Page 83

am› düzenliyor, Tatarlar› birbirine k›rd›r›yordu. Öte yandan da, bir Zemski Sobar (Zemski Sobar; Rusya’da 16. ve 17. yüzy›llarda hükümete dan›flmanl›k eden sosyal zümre temsilcileri meclisi) ya da Devlet Duma’s› biçiminde bir temsilciler meclisi toplamay› vaat etti ve bakanlardan Bulingin’i yasa ç›kartma hakk› verilmemek kofluluyla böyle bir meclisin plan›n› haz›rlamakla görevlendirdi. Bolflevikler Buligin Dumas›’n› bofla ç›kartmak için seçimi boykot etiler. Menflevikler, tam tersi Duma’n›n toplanmas›n›n bofla ç›kart›lmamas› için Duma’ya kat›lmay› zorunlu gördüler. Sosyal Demokrat Parti’nin yeni taktikler saptamas› gerekiyordu. Yükselen devrim hareketi bunu emrediyordu. Silahl› ayaklanmay› haz›rlamak, Çarl›k hükümetini devirmek, geçici bir hükümet kurmak ve Bolflevikler olarak bu hükümete kat›lmak vb. proletaryan›n önündeki zorunlu görevler olarak duruyordu. Menfleviklerin taktik ayr›l›klar› giderek netleflmifl ve Sosyal Demokrat Parti ikiye bölünmüfltü, gerçi bu bölünme resmileflme-

miflti. Tüm bunlar›n giderilmesi için III. Parti Kongresinin bir an önce toplanmas› gerekiyordu. Ama Menflevikler kongreye yanaflm›yorlard›. Bolflevikler III. Parti Kongresini toplama görevini üzerlerine ald›lar. Tüm Bolflevik ve Menflevik parti örgütleri kongreye ça¤r›ld›. 1905 y›l› Nisan’›nda Londra’da Rusya Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi’nin III. Kongresi topland›. Kongreye 20 Bolflevik komiteden, 24 delege kat›ld›. Menflevikler Kongreye gelmedi¤i için Kongre Menflevikleri partiden kopmufl bir kesim olarak tan›mlad›. Menflevikler de ayn› tarihte Cenevre’de topland›lar, az›nl›k olduklar› için toplant›lar›na Kongre yerine Konferans dediler. Lenin “iki ayr› kongre, iki ayr› partidir” tespiti yapt›. III. Parti Kongresinin taktik çizgisi olarak Lenin flunlar›n alt›n› çiziyordu; “‹lerlemekte olan devrimin burjuva-demokratik niteli¤ine ve bu devrimin, içinde yaflan›lan flu anda kapitalizmin çerçevesi içinde mümkün olan›n ötesine geçemeyece¤i gerçe¤ine karfl›n, kongre, devrimin tam zaferinden en baflta proletaryaya, kendisini örgütlemeye, politik bak›m›ndan yükselmeye, emekçi halk y›-

81

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement