Page 9

Yeni Evrede

Sokaklar

Mücadele Birliði

EMPERYALÝST SAVAÞA KARÞI ÝÇ SAVAÞI YÜKSELT

Taksim’de binlerce emekçi, meclisten geçen “Suriye’ye Savaþ” tezkeresini protesto etti. Protestolar sadece Ýstanbul deðil Ankara ve Ýzmir’de de gerçekleþti. Akþam saatlerinde ilk eylem Ankara’da idi. Saat 18.00’de Kýzýlay YKM önünde toplanarak Baþbakanlýk’a yürümek isteyen halk, polis saldýrýsýna uðradý. Polisin gaz bombalarý ile daðýttýðý kitle, Tandoðan tarafýnda yeniden toplanarak yürüyüþe geçti. Saat 18.30’da Ýzmir Konak’ta toplanan halk, sloganlarla AKP önüne yürüdü. Ýstanbul’da yapýlan eylem için binlerce kiþi Taksim Meydanýnda toplandý. Kitle, sloganlarla Ýstiklal Caddesini doldurarak Galatasaray Lisesi’ne yürüdü. Yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk “Emperyalist Savaþý Halk Ýktidarý Önler”, “Emekçiler Birleþin Devrim Ýçin Savaþýn”, “AKP elini Suriye’den çek”, “ABD’nin Askeri

Olmayacaðýz”, “Katil ABD Ortadoðu’dan Defol”, “Emperyalist Savaþa Karþý Ýç Savaþý Yükselt” sloganlarý atýldý. Taksim’de bir araya gelen binlerce emekçinin Galatasaray Lisesi önüne yürüdüðü eyleme Mücadele Birliði Platformu, Halklarýn Demokratik Kongresi, TMMOB, KESK, Ýstanbul Tabip Odasý, Ýstanbul Eczacý Odasý, DÝSK, KESK katýldý. Eylemde “Emperyalizmin Askeri Olmayacaðýz. AKP’nin Savaþ Politikalarýný Durduracaðýz” pankartý açýldý. Binlerce kiþi, sloganlarla Galatasaray’a doðru yürüyüþe geçerken, Ýstiklal Caddesi’nde bulunan Türkiye Ýþ Bankasý’nýn camlarý kýrýldý. Galatasaray Meydaný’na gelindiðinde sanatçý Hilmi Yarayýcý kýsa bir konuþma yaptý. Yarayýcý, savaþa karþý durulmasý gerektiðini, bu saldýrganlýða izin vermeyeceklerini dile getirdi ve Arap-

ça bir þarký söyledi. Basýna açýklama yapan Özge Ozan, “AKP derhal içerde ve dýþarda savaþ politikalarýna son vermelidir. Bu ülke topraklarýný Suriye’de iç savaþý kýþkýrtan bir operasyon üssü haline getiren uygulamalar, askeri eðitim verilen, Suriye’de savaþanlarýn barýndýðý kamplar derhal kapatýlmalýdýr. Milis ve çetelerin Türkiye’ye giriþ çýkýþlarý derhal engellenmelidir. Savaþ Bakaný Davutoðlu derhal istifa etmelidir. Kürt sorununda demokratik çözüm ve onurlu bir barýþ için gereken adýmlar atýlmalýdýr” dedi. Ozan, bu eylemin bir baþlangýç olduðunu belirtti ve 7 Ekim’de Ankara’daki Eþit Yurttaþlýk mitingine katýlacaklarýný da hatýrlatarak, “AKP’nin savaþ politikalarýný sokakta durduracaðýz” dedi. Ýstiklal Caddesi’nin çoðunu kaplamýþ olan binlerce kiþilik kitle, yine sloganlarla daðýldý.

TEZKERE ÝZMÝR’DE DE PROTESTO EDÝLDÝ Suriye’ye yönelik savaþ tezkeresinin çýkmasý, Ýzmir’de de bir eylemle protesto edildi. DÝSK, KESK, TMMOB tarafýndan örgütlenen eylem, Konak Sümerbank önünden AKP önüne yürüyüþle devam etti. 4 Ekim günü akþam saat 18.00’de baþlayan eylemde pek çok demokratik kitle örgütü ve devrimci örgüt de yer aldý. Mücadele Birliði Platformu’nun da destek verdiði eylem yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. “Savaþa Hayýr” vurgusunun yapýldýðý eylem sýrasýnda Mücadele Birliði Platformu da sýk sýk “Emperyalist Savaþý Devrim Önler”, “Barýþ Ýçin Devrim, Devrim Ýçin Savaþ”,

“Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði”, “Yaþasýn Devrimci Dayanýþma” sloganlarý attý. Yürüyüþle AKP önüne varýldýðýnda basýn açýklamasýnýn okunmasýna geçildi. Açýklamada hükümetin savaþ çýðýrtkanlýðýndan ve Hatay’ýn arkasýndan Akçakale’nin de silahlý gruplarýn meskeni haline geldiðinden bahsedilirken, hükümetin son zamlarýna ve emekçilere, Alevi ve Kürt halklarýna karþý yürüttüðü saldýrgan tutuma deðinildi. Halklarýn ortak mücadelesiyle AKP’nin ve sermayenin saldýrlarýnýn durdurulabileceðine dikkat çeken emekçiler, barýþý, sevgiyi ve kardeþliði savunmaya devam edeceklerini belirttiler. Eylem okunan basýn açýklamasýnýn ardýndan sona erdi.

221. Sayý / 10 - 24 Ekim 2012

9

s221  
s221