Page 18

Sokaklar

Yeni Evrede

Mücadele Birliði

“ÝÞ KAZASI DEÐÝL, BU BÝR CÝNAYET”

masýyla anlattý. 3 Ekim günü Çapa Týp Fakültesi Hastanesi Monoblok önünde yapýlan eyleme Tabip Odasý, Aksaray Saðlýk Emekçileri Hizmet Sendikasý (SES), Devrimci Saðlýk Ýþçileri Sendikasý (Dev Saðlýk Ýþ), Çapa Taþeron iþçileri, Hava Ýþ iþçileri, Bedaþ iþçileri katýldý. Eylemde “Hastanede Ýþ Cinayeti, Asistan Dr. Mustafa Bilgiç’i Unutmayacaðýz” ve “Çalýþma Koþullarý Saðlýk Çalýþanlarýný Öl-dürü-yor” yazýlý pankartlar taþýndý. Açýklama sýrasýnda kitle sýk sýk

“Saðlýklý Çalýþmak Ýstiyoruz”, “Saðlýkta Taþeron Ölüm Demektir”, “Ýþ Kazasý Deðil, Bu Bir Cinayet” sloganlarý attý. Eylül ayý iþ kazalarýný raporunu okuyan Dr. Coþkun Canývar, ölümlerin adreslerinin yine deðiþmediðini söyledi. Canývar “Ýnþaat, mevsimlik tarým, maden ve enerji sektörlerinde neredeyse birbirinin kopyasý iþ cinayetleri yaþanýyor. Tespitlerimize göre bu ay inþaatlarda 23, mevsimlik tarýmda 18, maden ve enerji sektörlerinde ise 8’er iþçi ölümü yaþandý. Hal böyle iken iþçileri maliyet ve üretimin bir nesnesi olarak gören sermaye ve iktidar, alaný rant kapýsýna dönüþtürmeye çalýþan düzenlemeler yapýyor, yasalar çýkarýyor” dedi. En fazla iþ kazalarýnýn meydana geldiði þehirler 6’þar ölüm ile Ankara ve Çankýrý, 4’er ölüm ile Ýstanbul ve Konya olduðunu söyleyen Canývar çalýþma koþullarýnýn saðlýk çalýþanlarýný öldürdüðünü de altýný çizerek; “Saðlýkta Dönüþüm Programý adý ile yapýlan uygulamalar, halkýmýzýn saðlýk hizmetlerine ulaþýmýný paralýlaþtýrýldýðý gibi saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarýný da kötüleþtirdi. Ýþte Mustafa Bilgiç’in ölümüne de tam da bu yüzden ‘hata deðil iþ cinayeti’ diyoruz” diyerek bitirdi.

Ýþten çýkartýlan Hava Ýþ üyesi iþçileri iþe geri alýnmak ve grev yasaðýnýn kaldýrýlmasý için Taksim THY Bilet Satýþ Ofisi önünde oturma eylemi yaptýlar. 29 Eylül Cumartesi günü Hava Ýþ’in her hafta Taksim Bilet Satýþ Ofisi önünde 3. eylemlerini gerçekleþtirdi. Eyleme Tümtis ve Kristal Ýþ Sendika yönetimlerinden destek verildi. Ofis önünde çevik kuvvet polisleri barikat kurdu, ofisin kepenkleri de yaklaþýk bir saat kapatýldý. Eylemde açýklama yapan iþçilerden Tuðçe Gürsoy, eylemlerinin 123. güne geldiklerini hatýrlatarak, “bugün grev yasaðý, sendikasýzlaþtýrma, taþeronlaþtýrma, emeklilik yaþýnýn uzatýlmasý ve kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmasý gibi sýnýfsal saldýrýlarla amaçlanan henüz daha dünya ekonomik krizinin etkileri yoðunlaþmadan faturayý iþçilere kesmektir. Ýþçi sýnýfý krizin faturasýný ödememek için baþta 123 gündür onuruyla direnen THY iþçileri olmak üzere mücadele eden iþçilerin etrafýnda kenetlenmeli ve kazanýlmýþ haklarýna sahip çýkmalýdýr” dedi. Eylemde sýk sýk “Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her þey Emeðin Olacak”, “Ýþten Atýlanlar Geri Alýnsýn”, “THY’nin Þiþmaný, Ýþçi Düþmaný”, “Yaþasýn Onurlu Mücadelemiz” sloganlarý atýldý. Ýþçiler sýk sýk besteledikleri þarkýlarý söylediler. Eylem halay ve pro-

testo þarkýlarýyla bitti. Ýþç i l e r mücadelelerini anlatan broþürleri Ga la ta sa ray Lisesi’ne kadar daðýttýlar. 6 Ekim günü Hava İş’in her hafta Taksim Bilet Satış Ofisi önünde gerçekleştirilen eylemin 4.sü yapıdı. Tümtis, Kristal-İş, Tek Gıda İş, BES sendikaları yönetimlerinin destek verdiği eylemde THY ofisinin önüne çevik kuvvet barikatları kuruldu ve kepenkleri yaklaşık 1 saat kapatıldı. Basın açıklamasını okuyan Ceren Beydaş, verdikleri mücadelenin sadece işten çıkartılan 305 işçiyle ilgili olmadığını söyledi ve “Tüm havacılık işçileriyle, onların hak ve kazanımlarının korunmasıyla ilgilidir. Hatta siz hakımızın uçuş emniyeti ile ilgilidir. Sizleri sevdiklerinize THY markası değil, biz emekçiler ulaştırıyoruz” dedi. Beydaş Suriye ile savaş durumuan değinerek, “bu bölgede yaşayan hiçbir işçinin ve emekçinin bu savaştan hiçbir çıkarı yoktur” dedi. Beydaş son olarak, “tüm havacılık işçilerini uyarıyoruz: Havacılık çalışanları olarak canı ilk ve en çok yanacaklar listesinin üst sıralarında yer alıyoruz. Bu nedenle üzerimizdeki ölü toprağını silkmenin tam zamanıdır” dedi. İşçiler kendi uyarladıkları eğlenceli şarkıları söyediler ve eylemi halaylarla bitirdiler.

Her ay iþ kazalarýnda ölen veya yaralanan iþçilerin raporunu yayýnlayan Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Meclisi, geçen Eylül ayýnda iþ kazalarýnda yaþananlarý Çapa Týp Fakültesi Hastanesi Monoblok önünde bir basýn açýkla-

HER CUMARTESÝ TAKSÝM’DEYÝZ

18

221. Sayý / 10 - 24 Ekim 2012

s221