Page 92

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65 Bütün bunlar “oldu”, çünkü; 1- Kurucu Meclis fikri, nüfusun genifl kitleleri aras›nda en çok tutulan fikirlerden biriydi; 2- Kurucu Meclis’in hemen toplanmas› slogan›, Geçici Hükümet’in karfl›-devrimci niteli¤ini daha kolayl›kla a盤a ç›kartmaya olanak veriyordu; 3- Kurucu Meclis fikrini halk y›¤›nlar›n›n gözünden düflürmek için, bu y›¤›nlar›n toprak, bar›fl, Sovyetler iktidar›na de¤inen talepleriyle, Kurucu Meclis duvarlar›n›n hemen içine getirmek ve böylece onlar› gerçek ve canl› Kurucu Meclisle yüz yüze getirmek zorunluydu; 4- Bu kitlelere, Kurucu Meclis’in karfl›devrimci niteli¤ine ve onu da¤›tmaya daha kolay inanmalar›n› sa¤lamak için tek yoldu; 5- Bütün bunlar, Kurucu Meclis’i ortadan kald›rmay› amaçlayan yollardan biri olarak, geçici bir Sovyetler Cumhuriyeti ve Kurucu Meclis bileflimini do¤al kabul ediyordu; 6- Böyle bir birleflim e¤er bütün iktidar›n Sovyetler’e geçmesi kofluluyla gerçekleflmifl olsayd›, bunun tek anlam› Kurucu Meclis’in Sovyetler’e ba¤l› olmas›, Sovyetler’in bir tek haline dönüflmesi, ac›s›z bir ölümle sona ermesi olurdu.

fiubat Devrimi’nden sonra Rusya’da durum, Bolflevik Partisi’nin gizlilikten ç›k›fl›, Lenin’in Nisan Tezleri ve Bolfleviklerin Sosyalist Devrime geçifli Geliflmeler ve Geçici Hükümet’in durumu Bolflevikleri her geçen gün biraz daha do¤ruluyordu. Geçici Hükümet’in izledi¤i politika, bar›fltan yana de¤il, savafltan yana oldu¤unu, ekmek vermek istemedi¤ini aç›k olarak gösteriyordu. ‹flçiler ve köylüler Monarflinin kökünü kaz›mak isterken, Geçici Hükümet aç›ktan Monarflinin korunmas› için çal›fl›yordu.

Halk y›¤›nlar›n›n Geçici Hükümet’e besledi¤i güven sona ermek üzereydi. fiubat Devrimi’nden sonra ortaya ç›kan ikili iktidar böyle devam edemezdi. ‹ktidar ya tamamen proletaryan›n ya da burjuvazinin elinde kalmas›n› zorunlu k›l›yordu. Bolflevik parti legale ç›k›nca, parti içinde görüfl ayr›l›klar› da iyice su yüzüne ç›kt›. Kamenev ve Moskova örgütü geçici hükümetin ve savafl taraftarlar›n›n baz› politikalar›n›n baz› koflullarda desteklenmesi gibi yar› Menflevik bir tutum benimsediler. Lenin, Petrograd’a 3 Nisan gecesi geldi. Finlandiya Gar› önünde kendisini karfl›lamaya gelen binlerce iflçi, asker ve köylüye ateflli bir konuflma yapt›. Lenin, Rusya’ya gelince tüm gücünü devrimin sorunlar›na adad› ve Bolflevik ve Menfleviklerin kat›ld›¤› bir toplant›da ünlü Nisan Tezlerini sundu. Lenin’in Nisan Tezleri, Partinin, Burjuva Demokratik Devrimi’nden sosyalist devrime geçme, devrimin ilk aflamas›ndan ikinci aflamas›na -sosyalist devrim aflamas›na- geçme u¤rundaki savafl›m›n dehan›n parlakl›¤›yla çizilmifl bir pland›. Parti, tüm tarihi boyunca bu büyük göreve haz›rlam›fl bulunuyordu. Daha 1905 y›l›nda, Demokratik Devrim’de Sosyal Demokrasi’nin ‹ki Takti¤i adl› yap›t›nda Lenin, proletaryan›n, Çarl›¤› devirdikten sonra sosyalist devrimi gerçeklefltirmeye koyulaca¤›n› yazm›flt›. Tezlerdeki yenilik, bu tezlerin sosyalist devrime geçiflin ilk ad›mlar› için, teorik temele dayanan somut bir plan geçirmifl olmas›yd›. Tezlerde flöyle deniliyordu; “fiu anda Rusya’n›n içinde bulundu¤u durumun en çarp›c› özelli¤i, -proletaryan›n yeterince bilinçli ve örgütlü olmamas› yüzünden iktidar›n burjuvaziye teslim edildi¤idevrimin birinci aflamas›ndan ikinci aflamas›na, iktidar› proletaryan›n ve köylülü¤ün en yoksul tabakalar›n›n eline verecek olan aflamas›na, geçifl noktas›nda bulunmas›d›r.”

90

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement