Page 95

rapor olarak sunan Lenin, Bolflevik Partisi’nin ilk görevi olarak, iktidar›n burjuvaziden al›narak proletaryaya ve köylülü¤ün en yoksul kesimine verilmesinin zorunlu oldu¤unu dile getirdi. Lenin, bu hedefi “Tüm iktidar Sovyetlere!” slogan›yla dile getirdi. Bunun içeri¤i iktidar›n burjuvaziden ve toprak a¤alar›ndan al›nmas› olarak dile getirildi. Nisan Konferans› toprak sorunu ve ulusal sorunu da görüfltü ve bu iki soruna da çözüm getirdi. Toprak sorununda Konferans, toprak a¤alar›n›n topraklar›na ele konularak bunun köylü komitelerine devrilmek üzere millilefltirilmesini kabul etti. Konferans ayr›l›p ba¤›ms›z devletler kurma hakk› da dahil olmak üzere Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n› kabul etti. Bolfleviklerin Nisan Konferans› meyvelerini k›sa zamanda vermeye bafllad›. Bolfleviklerin sab›rl› çal›flmas› sonucunda Menfleviklerin ve Sosyalist Devrimcilerin halk karfl›t› politikalar› teflhir edildi. Bolflevikler cephe ve cephe gerisinde askerleri örgütlemeye bafllad›lar. Bolfleviklerin bu örgütleme ve ajitasyon çal›flmalar› sonucu iflçiler birçok bölgede Bolfleviklerin saflar›na geçerek yeniden seçim isteyerek Menflevik ve Sosyalist Devrimcileri yerel yönetimlerden uzaklaflt›rd›lar. 16 Haziran 1917’de Sovyetlerin Birinci Tüm Rusya Kongresi topland›. Bolflevikler Sovyetlerde henüz az›nl›ktayd›lar. Lenin bu Kongrede yapt›¤› konuflmada, Sovyetler’de yaln›zca Bolfleviklerin ülkeye bar›fl getirece¤ini, ifl ve ekmek sa¤layaca¤›n› ortaya koydu. Buna ra¤men Sovyetler’in I. Kongresi Geçici Hükümetin emperyalist politikas›n› onaylad›. Ve iflçilerin yer yer direniflleri sonuç getirmedi. Savafl cephesinde de askerlerin hoflnutsuzluklar› bir sonuç getirmeyince iktidar tamamen Geçici Hükümetin eline geçti. Bolflevikler yeniden yeralt›na çekildiler ve Lenin güvenli bir bölgeye yerlefltirildi. Bolflevikler 26 Temmuz 1917’de Alt›nc›

Kongreyi toplad›lar. Bu aylarda iflçilerin Bolflevik Partisi’ne olan güvenleri daha da artt›. 6. Kongre, iktidar›n bar›flç›l yoldan ele geçirilmesinin olanaklar›n›n kalmad›¤›na iflaret etti. Kongre sendikalar›n tarafs›z olmas› politikas›n› reddetti. Kongre Lenin’in mahkeme önüne ç›kmas›n› reddetti. Kongre yeni bir parti tüzü¤ü kabul etti. Kongre, Mejrayontsi’leri ve lideri Troçki’yi Partiye kabul etti. Geçici Hükümetin düzenledi¤i devlet konferans› 12 A¤ustos’ta Moskova’da topland›. Burjuvazi ve toprak a¤alar› bu konferansta temsil edildiler. Kerenski bu konferansta toprak a¤alar›n›n topraklar›na el koyanlara karfl› fliddet uygulanaca¤›n› dile getirdi. General Kornilov aç›ktan komünistlerin ve Sovyetler’in da¤›t›lmas›n› istedi. Burjuvazi aç›ktan Kornilov’a destek sundu. ‹ngiltere ve Fransa da aç›ktan Kornilov’u destekledi ve bir an önce harekete geçmesini istediler. Kornilov 25 A¤ustos günü 25. Süvari Birli¤i’yle Petrograd üzerine yürüdü. Bolflevikler bu karfl›-devrimci sald›r›ya karfl› koydular ve k›z›l muhaf›zlar k›sa sürede birkaç kat›na ç›kt›. Baflta Kornilov’a destek veren Kerenski son anda bundan çark etti. Çünkü Kornilov’un sonunda geçici hükümete de sald›raca¤›n› düflünüyordu. Kerenski Kornilov’un sald›r›s›ndan sonra Bolfleviklerin deste¤ini almaya çal›flt›, ancak Bolflevikler bir yandan Kornilov’a karfl› savafl›rken, di¤er yanda Kerenski hükümetine karfl› da savafl›yorlard›. Bolflevikler Kornilov ayaklanmas›n› bast›rd›lar. Kornilov intihar etti. Bu durum Bolflevik ve karfl›-devrim aras›ndaki güç oran›n› alabildi¤ince ortaya ç›kard›. Bolfleviklerin etkisi köylülük ve iflçiler aras›nda artt›. Devrim dalgas› gitgide yükseliyordu. Durum ayaklanma için giderek olgunlaflmaya bafllad›. Uzlafl›c› partilerde çözülme bafllad›. Sosyalist Devrimci partiden burjuvaziyle uzlafl-

93

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement