Page 8

Katlediliflinin 35. y›l›nda Kaypakkaya...

PART‹ZAN 65 O, gerçekten de teoriyle prati¤in, sözle eylemin parlak bir senteziydi. Bu demektir ki, Kaypakkaya, dünya ve Türkiye’de, an›n elveriflli tarihsel ve siyasal koflullar›n›n etkisi alt›nda kitle mücadelesi ve örgütlenmesi üzerinden s›n›f mücadelesinin k›zg›n atefli ortas›nda BPKD’nin büyük ehemmiyete sahip yank›s›n›n yol açt›¤› bir mecrada, T‹‹KP’le giriflti¤i amans›z ve zorlu iç mücadele sürecinde fikirlerini gelifltirmifl, olgunlaflt›rm›fl, bir senteze; ideolojik, politik ve örgütsel bir senteze vard›rm›flt›r. Hiç flüphesiz ki bu sentez, her fleyden önce devrimci silahl› mücadele ile, “uzun süreli ve da¤›n›k halk-gerilla savafl›”yla ete-kemi¤e bürünecekti. Mao’yu “sa¤a s›çray›fla” kurban edenlere karfl› O, gerçek ve tutarl› devrimci Mao savunuculu¤u ile muazzam önemde bir ideolojik, politik, örgütsel muharebeye girifliyordu. Bu demektir ki, mayalanmakta olan yaflam›n kendisine yolu açt›¤› bir mecrada Kaypakkaya, BPKD’nin ateflleyici gücünün, “s›n›f mücadelesinin ateflinde” y›kanmas›n›n ürünü olarak öz suyuna kavuflmufl, komünist bir önder olarak muharebe meydan›nda yerini alm›flt›r. Elbette ki dönemin dünya ve Türkiye’deki bu özgün koflullar› yaln›zca Kaypakkaya gibi bir önderi ve TKP/ML gibi bir komünist partiyi de¤il, THKO ve THKP-C gibi küçük burjuva ihtilalci parti ve di¤er gençlik önderlerini de yaratm›fl ve onlara da uygun bir temel sa¤lam›flt›r. Ne ki, Kaypakkaya’y› di¤er önderlerden, Mahir Çayan ve Deniz Gezmifl gibi dönemin ihtilalci gençlik önderlerinden farkl›laflt›ran çok önemli ayr›m noktalar› vard›. Bu ayr›m noktalar›, yaflam›n kenar›na b›rak›lacak denli basit, önemsiz ve tali noktalar de¤ildi; üzerinden atlanamayacak denli keskin, parlak ve zengin fikirler manzumesinin kendisindeydi bu ayr›m hatlar›; ve hem de bir “nitelik” s›çramas›yd›lar. Pek tabiidir ki bu “s›n›r çizgileri”, baflka fleyler bir yana, her fleyden önce ideolojik ve politikti. Türkiye

nama noktas›na ulaflt›¤› bir tablo ve tüm bunlara dünyadaki nesnel koflullar›n da elverifllili¤i Kaypakkaya gibi bir önderi yaratabilirdi. Türkiye, için için kaynayan bir yanarda¤d› ve kraterinden Kaypakkaya’n›n ve dönemin küçük burjuva ihtilalci önderlerinin f›flk›rmas› hiç de flafl›lacak bir fley de¤ildi. Anlafl›l›r ki 1970’li y›llar›n efli¤i ve 1970’li y›llar gerek dünya ve gerekse Türkiye’de devrim için, devrimci giriflimler için, devrimci faaliyet için elveriflli koflullar sa¤l›yordu. Türkiye’de “sola y›¤›lma” bafllam›flt› bu y›llarda. Devrimci düflünceler yayg›nlaflm›fl, devrimci eserler her yan› kaplam›fl, sol çevirilerin hacmi büyümüfl, ö¤renci gençlik ve özellikle üniversite gençli¤i içinde devrimci fikirler serpilmifl, sol gruplar topraktan f›flk›rm›fl ve Kaypakkaya da solun filizlenen fideli¤i içinde, önce T‹P ve sonra Proleter Devrimci Ayd›nl›k (PDA) ve T‹‹KP içinde yerini alarak kendi özgünlü¤ü ve özelli¤i ile aya¤a do¤rulmufltu. Özellikle iflçi, köylü ve ö¤renci direnifllerinin, grevlerinin, iflgallerinin yayg›nlaflt›¤› bu dönemde Kaypakkaya, ço¤u direnifllere, iflgallere bizzat kat›lm›fl ve Mao’nun “kitlelerin gücünü örgütlemek bir siyasettir” sözünün adeta sad›k bir izleyicisi olmufltu. Kitle hareketleri, direnifl, grev ve iflgaller, ona öz suyunu tafl›yan gerçek kanallar olmufltu. Kaypakkaya’y› as›l biçimlendiren ve onun komünist fikirlerinin olgunlaflarak daha tam hale gelmesinde kendisinin bizzat kitle eylemleri içinde yer almas› ve bunlardan bir komünistin ç›kard›¤› dersleri ç›karmas›d›r. Üst üste binen bu pratikler onun teorisinin ve politik tutumunun yetkinleflmesinde baflat rol oynam›flt›r. 15-16 Haziran Büyük ‹flçi Direniflinin Kaypakkaya’n›n düflünce geliflmesi üzerindeki etkisi ve onu flekillendirmesi küçümsenebilir mi? O, kitle mücadelesi ve eylemlerinin atefli içinde çelikleflerek kendisine yolu açm›flt›r. Onda, düflüncenin nesneye sonsuz yaklaflarak bilginin sarmal hareketine yol açmas›, “dolays›z pratikle” ayr›lmaz bir “olmazsa olmazd›r”.

6

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement