Page 19

Yeni Evrede

Mücadele Birliði

TAKSÝM KÝÐILI’DA BOYKOT ÇAÐRISI!

Kiðýlý iþçisi Didem Sorhun iþten atýlmasýný ve Kiðýlý Fabrikasý’ndaki sömürüyü teþhir etmek için arkadaþlarýyla Taksim Ýstiklal Cad de si’nde ki satýþ maðazasý önünde basýn açýklamasý ve oturma eylemi yaparak Kýðýlý ürünlerinin boykot edilmesi ve eyleme destek verilmesi çaðrýsýnda bulundu. 29 Eylul Cumartesi günü saat 18.30’da Taksim Ýstiklal Caddesi üzerindeki Kiðýlý Maðazasý önünde “Kiðýlý’da Baskýya, Sömürüye, Tehdide, Ýþten Atmalara Son, Ýþimi Geri Ýstiyorum” yazýlý pankart açan Sorhun ve destek veren iþçi arkadaþlarý “Kiðýlý Ýþçisi Köle Deðildir”, “Kiðýlý Ýþçisi Onurunun Bekçisi”, “Kiðýlý’de Direniþ Kazanacak”, “Ýþçilerin Birliði Sermayeyi Yenecek”, “Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý” sloganlarý atýldý. Didem Sorhun’a Hey Tekstil iþçileri de destek verdiler. Kiðýlý fabrikasýnda 150 iþçinin çalýþtýðýný ve bu iþçilerin üç ayrý firmada kayýtlý göründüklerini belirten Sorhun “Bizleri üç kuruþa çalýþtýran, sigorta dýþýnda hiçbir sosyal hakkýmýzý vermeyen, yýrtýk, pýrtýk giysileri ‘hediye’ diye bizlere vererek aþaðýlayan, müdür, ustabaþý aracýlýðý ile hakaretler yaðdýran Kiðýlý patronunun karalamalarý ve tehditleri beni haklý direniþimden asla vazgeçiremeyecek” dedi. “Kiðýlý’da sömürü, baský, keyfi iþten atmalar son bulana, iþime geri dönene kadar direniþimi sürdüreceðim” diyen Sorhun tüm duyarlý kamuoyunu, iþçileri, emekçileri Kiðýlý’yý boykot etmeye ve eylemine destek olmaya çaðýrdý. Sorhun’un konuþmasýnýn ardýndan maðaza önünde oturularak eyleme devam edildi. Hey Tekstil iþçisi Zeki Gördeðin de Didem Sorhun’un eylemini desteklediklerini belirterek, Hey Tekstil iþçilerinin de 235 gündür gaspedilen haklarý için eylemde olduklarýný, fakat hükümetin bunu görmezden geldiðini belirtti. Ýþçilerin ücretlerini, kýdem tazminatlarýný vermeyen, haksýz yere onlarý iþten atan, iþçileri sömüren patronlarýn hükümet tarafýndan korunup kollandýðýný belirten Gördeðin, direniþte olan ve haklarýný arayan iþçilerin ancak seslerini ve güçlerini birleþtirerek bu sömürüyü durdurabileceklerini belirtti. Ve eylemde olan THY, Texim Tekstil, Roseteks, BEDAÞ, DHL Kargo ve daha birçok iþçinin mücadelesini desteklediklerini belirterek, emekten yana olan tüm insanlarýn bu eylemlere destek vermeleri çaðrýsýnda bulundu.

Sokaklar

TEKSÝM ÝÞÇÝLERÝ DAYANIÞMAYA ÇAÐIRIYOR

Tekstil’de “iþ gücü düþüklüðü” nedeniyle 6 Aðustos’ta iþten çýkartýlan 38 iþçinin fabrika önündeki çadýr eylemi 50 günü aþtý. 24 Eylül Pazartesi günü fabrika önünde kurulan çadýra çevik kuvvet ekiplerinin saldýrýsý sonucu çadýr fabrikanýn uzak bir noktasýna taþýnmýþ durumda. Þimdi fabrikanýn biraz uzaðýnda kaldýrým üzerinde çadýrlarýný kuran iþçiler, çadýrlarýný kurduklarý fabrika önündeki alaný polis, panzer ve çevik kuvvet araçlarýnýn iþgal ettiklerini söylüyorlar. Polis tarafýndan iþgal edilen yeri tekrar almak istediklerinde polis müdahalesiyle karþýlaþtýklarýný, polisin barikat kurarak fabrika önüne geçmelerine izin vermediðini belirttiler. Ýþçiler iþten atýlma nedeni olarak patronun üretiminin %50 arttýrdýðýný ve “iþ gücü düþüklüðü” gerekçesiyle 38 iþçinin iþten çýkarýldýðýný söylediler. % 50 üretim artýþýnýn imkansýz olduðunu söyleyen iþçiler, bir iþçinin 1 makineye bakmasý gerekirken þu an bir iþçiye iki makine düþtüðünü, %50 artýþta 1 iþçinin 6 makineye bakmak zorunda kalacaðýný belirttiler. Ýþçiler taleplerini þöyle sýraladýlar: “Teksim Giyim’de iþten çýkartýlan iþçilerin geri alýnmasý. Yetki alýncaya kadar direneceðiz. Sendika Teksim Giyim’de yýllýk maaþ zammýný, ikramiyelerini, yakacak paralarýný, gýda yardýmlarýný, bayram ve izin ücretleri gibi pek çok haklarýný pazarlýk ederek belirleyecektir. Hem düþük ücret zamlarýmýza hem de iþ yerindeki keyfi uygulamalara son verilmesi için sendikal örgütlenmeyi devam ettireceðiz ve baþaracaðýz. Kaderimizi,insanlýðýmýzý yöneticilerin iki dudaðý arasýndan alacaðýz. Merter halkýný ve çevre esnafýný haklý mücadelemizde bizim yanýmýzda olmaya, bize destek olmak için dayanýþmaya davet ediyoruz!”

221. Sayý / 10 - 24 Ekim 2012

19

s221