Page 10

E k i m G e n ç l i ¤ i

Bu sorunun yan›t›n› belirleyen tart›flmalar olacak. Süreci içinde bulunarak izlemek gerekiyor.

BAGEH (Ba¤›ns›z Genclik Hareketi):

Kurultay ortak noktaların yakalandığı bir platform olmalıdır

1- Do¤rusu ikinci ça¤r› grubunda yer ald›¤›m›z için sevindik. Böyle bir ortakl›k üzerine kurulacak bir kurultay/konferans çok etrafl› de¤il, ancak ‘68ler’i ‘78ler’i ça¤r›flt›r›yor. Türkiye’de bütün örgütlerin asgari de olsa, tüm uç düflünüfllere ve ayr›mlara ra¤men bir araya gelifl koflullar›n›n oldu¤unu düflünüyoruz. Bu kurultay tart›flmalar›n yo¤unlaflt›¤›, ortak zeminlerin yakaland›¤› bir koflul olur. Art›k böyle bir ihtiyaç var. Sadece Türkiye koflullar› de¤il, dünyan›n tamam›nda halihaz›rda var olan muhalif kültürün, ortak bir örgütlülük üzerinden gelifltirilmesi gerekiyor.

2- En temel noktalar›ndan biri, mevcut sol siyasetler aç›s›ndan hangi noktalar üzerinden ayr›flma ve ortaklaflma yafland›¤›n›n derinlemesine tart›fl›lmas› gereklili¤idir. Birliktelik gibi elzem olan bir sorunu bunlar belirliyor. Sol literatürün güncellefltirilmesi üzerine tart›flmalar olabilir. Bir sürü teknik alt bafll›k olabilir. Ancak temelde gençlik hareketinin sorunlar› tart›fl›lmal› ve tespitler üzerine özörgütlülük tart›flmas› geliflebilir.

Ama bir fleyleri de¤ifltirmek hususunda fiili ve pratik birliktelik kaç›n›lmaz. Orijin yani Marksist-Leninist teori üzerinden genele bakt›¤›m›zda, tart›flmalar›n uç düzeyde ayr›mlar› gerektirmedi¤i düflüncesindeyiz. Bu denli uçlaflt›rm›yor. Nitelik aç›s›ndan ayr›flma güçlendirir. Ancak ortaklaflma çabalar›n› etkisizlefltirir, bunlar› marjinallefltirir.

4- Evet, olabilir. ‹leriye dönük iddialar›n koflullar›n› ancak böyle yaratabiliriz. Böylesi bir fleye ihtiyaç var.

DGD (Demokratik Gençlik Derne¤i):

Gençlik hareketinin ortak bir özörgütlülüğe ihtiyacı var

1- Kurultay önerisi tüm gençlik gruplar›na oldu¤u gibi bize de yeni yap›lm›fl bir öneri. Ama gençlik hareketinin sorunlar› uzun süredir bizim de ortak platformlarda tart›fl›lmas›n› istedi¤imiz bir noktada duruyor. Kurultay önerisine olumlu bakmam›z›n temelinde de bu durum yat›yor. Kurultay›n bafll›klar›, içeri¤i, biçimi tart›flma aflamas›nda. Ancak bu haliyle bile bir anlam ifade etti¤ini düflünüyoruz. Bizim temel düflüncemiz, örgütleme çal›flmas›n›n kendisinden öte, ulaflabilece¤i kurumsal düzey. Böylesi bir düzeye ulaflabilmesini temel bir ihtiyaç olarak görüyoruz.

2- fiu gün bir tart›flma içerisindeyiz. Nas›l bir

3- Hem iyi, hem kötü. ‹yili¤i, yap›sal olarak orijinimize farkl› çerçevelerden bakmam›za perspektif sunabilmesinden kaynaklan›yor.

faaliyetle örülece¤i konusunu tart›fl›yoruz. “Üniversitemi istiyorum” kampanyas› sürecinde de zemin farkl› da olsa,

10

EG+79  
EG+79