Page 76

Sanat Tarihi...

PART‹ZAN 65 s›ndan gizemli de¤il oldukça korkutucu bir hal ald›. Çünkü insan hayvanlar› t›pk› kendileri gibi sayarlard›. Ve avc› bir topluluk olman›n zorunlulu¤u olarak hayvanlar› öldürüp yemek zorundayd›lar. Bu durumda hayvanlar intikam alabilirlerdi. E. Fischer flöyle diyor. “insan avc› olunca, kan dolu bir uçurum aç›ld› insan ve hayvan evrenleri aras›nda; insan hayvanlar› hala atalar› ve yak›nlar› saymakla birlikte onlar› öldürmeye bafllam›flt›. Böylece hayat›n birli¤ini y›km›flt›. Öldürdü¤ü hayvan› yemekle, onu yaln›zca kendisinin bir parças›n› yapt›¤›n›, hayvan›n yaflayan insan organizmas›n›n bir parças› oldu¤unu ileri sürerek suçunu örtmeye ve kendisini kand›rmaya çal›fl›yorsa da belki atas› ve kardefli sayd›¤› hayvan›n kendisinin de öç alaca¤›ndan da korkuyordu.”30 Ama ilkel insan öldürmek zorundayd›. Bu cinayetin intikam›ndan korunmak içinde öldürdü¤ü hayvanla iliflkisini özel bir biçime soktu. Bunu sa¤layan resimler, heykeller, danslar, flark›lar oldu. Resim ve heykelle hayvan› ele geçirdi; bir fleyin benzerini (imgesini) ele geçirmek, o imgenin gerçe¤ini ele geçirmekti. Danslar›yla hayvan› taklit etti. Çünkü yans›lama, yans›t›lan fleyi kontrol etmekti. fiark›lar›yla hayvana yakar›flta bulundu. Çünkü hayvan› ikna edemezse, hayvan›n akrabalar› intikam için gelebilirlerdi. Bunlar›n hepsi apaç›k büyüdür. Böylesi bir iliflkiden do¤an büyü zamanla maddi üretimin her alan›na yay›ld›. Neye hitap edilmek istendiyse o fleyle bir özdeflleflme kuruldu. Böylece o fley üzerinde bir egemenlik sa¤land›. Büyücüler, imgelerin gerçe¤ine elverdi¤ince benzetilirken bizim anlad›¤›m›z tarzda bir estetik kayg› gütmezler, o sadece gördü¤ü fleyi yans›t›r, ötesine geçemez. Onun için bir resim yapmakla m›zrak yapmak aras›nda yararl›l›k bak›m›ndan bir fark yoktur. ‹kisi de pratik bir ihtiyaca yöneliktir. Burada öne ç›kan fley büyücünün, eserini yarat›rken, büyücünün kendi kiflisel yaklafl›m› de¤il toplulu¤un beklentilerini sorumluluk edinmesidir. Bu sorumlulu¤un yükseldi¤i temel maddi üretimdir.

YARARLANILAN KAYNAKLAR 1) Marx/ Toplum Kuram›/ Aktaran Orhan Hançerlio¤lu/ Felsefe Sözlü¤ü/ Syf:293 2) R. G. Klein- B. Edgar/ Uygarl›¤›n Do¤uflu/ Epsilon Yay›nc›l›k/ Syf: 7–8 3) Evrensel Gazetesi/ 7 Ekim 2005 4) F. Engels- Anti-Duhring/ Sol Yay›nlar›/ Syf: 294–295 5) Bkz. Marksizm-Leninizmin ‹lkeleri/ Yar Yay›nlar›/ Syf:49–50–51 6) Pavlov/ Akt. Age. / Syf: 51 7) Henry Jerison/ Akt. Uygarl›¤›n Do¤uflu/ Syf: 141 8) R. G. Klein- B. Edgar/ Uygarl›¤›n Do¤uflu/ Epsilon Yay›nlar›/ Syf: 211 9) Bkz: Marksizm ve Dil/ J. Stalin/ Evrensel Yay›nlar› 10) Marksizm-Leninizmin ‹lkeleri/ Yar Yay›nlar›/ Syf:54 11) F. Engels/ Ailenin-Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni/ Sol Yay›nlar›/ Syf: 243 12) Age./ Syf: 43 13) Leo Frobenaus/ Akt. Ernest F›scher/ Sanat›n Gereklili¤i/ Payel Yay›nlar›/ Syf: 154 14) Bkz: George Thomson/ Marksizm ve fiiir/ V Yay›nlar›/ Syf: 13 15) Christoper Caudwel/ Ölen Bir Kültür Üzerine ‹ncelemeler-2/ Metis Yay›nlar› 16) Zahir Güvenli/ Sanat Tarihi/ Varl›k Yay›nlar›/ Syf: 13 17) Age/ Syf: 15 18) Bkz. Leo Frobenaus/ Akt. Ernest Fischer/ Sanat›n Gereklili¤i/ Payel Yay›nlar›/ Syf: 155 19) Zahir Güvenli/ Sanat Tarihi/ Varl›k Yay›nlar›/ Syf: 19 20) Age./ Syf: 17 bkz 21) Ergun Candan/ Antik M›s›r S›rlar›/ S›n›r Ötesi Yay›nlar›/ Syf: 260 22) Ernest Fischer/ Sanat›n Gereklili¤i/ Payel Yay›nlar›/ Syf:154 23) Bkz. E. H. Gombrich/ Sanat›n Öyküsü/ Remzi Yay›nlar›/ Syf: 21 24) J. H. Hutton/ Leopard-men In The Noya hills/ Akt. ‹lkel ‹nsanda Ruh Anlay›fl›/ Do¤uBat› Yay›nlar›/ Syf: 191 25) Lucien Levy- Bruh/ ‹lkel ‹nsanda Ruh Anlay›fl›/ Do¤u-Bat› Yay›nlar›/ Syf: 191 26) Age/ Syf: 64 27) Age/ Syf: 47 28) Age 29) Ali Narç›n/ A’dan Z’ye M›s›r/ Ozan Yay›nc›l›k 30) Ernest Fischer/ Sanat›n Gereklili¤i/ Payel Yay›nlar›/ Syf: 157

74

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement