Page 5

tundu¤u ideolojik çekim merkeziyle de, genifl emekçi y›¤›nlara direngen ve direflkenlikle yolu gösteren de ve en uza¤a niflan almas›n› bilen de O idi. Proletarya Partisi’nin sayg›n bir politik kimli¤e kavuflmas›nda Kaypakkaya’n›n teori ve prati¤i ve de politik formasyonu muazzam önemdeydi. E¤er bugün, sefalete itilmifl emekçiler ve proletarya saflar›nda Kaypakkaya ad› sevgi ve sempatiyle, heyecan ve coflkuyla karfl›lan›yorsa ve e¤er bugün, O’nun ad› emekçiler kat›nda sayg›yla an›l›yorsa; bunu, salt faflizm karfl›s›nda, iflkenceciler karfl›s›ndaki dillere destan direnifliyle aç›klamak yetmez ve bu haks›zl›k olur. O’nu sayg›n bir kiflilik yapan as›l fley, ideolojik ve politik kimli¤idir ve her fleyden önce de devrimimizin amaç ve hedeflerine ulaflman›n gerçek anahtar›n› veren teorik çözümlemeleridir. Bu çözümlemeler, halk demokrasisi, ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm davam›z›n ilerletilmesinin zengin reçeteler demetidir. Zamandafllar› küçük burjuva ihtilalci önderlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, aralar›ndaki nitel fark da baflka fleyler bir yana, bu ideolojik, politik ve teorik fikirler manzumesinin kendisindedir. Bu dünyadan göçüp giderken ard› s›ra geride b›rakt›¤› komünist miras, aradan geçen birkaç on y›ll›k zamana karfl›n hala “referans” olmay› sürdürüyorsa, ilerleyen sürece gerçek bir yan›t olabiliyorsa ve hala ard›llar›n›n elinde mücadele ruhlar›n›n ateflleyicisi olarak dünyan›n Türkiye denilen parças›nda yak›c›l›¤› üzerinden dönüfltürücülü¤ünü koruyorsa ve hala devrimimizi ilerletmenin “iletken teli” olmay› sürdürüyorsa; bu demektir ki, Kaypakkaya’n›n “teorisi” en yüce s›navdan, “zaman›n s›nav›ndan” geçmifltir. Yaflam ve onun yarat›c› devrimci eylemi her ad›mda Kaypakkaya’n›n teorisinin lehine tan›kl›k etmeyi sürdürüyor; hem de en temel sorunlarda. Devrimci Marksizm’in evrensel ö¤retilerinin kendi toplumumuzun analizi temelinde ülkemiz devrimi ile bütünlefltirilmesi ancak O’nun mahir ellerinde kendi öz suyuna ka-

Proletarya Partisi’nin kurucu-kuramc›s›, devrimimizin en “rafine temsilcisi”, “ser verip s›r vermezli¤in” y›k›lmaz abidesi yoldafl ‹brahim Kaypakkaya’n›n burjuva-feodal faflist ayg›t› taraf›ndan katlediliflinin 35. y›l› içindeyiz. Yoldafl Kaypakkaya, en gerici güçlerin demir a¤larla örülü süre¤en ablukas› alt›nda eme¤in kölelefltirilmesine dayal› patron-a¤a devletinin iktidar›na karfl› Türkiye proletaryas› ve komflular›n›n aya¤a do¤rulan sesi oldu. Yo¤un yer alt› çal›flmas›n›n en a¤›r koflullarla iç içe geçti¤i bir mecrada, Ekim, Çin ve Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin top seslerini komünist bir duyarl›l›kla s›n›f kulvar›nda içsellefltirerek Türkiye Devrimci Hareketi’nde fevkalade bir yan›t›n ad› olmas›n› bildi. Teoriyle prati¤in, sözle eylemin, evrenselle özgülün tek bir kiflilikte, bir tek beyinde mayaland›¤› bir a¤›rl›k merkeziydi O. Tam komünist kiflili¤i ile devrimimizin amaç ve fikrine, karakter ve perspektifine tutarl› yan›tlar getirebilmifl kalifiye bir politik kimlikti. O, yaln›zca zengin bir düflünce bollu¤u ile yo¤rulmufl usta bir politik kimlik de¤ildi; ayn› zamanda teorik ve ideolojik kimli¤iyle de büyük önemde bir “düflünce kaz›bilimcisi” idi. Akl› ve yüre¤i ile ondaki her fley, o soylu dava, o muhteflem amaç, o ateflli tutku, o yüce düflünce dedi¤imiz bir tek fleye ba¤lanm›flt›: Devrim! Marks, devrimler, tarihin lokomotifidir demiflti; bu lokomotif büyük bir “kuvvet”le harekete geçer. Bu kuvvet önderliktir, bu önderlikte de en önde duran önderdir. Bilinir ki, her devrim kendi önderli¤ini ve önderini yaratarak sürece gerçek bir yan›t olabilir. Biz biliyoruz ki, tarihte hiçbir s›n›f, süreklili¤i sa¤lanm›fl önder örgüt olmaks›z›n, devrimci süreci yönetmeye yetenekli siyasal önderler olmaks›z›n baflar›l› bir devrime ulaflamaz. Dünya devriminin Türkiye parças›nda bu önder, Kaypakkaya idi. Zor dönemin güç koflullar› alt›nda metaneti kalmayanlara cesaret ve kararl›l›k afl›layan da, buzu k›r›p yolu gösteren de, sökecek flafa¤› hedefleyen politik analizleriyle de, tu-

3

Katlediliflinin 35. y›l›nda Kaypakkaya...

PART‹ZAN 65

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement