Page 49

meydana gelen direnifller, belirli derecede gelifltirilip genellefltirilebilir ve sald›r›n›n temel niteli¤ine karfl› merkezilefltirilebilir. Sald›r›, sermayenin iflçi s›n›f› üzerinde tam hakimiyetini amaçlamakta. Böylesi bir egemenlik sermayeye ve onun politik sözcülerine hak ve kazan›mlar› geri alma ve genifl emekçi kitlelere ortaça¤ yaflam koflullar›n› dayatma olana¤›n› vermekte. Direnifl, sald›r›lar›n geri püskürtülmesini amaçlayan bir araçt›r. Direnifl, sald›r› ve önlemlerin geçmemesi için acil politik görevdir. Çünkü emekçilerin ihtiyaçlar› keskinleflmifltir ve acil cevap beklemektedirler, bu cevaplar ancak direnifl içinde verilebilir. Direnifl, ekonomik, çal›flma, sosyal, politik vb. kazan›mlar›n savunulmas›d›r. Sefalet ve yoksulluk sald›r›lar›n y›k›m› demektir. Direnifl, iflçi hareketinin mücadeleleri kazanmas› ve kazan›mlar elde etmesi için s›n›f güçlerinin bütünlefltirilip güçlendirilmesidir. Reformist güçler direnifl sorununu geçici, gerici olarak ele almakta ve o “militan” -1200 Euro, 35 saat vb.- taleplerinde ›srar etmektedirler. ‹flçi s›n›f› içinde faaliyet yürüten di¤er küçük örgütler de benzer anlay›fllar› ortaya koymaktad›rlar. Bu noktada, kapitalizm koflullar›nda siyasal iktidar›n, devletin ve devlet araçlar›n›n sermayenin elinde oldu¤unu vurgulamam›z gerekmekte. Bu olgu, her defas›nda s›n›f ç›karlar›n› güçlendirecek politik müdahalelerde bulunma olana¤›n› kendisine vermektedir. Özellikle iflçi ve devrimci hareketin yenilgisi ile niteli¤ini bulan bugünkü koflullarda, güç dengeleri sermayenin ve emperyalizmin lehine de¤iflmifltir ve bu aç›kça ortadad›r. Sermaye bu olana¤› kullanarak her fleye sahip olmak istemekte. Hepsinden önemlisi, iflçi s›n›f›ndan tarihi rövanfl› almak istemekte. Kuflkusuz içinde oldu¤umuz süreç zordur. ‹flçi s›n›f› ve onun mücadelesi aç›s›ndan y›k›c› sonuçlar bulunmakta, çünkü s›n›f ortaça¤ düzeniyle tehdit edilmekte. Burada tek bir soru karfl›m›za ç›kmakta: ‹flçi s›n›f› sald›r›lar karfl›s›nda direnecek mi, yoksa teslim mi olacak?

Direnifl sorunu, iflçi s›n›f›n›n varl›¤› aç›s›ndan temel sorunu teflkil etmekte. Peki bu denli ciddi bir sorun “1200 Euro” gibi bir taleple eflde¤er tutulabilir mi? Bu talebi dile getiren ve daha önce de bahsini etti¤imiz bu güçler -direnifli- savunma olarak ve var olan› korumak olarak (kendilerinin söylemi) de¤erlendirmektedirler. Buna karfl›n, 1200 Euro talebi daha ileri bir taleptir ve emekçilerin günümüz ihtiyaçlar›na yan›t vermektedir. Anlafl›lmas› gereken nokta, direnifl en üst politik pratiktir. Sald›r›n›n temel niteli¤i ile toptan bir çat›flmay› ve karfl›tl›¤› hedeflemektedir. Bu derecede ifade edilen mücadele, di¤erlerinin iddialar›n›n tersine çok daha ileri kazan›mlar ve zaferler getirebilir. Direnifl görevinin öne ç›kar›lmas› ve kimi “küçük” zaferlerin kazan›lmas›, yenilgi havas›n›n da da¤›t›lmas›n› sa¤layabilir. Emekçilere kendi güçlerine ve mücadelelerine inanma olana¤› verecektir. Hareketin kitleselleflmesine etki edecek, sorunlar›n›n s›n›fsal do¤as›n› kavrayacakt›r. Hareket içerisindeki burjuva ve reformist güçlerle olan çeliflkiler de etki edecektir. S›n›f mücadelesini keskinlefltirecektir. S›n›f hareketinin geliflme ve güçlenme sürecini h›zland›racakt›r. Elbette, bütün bunlar hareketimizin görev ve amaçlar›d›r. Ancak sadece bizim çabam›z sonuç al›c› olmayacakt›r. Bunun için ortaya koydu¤umuz ihtiyac› anlayan tüm güçlerle olabildi¤ince genifl çabalar›n sarf edilmesi gereklidir. Ortak mücadele, direnifl odaklar›n›n güçlenmesi ve sonuç al›c› olmas›nda belirleyici rol oynayacakt›r. Ortak mücadeleden ne kastediyoruz? Ortak mücadele, kal›c› iflbirlikleri anlam›na gelmemektedir. Somut hedefler etraf›nda eylemde ortaklaflmad›r. Ayn› zamanda, amaç; tek, kesin, somut ve tüm kat›l›mc›lar için ortaklaflabilecekleri bir konu olmal›d›r. Ortak mücadele, örgütlerinhareketlerin kat›l›m›n›n yan›nda esas olarak emekçilerin kat›l›m›n› esas almal›d›r. Bu çizgiyi, savunuyor, uyguluyor ve olabildi¤ince çok

47

‹fl flç çi Hareketi için Program ve Amaçlar

PART‹ZAN 65

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement