Page 94

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65 temel örgütlenme arac› olarak neden özellikle Sovyetlere sar›ld›lar.? ‹ç geliflmesi aç›s›ndan, “bütün iktidar Sovyetlere” slogan› iki aflamadan geçti: Birinci (Temmuz ay›nda Bolfleviklerin yenilgisine dek, iktidar›n ikili oldu¤u sürede) ve ikinci. (Kornilov ayaklanmas›n›n yenilgisinden sonra) Bu slogan ilk olarak, Menflevikler ve sosyalist devrimciler blo¤unun Kadet’lerden kopmas›, Menfleviklerden ve sosyalist-devrimcilerden oluflan bir Sovyet hükümetinin kurulmas› (çünkü o zaman Sovyetler, sosyalist-devrimci ve Menflevikler), muhalefet için (yani Bolflevikler için) ajitasyon özgürlü¤ü ve Sovyetlerin bünyesinde partiler için mücadele özgürlü¤ü demekti; bu mücadele, devrimin bar›flç› bir geliflmesi s›ras›nda Bolfleviklere Sovyetleri ele geçirmeye ve Sovyet hükümetinin bileflimini de¤ifltirmeye olanak sa¤layacakt›. Bu plan do¤al olarak proletarya diktatörlü¤ü demek de¤ildi. (...) Bolfleviklerin Temmuz’daki yenilgisi, avantajl›, generallerin ve Kadet’lerin karfl›-devrimine vererek ve Sosyalist Devrimcileri ve Menflevikleri karfl›-devrimin kuca¤›na atarak bu geliflmeyi durdurdu. Bu durum, partiyi, “bütün iktidar Sovyetlere” slogan›n›, onu devrimin yeni bir at›l›m›nda yeniden ortaya atmak üzere geçici olarak geri çekmeye zorlad›. Kornilov ayaklanmas›n›n yenilgisi ikinci aflamay› açt›. “Bütün iktidar Sovyetlere” slogan› yeniden gündeme geldi. Ama o zaman bu slogan›n anlam›, ilk aflamadaki anlam› de¤ildi. ‹çeri¤i kökten de¤iflmiflti. O zaman bu slogan, emperyalizmle kesin kopma ve Sovyetler, ço¤unlukla o zamandan Bolflevik olduklar›na göre, iktidar›n Bolfleviklere geçmesi demekti. O zaman bu slogan, devriminin, ayaklanmayla proletarya diktatörlü¤üne do¤ru yaklaflmas› demekti. Daha da ötesi, o zaman bu slogan, proletarya diktatörlü¤ünün örgütlenmesi ve devlet biçiminde kurulmas› demekti.

E¤er Bolfleviklerin, partilerinin sloganlar›n› nas›l ve niçin genifl kitleler için sloganlar haline, devrimi ileriye iten sloganlar haline dönüfltürdüklerini bilme sorunuyla ilgilenmeseydik, tablo eksik kal›rd›; Bolflevikler sadece iflçi s›n›f›n›n ço¤unlu¤unu de¤il, ayn› zamanda halk›n ço¤unlu¤unu da politikalar›n›n do¤rulu¤una inand›rmay› nas›l ve niçin baflard›lar? Gerçek fludur ki, bir devrimin zaferi için, e¤er bu devrim, gerçekten halk devrimiyse ve genifl kitleleri kucakl›yorsa, partinin sloganlar›n›n do¤ru olmalar› yetmez. Bir devrimin zaferi için bir baflka vazgeçilmez koflul daha gereklidir, o da fludur; Kitlelerin kendileri, bu sloganlar›n do¤rulu¤una kendi öz deneyimleriyle inanm›fl olmal›d›rlar.

Geçici Hükümette buhran›n bafllang›c›, Bolflevik partisinin Nisan Konferans› Bolflevikler, devrimi ileriye tafl›maya haz›rlan›yorlard›. Geçici Hükümet müttefiklere kesin bir zafere ulafl›ncaya dek tüm halk›n, dünya savafl›n›n sürdürülmesinde kararl› oldu¤unu ve müttefiklere karfl› yüklenilen taahhütlere Geçici Hükümetin sonuna dek ba¤l› kalma karar›nda oldu¤unu bildirdi. Bolflevikler Geçici Hükümetin bu politikas›n› deflifre etti ve halk› onlar› protesto etmeye ça¤›rd›. ‹flçiler bu ça¤r›ya uydular ve Geçici Hükümet binas›na do¤ru yürüyüfle geçtiler. Bu Geçici Hükümetin buhran› demekti. 24 Nisan 1917’de Bolfleviklerin tarihe Nisan Konferans› olarak da geçen 7. Konferans› gerçekleflti. Bolflevik Partisi’nin kuruluflundan bu yana ilk kez aç›k bir konferans gerçeklefltiriyordu. Konferans savafl ve devrim sorunlar›n› ilgilendiren tüm sorunlar› tart›flt› ve çözüm önerileri sundu. Lenin Nisan Tezlerinde gelifltirdi¤i tezleri daha da somut bir çerçevede dile getirdi. Bunu bir

92

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement