Page 81

lamad›. Kongre ad›na yay›mlanan manifesto birçok yönüyle eksikti. Bu manifesto proletaryan›n politik egemenli¤inden ve proletaryan›n dostlar›ndan söz etmiyordu. Tüm bunlar›n yerli yerine oturmas›, Rusya Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi’nin di¤er Marksist gruplar› da içine almas› ve teorik düzlemde yolunu bulmas› iflini Lenin yerine getirdi. 1901-1904 y›llar› aras›nda iflçi s›n›f› hareketi, devrimci hareketin de yükselmesini birlikte getirdi. Rusya’da artan sosyal demokrat örgütlerle birlikte siyasal tart›flmalar ve yol aray›fllar› da art›yordu. Bu dönemde ortaya ç›kan ekonomistlere karfl› Lenin çetin bir savafl›m veriyordu. Bu savafl›mda “Iskra” gazetesi önemli bir rol oynuyordu. Bu dönemin en belirgin özelli¤i, amatör ve da¤›n›k çal›flman›n sona erdirilmesi oldu. Da¤›n›k gruplar bir birine ba¤land›. 1903’te Rusya Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi’nin II. Kongresinde partinin program› ve tüzü¤ü kabul edildi. ‹kinci kongrede verilen politik mücadelede Rusya Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi içinde iki grup ortaya ç›kt›. Bolflevik Grubu ve Menflevik Grubu. Kongre sonras› Bolflevikler ve Menflevikler aras›nda bafll›ca tart›flma örgüt sorunu üzerine oldu. Menflevikler parti içinde ekonomistlerin yerini ald›lar. Menflevikler, Leninist tipte bir parti anlay›fl›n›n karfl›s›na geçtiler. Bolflevik parti, kuruluflundan itibaren parti içinde iki çizgi mücadelesini yo¤un olarak yaflad›. Bu mücadele devrim sonras›nda tüm yo¤unlu¤uyla devam etti. Stalin Ekim Devrimi’ni de¤erlendirdi¤i bir makalesinde flunlar› vurguluyordu; “Siyasal ve ideolojik yönetim sorunu… Bu demek midir ki, mücadele sona ermifltir ve sosyalizmin daha sonraki sald›r›s› gereksiz bir fley diye yüzüstü b›rak›lmal›d›r? Hiç de de¤il? Bu demek midir ki, parti, içinde her fley yolundad›r, partide art›k hiçbir sapman›n

ortaya ç›kt›¤› görülmeyecektir, öyleyse, flimdi art›k baflar› çelenklerimizin gölgesinde rahat yatabiliriz. Hiç de de¤il. Partinin düflmanlar›, her renkten oportünistler, her türlü milliyetçi sapman›n k›flk›rt›c›lar› yenilgiye u¤rat›ld›. Ama onlar›n ideolojilerinin kal›nt›lar›, baz› parti üyelerinin kafalar›nda hala duruyor ve s›k s›k da ortaya ç›k›yorlar. Partiyi kendisini kuflatan insanlardan ayr›, ilgisiz bir fley gibi düflünmemelidir. Parti, bu kendisini kuflatan çevre içinde yaflar ve davran›flta bulunur. Konunun bir özeti ve ana fikri olarak flunu rahatl›kla belirtebilirim ki, Sovyet Devrimi (ve Bolflevik Partisi’nin) tarihi; üç devrimin tarihidir; 1905 Burjuva Demokratik Devrimi’nin, 1917 fiubat Burjuva Demokratik Devrimi’nin ve 1917 Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin tarihidir.” Bu üç devrim tarihini incelemekle ayn› zamanda Ekim Devrimi’ni anlama ve ders ç›kartma konusunda da belli bir bilgiye eriflmifl olaca¤›z.

Rusya’n›n baz› tarihsel kesitleri, Rus-Japon savafl› ve 1905 Ekim Devrimi’ne giden yol… Çarl›k, Uzakdo¤u istilas›nda baflka bir y›rt›c› emperyalist güçle karfl› karfl›ya geldi. Bu yeni geliflmekte olan Japon emperyalist gücüydü. Japonya daha önce Çin’den birçok taviz koparan Çarl›¤› bu k›tada saf d›fl› b›rakmak istiyordu. Bir yandan Çar, bir yandan Japonya Kora’y› ve Mançurya’y› ele geçirmek istiyordu. ‹ngiltere el alt›ndan Japonya’y› destekliyordu. Rus Japon savafl› bafllamak üzereydi. Rusya savafl ilan etmeden Japonya Rusya’ya savafl ilan ederek Ocak 1904’te Rusya’n›n Port Arthur Liman›’ndaki Arthur Kalesi’ne ans›z›n sald›rd› ve burada bulunan Rus donanmas› a¤›r kay›plar verdi.

79

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement