Page 99

meti’ni kurdular. Japonlar, Vladivostok’ta ç›kartma yat›lar. Primoreye bölgesini ele geçirdiler. Sovyetleri da¤›tt›lar ve burjuva düzenini yeniden kuran karfl›-devrimcileri (Beyaz Muhaf›zlar›) desteklediler. Orta Volga’da ve Sibirya’da, ‹ngilizlerin ve Frans›zlar›n k›flk›rtmas›yla Çekoslovak kolordusu ayakland›r›ld›. ‹ngiliz, Frans›z, Japon ve Amerikan blo¤unun bu emperyalist sald›rganl›¤›na ve müdahalesine karfl›n, Almanya çok istemesine ra¤men bu blokla savafl halinde bulunmas› yüzünden, kat›lmad›. Buna karfl›n Bolflevikler yine de emperyalist Almanya’ya güvenmiyorlard›. Almanya’n›n Rusya’n›n düflman› oldu¤undan kuflkular› yoktu. Bolfleviklerin ne kadar hakl› oldu¤u çok fazla zaman geçmeden anlafl›ld›. Emperyalist Almanya, genç Sovyet Rusya’y› yal›tmak, olmuyorsa zay›f düflürmek için ellerine geçen her f›rsat› de¤erlendirdiler. Karfl›-devrimci Ukrayna Radas›’n› (Ukrayna milliyetçi, karfl›-devrimci burjuvazisinin hükümeti, devrimi bo¤mak için Almanya ve Avusturya’y› Ukrayna’ya sokmufltu) ile yap›lan antlaflma ile Ukrayna’y› ve Transkafkasya’y› Sovyetler’den kopard›lar. Gürcistan ve Azerbaycan milliyetçilerinin istekleri üzerine, buralara Alman birlikleri soktular. Bakü’de ve Tiflis’te efendilik rolü oynamaya bafllad›lar. Sovyet iktidar›n› y›kmak için Don bölgesinde baflkald›ran karfl›-devrimci General Krasnov’a büyük miktarda silah ve malzeme yard›m›nda bulundular. Genç Sovyetlerin içinden geçti¤i zor durumu iyi hesaplayan Krasnov, K›z›l Ordu’nun yeterince sa¤lamlaflmam›fl olmas›n› da hesaplayarak, Çaritsin’i ele geçirdi. Durumunu garanti etti¤ini sanan General Krasnov’a karfl› genç K›z›l Ordu Krasnov’u buradan Don Irma¤› ötesine kadar püskürttü ve general Kornilov, K›z›l Ordu’ya karfl› yürüttü¤ü bir harekat s›ras›nda öldürüldü. Krasnov’un saf d›fl› b›rak›lmas›ndan sonra karfl›-devrimci De-

nikin’in harekat›, Kuzey Kafkasya’n›n ufak bir bölgesine s›k›flt›r›l›p temizlenirken, Çekoslovaklar, Sosyalist Devrimciler ve Beyaz Muhaf›zlar K›z›l Ordu’nun sald›r›lar› karfl›s›nda, Kazan Simbirsk ve Samara’dan kaç›p Urallar’a do¤ru geri çekilmek zorunda kald›lar. Yaroslav’da Beyaz Muhaf›z Savinkov’un yönetti¤i ayaklanma bast›r›ld› ve bu ayaklanmay› haz›rlayan ve yöneten Moskova’daki ‹ngiliz elçisi Lockhart tutukland›. Uritski ve Volodarski’yi öldüren ve Lenin’e kalleflçe bir suikast düzenleyen Sosyalist Devrimcilere karfl› Bolfleviklerin bafllatt›¤› karfl› sald›r›yla bunlar, merkezi Rusya’n›n az çok önemli bütün kentlerinde darmada¤›n edildiler.

Almanya’n›n yenilgisi, Almanya’da devrim ve III. Enternasyonal’in kuruluflu Sovyetler yeni yabanc› sald›r›lara haz›rlan›rken, Bat›da savafl halindeki ülkelerde ciddi geliflmeler yaflan›yordu. Almanya ve Avusturya’da ciddi yiyecek s›k›nt›s› bafl gösterdi ve halk aras›nda bar›fl iste¤i giderek güçleniyordu. Bunda Ekim Devrimi’nin de büyük etkisi vard›. Bütün bunlar Alman askerleri aras›nda bar›fl iste¤ini art›rd›. Almanya gücünü giderek kaybediyordu. ‹tilaf Devletleri’nin karfl›s›nda Almanya birçok cepheden geri çekilmek zorunda kald›. Almanya’n›n içinde de 1918 Ekim’inde Wilhelm hükümetini deviren devrim patlak verdi. Almanya yenilgiyi kabul etmek zorunda kald›. Almanya’n›n yenilgisiyle Rusya tüm yükümlülüklerini feshetti. Ve kaybetti¤i topraklar› geri ald›. ‹kincisi Avrupa’n›n göbe¤inde burjuva da olsa bir devrim patlak vermiflti. Ancak bu devrim zay›ft›. Uzlafl›c› Sosyal Demokratlar a¤›r bas›yordu. Ve bunlar Alman beyaz muhaf›zlar› taraf›ndan öldürülen Rosa Lüxemburg ve Karl Liebknecht gibi seçkin devrimcilerin hesab›n› bile sormad›lar.

97

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement