tl› de¤ildi. ‹simsiz, cisimsiz bu kifliler, plaj flemsiyeleri kadar önem tafl›m›yorlard›. Yaflarken de öldüklerinde de yoktular. Sa¤ kalanlar› ise belki de tsunamiden çok daha zorlu bir yaflam mücadelesi bekliyordu. Milyonlarca insan içme suyundan ve yiyecekten yoksun kald›. Çürüyen cesetlerin kokusu her yan› kaplad›. Milyonlarca insan susuzlukla bo¤uflurken, dünya sosyetesinin ünlü ailelerinden Dobbs ailesi de susuz kalm›fl ve villas›ndaki flampanyalar› içmek zorunda kalm›flt›. Dobbs ailesi ve Güney Asya’da yaflayan milyonlar›n susuzluk deneyimleri dünyan›n tüm çeliflkilerini özetler nitelikteydi.

Tuhaf bir yard›m ça¤r›s› BM genel Sekreteri Kofi Annan’›n felaketzedelere yard›m ça¤r›s› üzerine tüm dünyada yard›m ça¤r›s›

bafllat›ld›. Tüm dünya ülkeleri yard›mlar için s›raya girdi. D›fliflleri Bakan› Gül de yapt›¤› aç›klama ile halk› yard›mda bulunmaya ça¤›rd›. Yaralanan, yard›ma muhtaç olan binlerce insan vard›. Onlar farkl› ülkelerden, farkl› dinlerden, farkl› uluslardand›lar. Oysa Gül, halk›n hassasiyetini artt›raca¤›n› düflündü¤ünden olsa gerek, yard›m ça¤r›s›nda Endonezyal›lar’›n Müslümanl›¤›n› vurgulad›. Osmanl›’dan bu yana Endonezyal›lar’la s›cak iliflkiler içinde oldu¤umuz gibi anlams›z sözler sarf etti. Türkler’le iyi geçinmeleri, Müslümanl›klar› sayesinde yard›ma hak kazanm›fllard›. Devletlerin yapacaklar› yard›mlar da Gül’ün aç›klamalar› kadar tuhaft›. Aç›klad›klar› yard›m miktarlar› öylesine komikti ki, Kofi Annan yard›mlarda cömert olunmas› yönünde ikinci bir

20

EG+79  
EG+79