Page 48

‹fl flç çi Hareketi için Program ve Amaçlar

PART‹ZAN 65 do¤rultusunda sekiz saatlik çal›flma hakk›n› “lastik” yapan yasalar pefli s›ra geçirilmekte. ‹flçi s›n›f›n›n hiçbir sorunu veya talebi s›n›f lehinde tart›flma konusu olmam›flt›r. Bu güçler devletin müdahalelerine -ister yasalar düzeyinde olsun, isterse de devlet ve polis fliddeti ve terörü düzeyinde olsun- aç›k destek sunmakta ve emekçilerin mücadelelerini bast›r›p s›n›rlamaya çal›flmaktalar. S›n›f iflbirlikçili¤i çizgisi ve bölücü giriflimler sadece sayd›¤›m›z bu güçlerin ürünü de¤ildir. Ayn› zamanda sistemin sol koltuk de¤ne¤i olan PAME’nin de ürünüdür. PAME’nin konfederasyon veya iflçi merkezleri liderliklerinde yer almamalar›, kendilerini sorumluluktan kurtarmamaktad›r. Burjuva reformist sendikal hareketin ve sorunlar›n›n bir parças›n› teflkil etmektedirler. Sistem kendilerine ihtiyaç duydu¤unda, s›n›f karfl›t› anlaflmalara ve belgelere kendi imzalar›n› atmaktan geri durmad›lar. Bu koflullarda GSEE’nin burjuva s›n›fla ve zaman zaman hükümetlerle anlaflm›fl olmas› PAME’i mesafe almaya zorlad›. PAME aç›s›ndan bunun iki temel nedeni var; - Sendikal liderlikler taraf›ndan savunulan s›n›f bar›fl› çizgisi, kendi içlerinde de parçalanmalara yol açm›flt›. Bunu tersine çevirmek için öncesinde ortak olduklar›ndan ba¤lar›n› kopararak, “s›n›f sendikac›l›¤›” çizgisini ortaya koymak. - ‹kinci neden, o dönem uzun mücadeleler sonucu kazan›lan hak ve kazan›mlara karfl›, sermayenin artan ve sertleflen sald›r›s›na karfl› durmak. Bu koflullarda sermaye, hiçbir flekilde geri ad›m atma niyetinde de¤ildir. Tam tersine s›n›f›n sahip oldu¤u her fleyi talep etmekte, kendi güvencesinde olmayan hiçbir kazan›m b›rakmak istememektedir. Bu koflullarda, PAME, emekçileri rahatlatabilecek kimi geri ad›mlar atmas›, küçük iyilefltirmelerin yap›lmas› veya baz› önlemler al›nmas› noktas›nda sermayeyi etkileyemeyece¤ini görmekte. Bundan dolay› da reformist çizgisi havada kalmakta. Gerçek fludur ki, hiçbir fley talep edemez, çünkü ken-

di sendikalar› da örgütsüz ve da¤›n›kt›r. Açl›¤a denk gelen toplu sözleflmeler imzalamak zorunda kalmaktad›r. Sözde militan talepler (1200 Euro asgari ücret, haftal›k 35-günlük 7 saat ve 5 gün vb.) demagoji ve acil taleplerden ve hepsinden önemlisi de sald›r›lara karfl› direniflin infla edilmesinden kaç›flt›r. Bu “s›n›fsal” söylemleri, sendikal hareketteki reformist çizginin esas ifadesi olmalar›n› da gizlemektedir. PAME’nin di¤er bir mücadele biçimi ise çarp›c› eylemler yapmakt›r, kamu binalar›n›n iflgali, bakanl›klara vs. pankart as›lmas›, polisle kontrollü çat›flmalara girerek bas›n›n dikkatini çekmeye çal›flmaktad›r. Bu tarz eylemler sadece kitlesel nitelik tafl›d›¤› zaman olumlu olabilir. Hareketin geri ve varl›k gösteremedi¤i durumda PAME “kitlesel” bir flekilde yapt›¤› eylemlerle hareketin yerine geçmektedir. Mücadelenin geliflmesi ve yayg›nlaflmas› için hiçbir gerçekçi ad›m atmamaktad›rlar. Bu flartlarda sermaye, iflçi s›n›f›n›n en temel hak ve kazan›mlar›na karfl› sald›r›lar›n› art›rmakta. Çal›flma alanlar›nda, esnek üretim, tam ve düzenli çal›flma hakk›n›n kald›r›lmas›, iflyerindeki haklar›n yok say›lmas› vb. iflçi s›n›f›n› oluflturan haklara sald›r›lar öncelikli sald›r›lard›r. Sald›r› sert, insanl›k d›fl› ve gündeliktir ve bu toplumu yeni bir ortaça¤a sürüklemektedir. Sald›r›lar›n sonuçlar›, güvencesizli¤i yaflayan emekçi kitleler aç›s›ndan bo¤ucu ve dayan›lmaz olmakta. Sald›r›lar›n da¤›t›lmas› noktas›nda direniflin gereklili¤i kendini her zamankinden daha fazla dayatmaktad›r. Zorunluluk keskinleflmifltir ve acil cevaplar beklemektedirler ve bunlar ancak direnifl içerisinde ortaya ç›kar›labilir. Direniflin sonuç al›c›l›¤›, bugünkü koflullarda iflçi s›n›f› için çok önemli bir görevi teflkil etmektedir. Direnifl, s›n›f›n somut ihtiyaçlar›n› ve taleplerini ifade etmeli ve haklar›n›, kazan›mlar›n› ve her türlü s›n›f ç›karlar›n› savunmal›d›r. Direnifl; sadece kitlesel kat›l›m› gerekli gören bir mücadele biçimi de¤il, ayn› zamanda, halk ve s›n›f karfl›t› politikalar›n da¤›t›lmas› için flartlar› haz›rlayan önemli bir politik pratiktir. Ekonominin farkl› alanlar›nda ve farkl› ifl kollar›nda

46

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement