Page 80

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65 yinin yükselmesiyle birlikte, iflçi s›n›f›na indirilen büyük darbelerle iflsizlik büyük oranda artmaya bafllad›. 1903 y›l›nda Lenin, “Rusya’da yoksul köylüler” adl› broflüründe 10 milyon köylüden 3.5 milyonunun yoksul köylüler oldu¤unu tespit ediyordu. Buna karfl›n 10 milyon köylü içinde 1.5 milyon zengin köylünün oldu¤u, bunlar›n yoksul köylüleri sömürerek zenginlefltiklerini ve zamanla tar›m kapitalistleri haline geldiklerini söylüyordu. Rusya’da 1870-1880 ve 1890 y›llar› aras›nda iflçi s›n›f› içinde bir uyanman›n ve kapitalistlere karfl› mücadelelerin bafllam›fl oldu¤unu görüyoruz. Bu tarihlerde çal›flma saatleri 14 saatin alt›nda de¤ildi. Ve buna karfl›n iflçiler ayda ancak 7-8 Ruble maafl al›yorlard›. Sa¤l›k sigortas› yoktu. Sa¤l›k hizmetleri özel olarak karfl›lan›yordu. ‹flçiler aras›ndaki uyan›fl, onlar› birçok eylemde buluflturuyordu. Fabrika sahiplerine karfl› ortak taleplerde bulunuyor, karfl›lanmayan taleplere karfl›n grevler yap›yorlard›. 1875 y›l›nda Petersburg’ta Rusya ‹flçileri Kuzey Sendikas› kuruldu. Sendikan›n program› Bat›’daki sosyal demokrat iflçi partilerinin program›na benziyordu. Sendika son derece adaletsiz olan düzeni y›kmay› hedef olarak koyuyordu.

Rusya’da Marksist gruplar ortaya ç›kmadan önce çal›flmalar›, Marksizm’in düflman› Narodnikler yürütüyordu. Rusya’da ilk Marksist grup 1883 y›l›nda Plehanov’un Cenevre’de kurdu¤u “Eme¤in Kurtuluflu” grubudur. Bu grup Marksizm’in Rusya’ya yay›lmas›nda büyük emek harcad›. Narodniklerin yanl›fl görüfllerinin elefltirisini yapan da ilk olarak Plehanov oldu. Narodnikler, kapitalizmin Rusya’da tesadüfi bir fley oldu¤unu ve dolay›s›yla iflçi s›n›f›n›n Rusya’da geliflmeyece¤ini, köylülerin ve ayd›nlar›n yönetece¤i bir “‘sosyalizm” öngörüyorlard›. Plehanov’un yap›tlar› ve Narodniklere karfl› savafl›m› ayd›nlar üzerinde büyük bir etki b›raksa da, bu ak›m›n düflünce olarak tamamen sona erdirilmesi görevini Lenin yerine getirdi. 1893 y›l›nda Petersburg’a gelen Lenin, burada verdi¤i konferanslarla Marksistler üzerinde büyük etki b›rakt›. Marksizm üzerine olan derin bilgisi, Rusya hakk›ndaki çözümlemeleri herkeste bir hayranl›k uyand›r›yordu. Lenin, 1895 y›l›nda Petersburg’ta say›s› yirmiyi geçmeyen Marksist iflçi derneklerini bir çat› alt›nda “‹flçi S›n›f›n›n Kurtuluflu Savafl›m Birli¤i”nde biraraya getirerek devrimci Marksist partinin kurulufluna giden yolda ilk ad›m› atm›fl oldu. Lenin iflçi s›n›f›yla genifl bir ba¤ kurmay› “Savafl›m Birli¤i”nin önüne bir görev olarak koydu. Bu ad›m 1898 y›l›nda, birkaç “Savafl›m Birli¤i” -Pertersburg, Moskova, Kiev, ‹katerinoslav Savafl›m Birlikleri- ile Bund, tek bir sosyal-demokrat partisinde birleflmek üzere ilk at›l›m› yapt›lar ve bu amaçla 1898 Mart’›nda, Minsk kentinde Rusya Sosyal Demokrat ‹flçi Partisi’nin I. Kongresini gerçeklefltirdiler. Lenin o s›rada sürgünde oldu¤undan kongreye kat›-

78

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement