Page 84

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65 ¤›nlar›na öncülük etmede deneyimce zenginleflmeye ve burjuva devriminden sosyalist devrime geçmeye olanak verece¤i düflüncesindeydi. Menflevik Konferans›’n›n taktik çizgisi ise devrim, mademki burjuva devrimiydi, o halde devrimin öncüsü ancak liberal burjuvazi olabilirdi.” Kongreden iki ay sonra Lenin Sosyal Demokrasinin ‹ki Takti¤i adl› eserinde Menfleviklerin köklü bir elefltirisini yapt›. Bu elefltiriler sadece Rus Menfleviklerini hedef alm›yor, ayn› zamanda uluslararas› oportünizmi de hedef al›yordu. Lenin’in bu eserinde gelifltirdi¤i esas taktik ise, proletaryan›n Rusya’da Burjuva Demokratik Devrim’in öncüsü ve yöneticisi olabilece¤i ve olmas› gerekti¤idir. Lenin bu devrimin burjuva niteli¤ini kabul ediyordu; çünkü kendisinin de gösterdi¤i gibi, bu devrim “s›rf demokratik bir devrimin s›n›rlar›n› do¤rudan geçme yetene¤inden yoksundu” ama, Lenin, bu devrimi, yukar›dan gelme bir devrim de¤il, halk›n tümünü, tüm iflçi s›n›f› ve tüm köylüyü harekete geçiren bir halk devrimi say›yordu. Bu yüzden Lenin, bu devrimin proletarya için önemini küçümsemeye, devrimde proletaryan›n rolünü afla¤›lamaya ve proletaryay› bu devrimden uzak tutmaya yeltenen Menfleviklerin giriflimlerini, proletaryan›n ç›karlar›na ihanet say›yordu. Ve devamla; “Devrimin çarl›¤a karfl› kesin zaferi demek, proletaryan›n ve köylülü¤ün devrimci demokratik diktatörlü¤ü demektir…. Ve, bu yolda bir zafer, özellikle bir diktatörlük olacakt›r; çünkü böyle bir zafer yasal yoldan ‘bar›flç›l yoldan’ kurulmufl flu ya da bu kurumlara de¤il, ister istemez silah gücüne, silaha sar›lan y›¤›nlar›n ayaklanmas›na dayanacakt›r. Bu, ancak bir diktatörlük olabilir. Çünkü proletarya ve köylülük için, kaç›n›lmaz olarak hemen yap›lmas› gerekli de¤iflikliklerin gerçeklefltirilmesi, toprak a¤alar›na, büyük burjuvaziye ve

Çarl›¤a var güçleriyle direnmeye yöneltecektir. Diktatörlük olmadan bu direnifli k›rmak, karfl›-devrimci baflkald›r›lar› ezmek olanaks›zd›r. Ama bu, elbette ki, sosyalist diktatörlük de¤il, bir demokratik diktatörlük olacakt›r. Bu diktatörlük (devrimci geliflmede bir dizi aflamalar geçirmeden) kapitalizmin esaslar›na dokunmayacakt›r. Bu diktatörlük, olsa olsa, toprak mülkiyetinin köylünün ç›karlar›na olarak bafltan bafla yeniden da¤›t›lmas›n›, bir cumhuriyetin kurulmas› içinde, tam ve sona erdirici bir demokrasiyi, yaln›z köy yaflam›ndan de¤il, fabrika yaflam›ndan da Asya köleli¤inin bütün ezici yönlerinin kökünden sökülüp at›lmas›n›, iflçilerin durumlar›nda ciddi bir iyileflmeye, yaflama düzeylerini yükseltmeye do¤ru ad›mlar›n at›lmas›n› ve sonuncu olarak- s›ra bak›m›ndan sonuncu, ama önem bak›m›ndan sonuncu olamayan- devrim yang›n›n›n Avrupa’ya yay›lmas›n› gerçeklefltirebilir. Böyle bir zafer, henüz burjuva devrimimizi sosyalist devrime asla dönüfltüremez. Demokratik devrim, burjuva sosyal-ekonomik iliflkilerin çerçevesini do¤rudan aflmaz; ama gene de böyle bir zaferin gerek Rusya’n›n gerek tüm dünyan›n ileriki geliflmesi için önemi ölçülemez derecede büyüktür” tespitinde buluyordu. Bu tespitin ne kadar do¤ru ve isabetli oldu¤u 1905 Devrimi sonras›nda ortaya ç›kt›. 1905 y›l›n›n sonlar›na do¤ru özellikle de Ekim ve Kas›m aylar›nda iflçilerin grevleri giderek yükseliyordu. Bu y›¤›nlar›n yaklaflan devrime karfl› gösterdikleri ilginin de bir ifadesi olarak büyük bir önem tafl›yordu. Sadece iflçilerin de¤il, köylülerin de toprak a¤alar›na karfl› direniflleri giderek art›yordu. 1905 Devrimi’nin silahl› bir ayaklanmaya evirilmesi an meselesiydi. Bolflevikler gördükleri bu durum karfl›s›nda iflçileri ve köylüleri Çar’a karfl› silahl› bir ayaklanmaya ça¤›r›yorlard›. Ve bunun kaç›n›lmaz oldu¤unun

82

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement