Page 82

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65 Çar, bu savafltan karl› ç›kaca¤›n› ve daha güçlenece¤ini hesaplamas›na ra¤men tersine oldukça zararl› ç›kt›. Ve üç yüz bin kiflilik çarl›k ordusu 120 bin kiflilik bir kay›p vererek Japonya’yla bar›fl antlaflmas› imzalad›. Buna karfl›l›k Çar da, Port Arthur, Kora ve Sahalin Adas›’n›n yar›s›n› Japonlara b›rakt›. Bolfleviklerle Menfleviklerin bu savafl karfl›s›nda tav›rlar› farkl›yd›. Troçki de içinde olmak kayd›yla Menflevikler, Çar’›n, toprak a¤alar›n›n ve kapitalistlerin “Anavatan Savunmas›” durumuna düfltüler. Bunun tam tersi Bolflevikler Çar’›n yenilmesinden yana tav›r tak›nd›lar ve bunun Çar’› zay›flataca¤›ndan hareket ettiler. Çar ordular›n›n yenilgisi halk y›¤›nlar›n›n gözünde Çar’a karfl› büyük hoflnutsuzluklar› iyice art›rd›. Bir devrim için nedenler oldukça çoktu. Aral›k 1904’te Bakü’de Bolfleviklerin önderli¤inde büyük bir grev oldu. Ve petrol iflçileriyle patronlar aras›nda imzalanan bu görüflmeyle iflçiler büyük bir zafer kazand›lar. “Bakü grevi, tüm Rusya’da Ocak ve fiubat aylar›ndaki flanl› hareketlerin bafllang›c› oldu.” Bu grev, Büyük Devrim öngününde boradan önce parlayan bir flimflek gibi çakt›. 3 Ocak 1095’te Peterburg’un en büyük fabrikalar›ndan Kirov fabrikas›nda grev bafllad›. Grev öncesi burada Ajan Papaz Gapon taraf›ndan kurulan “Rus Fabrika ‹flçileri Derne¤i”nin toplant›s›nda Papaz Gapon korkunç bir planla iflçilerin Çar’a bir dilekçeyle baflvurmas›n› önerdi. ‹flçiler bunu kabul ettiler ve 9 Ocak günü 140 bin iflçinin kat›ld›¤› sessiz bir yürüyüflle Çar’›n saray›na do¤ru yürüyüfle geçtiler. Çar derhal sald›r›lmas› emrini verdi. Binden fazla iflçi ölürken, iki bin iflçi de yaraland›. Çar’›n bu kanl› sald›r›s› çok geçmeden ülke sath›na yay›ld› ve 440 bin iflçi greve gitti. Rusya’da devrim bafllam›flt›. Grevler iflçi y›¤›nlar›n›n daha yo¤un oldu¤u Bakü, Varflova, Riga, Moskova ve Peter-

burg’ta daha sa¤lam ve örgütlü idi. Grevler, ekonomik grevden politik greve dönüfltü. 1 May›s gösterilerinde iflçiler Çar askerleriyle silahl› çat›flmalara girerek ilerliyorlard›. ‹flçilerden sonra köylüler de ayakland›. Köylüler, büyük kitleler halinde toprak a¤alar›n›n çiftliklerine sald›r›yor, yak›yor, toprak a¤alar›n›n ellerindeki topraklar›n köylülere verilmesini istiyorlard›. Sosyal Demokratlar köylerde daha etkin olmaya bafllad›lar. Haziran 1905’te Karadeniz’de bulunan Potemkin Z›rhl›s›’nda ayaklanma oldu. Lenin bu ayaklanmaya büyük önem veriyordu. Lenin Bolfleviklerin bu ayaklanmay› yönetmelerini, iflçilerin köylülerin ve yerel garnizonlar›n hareketlerine ba¤lanmalar›n› zorunlu görüyordu. Potemkin Z›rhl›s›’nda birkaç gün k›z›l bayrak dalgaland›. Ne var ki, 1917’de oldu¤u gibi bu hareketin bafl›nda da Bolflevikler yoktu. Menflevikler ve Sosyalist Devrimci ve Anarflistler vard›. Potemkin Z›rhl›s› d›flar›dan yard›m alamay›nca Romanya Liman›’na yanaflarak Romanya hükümetine teslim oldu. Bu ayaklanmaya kat›lan denizciler Çar taraf›ndan yarg›land›, birço¤u idam edildi, geri kalanlar ise a¤›r cezalara çarpt›r›ld›lar. ‹flçilerin, köylülerin ve Potemkin Z›rhl›s›’n›n ayaklanmas›, Rusya’da halk›n silahl› bir ayaklanma için flartlar›n olgunlaflt›¤›n› gösteriyordu. Tüm geliflmeler, liberal burjuvaziyi ciddi bir flekilde harekete geçirmek zorunda b›rakt›. Liberal burjuvazi Çar’› devrimle korkutuyor ve halka belli tavizler vermeye zorluyordu. Topak a¤alar›n›n bir k›sm› “topraklar›m›z›n bir k›sm›n› köylülere verelim, yoksa kalelerimizden oluruz” diyordu. Çarl›k hükümeti, iflçileri ve köylüleri hunharca ezmeye devam ediyordu. Buna ra¤men fliddetin çare olmad›¤›n› biliyordu. Bunun için politik manevralara baflvurdu. Bir yandan Rusya’daki çeflitli milliyetlerden halklar› birbirine karfl› k›flk›rt›yor, Yahudi katli-

80

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement