Page 9

pakkaya’n›n bütünlüklü devrim tezleri içinde. Çin Devrimi deneyimine dayanarak Mao’nun teorisi üzerinden ülkemiz için ileri sürdü¤ü bu tez, iktidar›n ele geçirilmesinde mihenk tafl›d›r. Ona göre bizim gibi bir ülkede devrimin askeri çizgisi, “flehirlerin k›rlardan kuflat›lmas›” çizgisidir. Yar›-sömürge, yar›-feodal statünün üzerinden devrim ile karfl›-devrim aras›ndaki güç dengesi, karfl›devrim zincirinin en zay›f halkas›n›n köylük bölgelerde oluflu ve devrimin ana ordusunun ve dolay›s›yla devrim cephesinin köylük bölgelerde daha güçlü ve elveriflli koflullara sahip oluflu flehirlerin k›rlardan kuflat›lmas› stratejisini vazgeçilemez bir görev olarak ortaya koyar. Bu görev de, ancak, “uzun süreli, da¤›n›k halk-gerilla savafl›” ile yerine getirilebilir. Ve “k›z›l üs bölgeleri” de bu tezin stratejik bir bilefleni olarak vazgeçilemez önemdedir. Ve Kaypakkaya, devrimimizin “bafl”›n› proletarya “gövde”sini ise köylülükte görür. Ne ki bu durum, proletaryan›n devrimdeki ideolojik ve politik önderlik rolünü asla yads›maz. Ona göre köylülük devrimimizin temel gücüdür. Devrimimizin ilk ad›m›, özü itibar›yla köylülü¤ün gereksinimlerini ifade der. Baflka fleylerin yan› s›ra, demokratik devrimin özü toprak devrimidir. Kapitalizmin geliflme derecesi, demokratik devrimin muhtevas›n› daraltmakla birlikte, bu özü de¤ifltirmez. Öte yandan Kaypakkaya, parti, ordu ve cepheyi Yeni Demokratik Devrim’in baflar›s› için üç temel silah olarak vazgeçilemez önemde ele al›r. Devrimci barutunu henüz bütünüyle tüketmemifl olan ulusal burjuvaziyi de halk›n birleflik cephesinin “stratejik bilefleni” görür. Ve Kaypakkaya, “uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›n›” kay›ts›z koflulsuz savunur, ama hiçbir özel-ulusal geliflme yolunu da asla proletaryan›n amaçlar›n›n önüne geçirmez. Her milliyetten emekçileri, s›n›f kardeflli¤i ruhu çat›s› alt›nda ortak bir örgütlemeyi amaç edinir. Gelelim ondaki en diri, en zengin ve en

devriminin sürecine yan›t olacak ve onu muzaffer bir devrime tafl›yacak politika ne olmal›yd› ve bu politika hangi ideolojik flemsiye alt›nda yaflam hakk› bulmal›yd› sorular›na verilen yan›tlarda Kaypakkaya ile, dönemin di¤er önderleri aras›nda derin uçurum vard›. Kaypakkaya’n›n Türkiye devriminin içinde bulunulan sürecine sundu¤u “seçenek”, dönemin di¤er gençlik önderleri aras›nda onu apayr› bir yere oturtuyor; ve ayn› zamanda ondaki derinlik ve donan›m›n çap›n› da gösteriyordu. Neydi bu ayr›m noktalar› ve Kaypakkaya’n›n “devrimimize” sundu¤u seçenek? Kaypakkaya’n›n temel-teorik görüflleri devrimin niteli¤i, yolu ve perspektifine ekonomik ve toplumsal statünün sa¤lam bir analizi ile tam ve derin yan›tlar getirir. Yar›sömürge, yar›-feodal ekonomik-toplumsal yap›n›n gözeneklerinden uç veren anti-emperyalist, anti-feodal temel çeliflmeler ülkemiz devriminin niteli¤ini belirler. Feodal sistemle genifl emekçi y›¤›nlar ve emperyalizmle ülke halk› aras›ndaki çeliflmeler olarak ifadesini bulan bu çeliflmeler, devrimimizin Demokratik Halk Devrimi karakterini ortaya koyarlar. Bu devrimin hedefi emperyalizm, feodalizm ve komprador kapitalizm ve onun dayana¤› burjuva-feodal devleti y›karak, yerine Demokratik Halk ‹ktidar›’n› kurmakt›r. Devrimimizin birinci aflamas› yar›-sömürge, yar›-feodal toplumu demokratik, ba¤›ms›z ve özgür bir topluma dönüfltürmek, yani anti-emperyalist, anti-feodal çeliflmeleri çözmektir. Devrimimizin ikinci aflamas› ise, burada durmaks›z›n daha ileriye gitmek, devrimi kesintisizce sürdürerek onu sosyalizm ve komünizm aflamas›na tafl›makt›r. Kaypakkaya bu kadarla da yetinmez. Devamla, burjuva-feodal faflist iktidar› alt ederek baflar›l› bir devrime ulaflman›n gerçek yolunun Halk Savafl› strateji ile mümkün oldu¤unu ortaya koyar. Bu görevi yerine getirirken “devrimci silahl› mücadele” ise devrimimizin “temel biçimi” olarak ele al›n›r Kay-

7

Katlediliflinin 35. y›l›nda Kaypakkaya...

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement