Page 17

Yeni Evrede

Mücadele Birliði

392. KEZ “FAÝLLER BELLÝ KAYIPLAR NEREDE”

392. haftada Galatasaray Lisesi önünde toplanan Cumartesi Anneleri, “Failler Belli Kayýplar Nerede” pankartýyla kayýplarý sormaya devam ediyorlar. 29 Eylül Cumartesi günü de gözaltýnda kaybedilen Vecdi Avcýl’ýn akýbetini anlattýlar ve sorumlularýn yargýlanmasýný istediler. Abdurrahman Coþkun’un yengesi Mukaddes Coþkun kýsa bir konuþma yaptý ve Abdurrahman’ýn 01.11.1995’te Diyarbakýr Dargeçit’e gözaltýnda kaybedildiðini, yýllarca Abdurrahman’ýn akýbetini sorduklarýný, Baþbakan’a gittiklerini, onun da bu sorunu halledeceðini söylediðini anlattý. Coþkun, “Baþbakan sorunu çözmedi daha çok sorun yarattý” dedi. Kaybedilen Ahmet Kaya’nýn yakýnlarýndan Emine Kaya da Kürtçe bir konuþma yaptý ve bugüne kadar bu mücadeleyi sürdüklerini sonuna kadarda sürdüreceklerini söyledi. Cemil Kýrbayýr’ýn ablasý, Baþbakanýn söz verip Cemil’in akýbetinin açýða çýkaracaðýný söyleyerek, Berfo Ana’ya söz verdiðini hatýrlatarak Berfo Ana’yý umutlandýrdýðýný, ama Baþbakanýn söylediklerinin yalan olduðu anlayýnca, ananýn acý çektiðini anlattý. Basýn açýklamasýný okuyan Sýla Gemicioðlu “Bu hafta kayýplarýmýzdan Vecdi Avcýl için buluþtuk. Yalnýz onun hikâyesi bile kayýplar gerçeðini ve güvenlik güçlerinin iþlediði suçlarý özetlemeye yeter” dedi. Gemicioðlu, Vecdi Avcýl akýbetini þöyle anlattý: “12.06.1994 günü Mardin Ýli Derik Ýlçesi Adakent Köyü’ne Derik Ýlçe Jandarma Komutanlýðý’na baðlý askerler ve korucular tarafýndan operasyon yapýldý. Operasyonda haklarýnda hiçbir delil olmamasýnda raðmen 5 köylüyü gözaltýna alýndý. 25 gün içerisinde 4 köylü serbest býrakýldý. 30 yaþýndaki 5 çocuk babasý Vecdi Avcýl’ýn ise gözaltýna alýndýðý inkâr edildi. Avcýl Ailesi’nin yaptýðý tüm baþvurular sonuçsuz kaldý, kendisinden bir daha haber alýnamadý. Gerçekte ise Vecdi Avcýl yer göstermek bahanesiyle götürüldüðü bir operasyonda askerler tarafýndan kalkan olarak kullanýldý. Asker ve Gerilla ateþi arasýnda kalarak öldü. Jandarma Ýlçe Komutaný Musa Çitil tarafýndan düzenlenen sahte tutanakla çatýþmada ölen ‘terörist’ olarak gösterilip 3 gerilla ile birlikte toplu mezara gömüldü. Avcýl’ýn dosyasý Diyarbakýr DGM savcýlýðý tarafýndan takipsizlik kararý verilerek kapatýldý. Evraklar imha edildi. 18 yýl sonra ailenin ve ÝHD Mardin þubesinin uzun yýllar mücadelesinden sonra Mardin baþsavcýlýðý hukuki iþletmesi sonucunda, Vecdi Avcýl’ýn gömüldüðü toplu mezardaki kemiklerine ulaþýldý. DNA testine göre kimliði kesinleþti. DNA eþleþmesi gerçekleþmesine raðmen kemiklerini teslim edilmedi. Kemiklerin acilen teslim edilmesini istiyoruz” dedi. Konuþmalardan sonra oturma eylemi sona erdi.

Sokaklar

ÝÞÇÝLER YASA TASARISINI PROTESTO ETTÝ

Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), “Toplu Ýþ Ýliþkileri Yasa Tasarýsý”nýn yasalaþmasýna karþý Bölge Çalýþma Müdürlüðü önünde 28 Eylül Cuma günü bir protesto eylemi gerçekleþtirdi. Saraçhane Parký’nda toplanan iþçiler sýk sýk “Yasaksýz, Barajsýz Sendika Ýstiyoruz”, “Yandaþ Sendika Ýstemiyoruz”, “Yaþasýn Örgütlü Mücadelemiz”, “Cankurtaran Ýþçisi Yalnýz Deðildir” sloganlarý attý. Yürüyüþe katýlan iþten atýlan Cankurtaran Holding iþçileri de, iþ haklarýnýn geri verilmesini, kýdem tazminatlarýnýn ödenmesini istediler. Ýstanbul Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü önüne yürüyen iþçiler, iþçi bandosu eþliðinde, vuvuzela çalarak iþten atmalarý ve hükümetin uygulamalarýný protesto ettiler. Ýstanbul Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü önünde basýn açýklamasýný okuyan DÝSK Ýstanbul Temsilcisi Önder Atay, “Ýþte bu yasa tasarýsýný yasalaþtýrmak isteyenlerin asýl niyetleri de, tarihin en büyük saldýrýsýnýn ikinci ayaðýný, yani ‘Ulusal Ýstihdam Stratejisi Belgesi’ni onaylatmaktýr” þeklinde konuþtu. Atay, söz konusu yasa tasarýsýyla mücadeleci sendikacýlýðýn tasfiye edileceðini, yandaþ ve güdümlü sendikalar yaratýlarak iþçi sýnýfýna kölelik belgelerinin kabul ettirileceðini söyledi. Atay konuþmasýnýn devamýnda “Ýþkolu, iþletme ve iþyeri barajlarýný koruyan; yasaklarla dolu mevcut toplu sözleþme düzeninin korunmasýnda direnen; toplu sözleþme hakkýný tüm iþçilerin kullanabileceði bir hak olarak tanýmlamayan; yýllarca süren yetki uyuþmazlýklarýna çözüm getirmeyen; genel grev, hak grevi dahil bütün grev engellerini ve yasaklarýný, grev ertelemelerini ve zorunlu tahkimi koruyan; sendikalara ve toplu sözleþme düzenine devlet müdahalesini ve baskýsýný ortadan kaldýrmayan; sendika üyeliðinin ve temsilciliðinin güvencesini saðlamayan bir yasayý onaylamamýz ve onaylayanlarý artýk iþçi örgütü olarak görmemiz olanaklý deðildir” dedi.. A çýk la ma dan sonra eylem sona erdi.

221. Sayý / 10 - 24 Ekim 2012

17

s221