Page 86

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65 kalar -sanayileflme yönünden geri illerin iflçileri, köylerdeki iflçiler -daha a¤›rdan ald›lar. Bunlar devrim savafl›m›na özellikle 1906 y›l›nda daha güçlü bir biçimde kat›ld›lar. Ama o zamana dek iflçi s›n›f›n›n öncüleri büyük ölçüde zay›flam›fl bulunuyordu. 4- ‹flçi s›n›f› devrimin öncüsü ve temel gücüydü; ama, iflçi s›n›f›n›n partisinde, saflar aras›ndaki yeterince birlik ve dayan›flma yoktu. Rusya Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi –iflçi s›n›f›n›n partisi- iki parçaya, Bolflevik ve Menflevik gruplar›na ayr›lm›flt›. (…) 5- Çarl›k istibdad›n›n 1905 Devrimi’ni bast›rmas›na Bat› Avrupa emperyalistleri yard›m ettiler. Yabanc› kapitalistler, Rusya’daki sermaye yat›r›mlar›n›n ve sa¤lad›klar› muazzam kârlar›n elden gitmesinden korkuyorlard›. (….) 6- Japonya’yla 1905 Eylül’ünde imzalanan bar›fl, Çar›n çok ifline yarad›. Savafl alanlar›ndaki yenilgi üstüne yenilgi ve devrimin heybetle yükselifli, Çar› bir an önce bar›fl imzalamak zorunda b›rakm›flt›. Savafl›n kaybedilmesi Çarl›¤› zay›f düflürmüfltü. Bar›fl, Çar›n durumunu güçlendirdi. Çarl›k sadece fliddet kullanmakla kalm›yor, devrime yeni bir darbe de “Yasama Dumas›” kurarak vurmak istiyordu. Böyle bir Duma toplamakla Çarl›k hükümeti köylülere devrimden yüz çevirtmek istiyordu. Çar, bu Duma’yla seçimlere gidilece¤ini ve köylü-

lerin topra¤a kavuflaca¤›n› ileri sürüyordu. Bunlar tam bir aldatmacayd›. Seçimler demokratik de¤ildi, zira 2 milyon iflçi ve kad›n oy hakk›ndan yoksundu. Anayasac› Demokratlar, Menflevikler ve sosyalist-devrimciler, halk›n gereksim duydu¤u düzenin ayaklanma olmadan da gerçekleflebilece¤ini ileri sürerek, iflçileri ve köylüleri aldatt›lar. Ve Bolflevikler, Tamersfors Konferans›’nda kabul edilen karar› hayata geçirerek Duma’y› boykot ettiler. Ayn› konferansta al›nan birlik karar›n›n iflçiler taraf›ndan iyice benimsenmesi üzerine Bolflevikler bunu da hayata geçirdiler. Rusya Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi’nin Birlik Kongresi olarak da bilinen IV. Kongresi 1906 y›l›nda Stockholm’de (‹sveç) topland›. Bolflevikler, bu kongreye Aral›k yenilgisinden dolay› kaybettikleri güçlerinden dolay› istedikleri düzeyde kongreye kat›lamad›lar. Menflevikler ise devrimcilikle iliflkisi olamayan birçok çevreyi saflar›na alm›fllard›. Bu geliflme Stockholm Kongresi’nde ço¤unlu¤un Menfleviklerde kalmas›na neden oldu. Ve dolay›s›yla birçok sorunda al›nan kararlar da Menflevik nitelikte oldu. Bu kongrede birlik sadece ka¤›t üzerinde kald›, Bolflevikler de Menflevikler de kendi kararlar›na göre hare-

84

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement