Page 60

Sanat Tarihi...

PART‹ZAN 65 genetik bir de¤iflmeyle insan sembollerle Marx’›n deyimiyle “kendinin fark›nda olmadüflünme ve iletiflim yetene¤ini kazanm›flt›r.3 yan”1 ilkel insan›n ekonomik faaliyeti her halükarda son derece yetersizdi. Birkaç aletle Bu bir s›çramad›r, fakat bir anda olmay›p gerçeklefltirilen ekonomik üretimi yeni yönuzun bir sürecin birikimi neticesinde olmufltemlerle gelifltirmesi gerekiyordu. Ve inan›ltur. Dolay›s›yla insan›n ve onun kazand›¤› mayacak denli etkin bir araç buldu. Bu büyeteneklerin her anlamda yeterli oldu¤u yüydü. söylenemez. Engels’in tan›m›yla “insanlar fiimdi burada biraz dural›m, büyüye geçhayvanlar dünyas›ndan nas›l ç›karlarsa -dar meden önce ilkel insan›m›z› biyolojik varl›k anlamda- tarihe öyle girerler. Henüz yar› olarak hat›rlayal›m. Böylece “ilkel” dedi¤ihayvan, kaba, daha do¤a güçleri karfl›s›nda mizde kafam›zda canlanan varl›¤›n meziyethayvanlar denli yoksul ve ancak onlar denli lerinin s›n›rlar›n› daha iyi anlayabiliriz. üretken”4 bütün süreçlerde her sonraki ev‹nsan›n evrim sürecinde öne ç›kan üç s›çre bir öncekinden izler tafl›r ve yeninin basrama noktas› görüyoruz. 6 milyon y›l önce k›n gelmesiyle bu izler (eski) silikleflir. Bu bir Afrika maymunundan türedikten sonra devaml›l›k arz eder, yasa hiç de¤iflmez. Can2.5 milyon y›l aral›¤›na kadar l›lar›n yaflam› da bu yasadan Maddenin gelifliminbirden fazla iki ayakl› türün ba¤›ms›z olmad›¤›ndan ilkel ortaya ç›kt›¤› bulgulanm›flt›. Bu de karmafl›k bir insan›n hayvansal özellik tatürlerin tümünde bedenin üst fl›mas› anlafl›l›rd›r. yap›ya sahip olan yar›s› maymuna daha yak›nd›. Maddenin gelifliminde proteinler yafla- karmafl›k bir yap›ya sahip Bu durum beyin boyutu aç›s›ndan da böyleydi. m›n maddi temeli- olan proteinler yaflam›n Ön insan diye tabir edebimaddi temelini oluflturur. ni oluflturur. Ve Ve metabolizmada oynad›¤› lece¤imiz türlerin aras›nda maymun ölçe¤ini aflan beyinlim e t a b o l i z m a d a rolle hayati etkinli¤e sahipler 2.5 milyon y›l önce tafl› tafloynad›¤› rolle ha- tir. Organik dünyan›n geliflila yontarak basit alet yap›m›n› minin üst düzeylerinde yükyati etkinli¤e sa- sek sinir sistemlerinin etkinö¤rendiler. Böylece sadece bitkisel g›dalara mahkum olli¤i ve psiflik etkinlik dedi¤ihiptir. maktan kurtulup g›dalar›na av miz olay en basit canl›lara hayvan› etini de eklediler. Onlar›n kemikleözgü bu uyar›labilme özelli¤ine dayan›r. Tek rini k›r›p iliklerine ulaflma imkan› yakalad›lar. hücreli canl›larda bile uyar›lara karfl› daha du2 milyon y›l sonra da Afrika’dan Avrasya’ya yarl› elemanlar›n farkl›laflt›¤› görülür. Çok göçler bafllad›. Yaklafl›k 1milyon y›l önce dehücreli canl›lar ortaya ç›k›nca, hücrelerin özel ¤iflik k›talarda fiziksel olarak farkl› insan tipbir flekli oluflur; bunlar görevleri d›fltan gelen leri ayr›flmaya bafllad›. dürtüleri uyar›lara dönüfltürmek olan hücre Modern insan›n evrimi ise Afrika’da baflgruplar›d›r. Hayvanlar›n ve insan›n sinir sistelad› ve 50.000 y›llar›nda da Avrasya’ya ve mi, organizmas›yla d›fl ortam aras›ndaki ba¤Avrupa’ya do¤ru yay›ld›. Neanderthal ve lant›y› ve çeflitli organlar›n birbirine ba¤l› olaöteki ön insan türlerini sürüp tarihsel yolcurak çal›flmas›n› sa¤lar. Yüksek memelilerde 2 lu¤una tek bafl›na yürüdü. geliflmifl beyin zar› pek çok say›da k›vr›mlar oluflturur ve yar› küreler beynin bütün di¤er Daha önce hiç olmad›¤› kadar mükemk›s›mlar›n› kaplar. Beyin zar› en çok geliflmifl mel insan›n 50.000’lerde ortaya ç›kt›¤› koolan canl› insand›r. ‹nsan beyni, bütün sinir sisnusunda hemen her kaynak hem fikirdir. ‹ntemiyle ba¤lant›s› olan bir araçt›r; yüksek sisan›n evrim sürecinde 50.000’lerde beyinde

58

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement