Page 22

GERÇEKÇÝ OL ÝMKANSIZI ÝSTE

Yeni Evrede

Sokaklar

“Ýþçi ve öðrenci gençlik olarak Che’yi anýyoruz! Onun ‘Gerçekçi Ol Ýmkansýzý Ýste’ çaðrýsýný hayata geçiriyoruz! Bugün Emperyalist savaþlara ve faþizme karþý Che’nin yolunda gitme vaktidir” diyen iþçi ve öðrenci gençlik, Che Guevara’yý ölümsüzleþmesinin 45. yýlýnda eylemlerle andý. 6 Ekim günü Taksim Tünel Meydaný’nda Devrimci Öðrenci Birliði ve Genç Emekçiler Birliði’nin çaðrýsýyla yüzlerce genç toplandý. “Gerçekçi Ol Ýmkansýzý Ýste” pankartý ile toplanan devrimci gençler, ellerinde Che ve Fidel’in de aralarýnda bulunduðu “Karasakallýlar”ýn resimlerini taþýdýlar. Devrimci gençler “Gerçekçi Ol Ýmkansýzý Ýste”, “Ýki Üç, Daha Fazla Vietnam Ernesto’ya Bin Selam”, “Yaþasýn Devrim Ve Sosyalizm”, “Ernesto Yaþýyor, Leninistler Savaþýyor” sloganlarý ile yürüyüþe baþladýklarýnda kýsa sürede kalabalýklaþtýlar. Yürüyüþ boyunca Che Guevara’nýn devrimci ve enternasyonalist kimliði üzerine, Küba devrimi üzerine konuþmalar yapan gençler, þimdi Che gibi olmak gerektiði, Che gibi savaþmak gerektiðini anlattýlar. “Che ve idealleri ezilen ve sömürülen halklarýn mücadelesinde yaþýyor! Che ve hayatýný adadýðý kavga emperyalizme karþý ayaða kalkmýþ olan Arap halklarýyla yaþýyor! Che ve fikirleri dünyanýn her yerinde sokakta, fabrikada, okulda emeðin kurtuluþu için mücadele edenlerce yaþýyor! Che ve Che’nin emperyalist sisteme olan nefreti bugün kapýmýzdaki bir emperyalist savaþa, ‘Emperyalist Savaþý Halk Devrimi Önler’ diyen Denizlerin yoldaþlarýyla yaþýyor!” dediler. “Kapýmýzda savaþ davullarý çalýyor! Bu emperyalist bir savaþtýr! Bizler bu savaþa karþýyýz! Bizler Suriye halkýna ve çocuklarýna silah çekmeyeceðiz! Bizler bir avuç haydut uðruna ölmeyecek, öldürmeyeceðiz! Çünkü bu savaþa destek vermek demek emperyalizme hizmet etmek demektir. Oysa emperyalizm halklarý köleleþtirir. Emperyalizm insaný hayvanlaþtýrýr! Emperyalizm bugün Suriye’de, dün Irak’ta, Afganistan’da, Vietnam’da olduðu gibi kadýnlarýn, çocuklarýn acýmasýzca öldürülmesi demektir! Emperyalizm insanlýðýn özgürlüðe dair son düþlerini, hayallerini ve isteðini yok etmek ister!” diyerek savaþa karþý þiarlarýný yükselttiler. Yürüyüþ boyunca sloganlar atarak ajitasyon

22

Mücadele Birliði

konuþmalarý yaparak yürüyen gençlere cadde boyunca yoðun ilgi vardý. Trampetlerle ritim tutarak yürüyen gençler, Galatasaray Lisesi önüne gelince kýsa bir süre oturarak Çav Bella Marþýný söylediler hep bir aðýzdan. Daha sonra sloganlarla Taksim Meydaný’na ilerlediler. Taksim Meydaný’na geldiklerinde ilk Devinim Tiyatro Atölyesi Nicolas Guillen’in “Bolivyalý Küçük Asker” þiirini okudu ve köylü olup, iþçi olup, kadýn olup, Che Guevara olup Bolivyalý Küçük Askere “Bolivyalý küçük asker, Kardeþ dediðin vurulmaz, Kardeþini vurmaz insan, Doðru yolu tutmaya bak” dediler. Ardýndan Devrim mücadelesinde ölümsüzleþenler için saygý duruþunda bulunuldu ve “Ölüm nereden ve nasýl gelirse gelsin... Savaþ sloganlarýmýz kulaktan kulaða yayýlacaksa ve silahlarýmýz elden ele geçecekse ve baþkalarý mitralyöz sesleriyle, savaþ ve zafer naralarýyla cena-

221. Sayý / 10 - 24 Ekim 2012

zelerimize aðýt yakacaklarsa ölüm hoþ geldi, safa geldi...” denildi. Devrimci Öðrenci Birliði (DÖB) yaptýðý açýklamada “Comandante Che 45 yýldýr aramýzda yok! Ama düþmanlarý 45 yýldýr rahat yüzü göremiyor! Çünkü her ayaklanmada, sokak çatýþmalarýnda Che’nin resimlerini görüyorlar ve korkuyorlar! Çünkü Che’nin mücadelesi 45 yýldýr devam ediyor ve bugün tüm dünya üzerinde devrime yürüyen halklar, emperyalizme ve sömürülmüþlüðe karþý ayaklananlar Che’nin ‘Daha Fazla Vietnam’ çaðrýsýný hayata geçiriyorlar! Ýþte bizler bugün burada ‘Gerçekçi Ol, Ýmkansýzý Ýste’ diyerek onun çaðrýsýný yerine getireceðimizi söylüyoruz! Ve buradan bir kez daha haykýrýyoruz: Emperyalist ve kapitalist haydutlar duysun bu sözümüzü; sizlerin savaþlarýnda yer almayacaðýz! Bizler sizlere karþý ve sizlerin yenilgisi için, sizi tarihin çöplüðüne atmak için mücadele edeceðiz, çünkü Che olsaydý böyle yapardý! Bizler halklarýn özgürce yaþayabileceði, savaþsýz ve sömürüsüz yaþayabileceði sosyalizm için mücadele edeceðiz! Bugün insanlýða sosyalist dünyanýn örneklerini gösteren halklara selam olsun! Selam olsun Küba halkýna, selam olsun sosyalist Kore’ye, Vietnam’a ve selam olsun sosyalizm yolunda yürüyen ezilen ve sömürülen halklara!” dediler. Açýklamalarýný “Bizler Che’nin ve Denizin yolunda yürüyenler; bu topraklarda ezilen uluslarýn kendi geleceðini belirleme hakkýný tanýyarak ve bunun için mücadele ederek bu çaðrýyý yerine getireceðiz! Kürt halkýnýn yanýndayýz ve onun isyanlarýný, devrimlerini selamlýyoruz! Selam olsun halk devrimini gerçekleþtiren Kürt halkýna! Çünkü Che olsaydý Güney Batý Kürdistan’da halk devrimini gerçekleþtiren Kürt halkýnýn cesur inisiyatifinden övgüyle söz eder ve ihtiyacýmýz olan budur derdi. Bu cesaret!” diye bitiren gençler son olarak “Bu topraklarda da sosyalizmin insaný özgürleþtirmesi için, sosyalizmin kýzýl bayraðý dalgalansýn diye ‘Ya Devrim, Ya Ölüm’ diyerek mücadeleyi sürdüreceðiz!” dediler. DÖB ve GEB’den devrimci gençler, Ýstanbul halký ile birlikte sloganlarla yaklaþýk 1,5 saat süren eylemle, sosyalizm ve özgürlük düþlerini haykýrdýlar.

s221