Page 47

ile hareket etmektedir. Ancak sendikal liderliklerin bölücü örgütsel giriflimleri kendilerine bu olana¤› tan›mamaktad›r. Gerek sermayeye gerekse burjuva sendikal liderliklere karfl› mücadele, s›n›f sendikac›lar› için acil görev ve zorunluluktur. S›n›f güçlerinin koordinasyonu, güvenilir ve sonuç al›c› giriflimlere ba¤l›d›r. Bu güçler, kapitalist sald›rganl›¤a karfl› politik mücadeleyi öncelikli olarak ele almal›d›r. Direnifllerin güçlendirilmesi, mücadelelerin politiklefltirilmesi ve iflçi s›n›f› mücadelelerinin sonuç al›c› olmas› için mücadele etmelidir. Mücadele, var olan hak ve kazan›mlara karfl› giriflilecek sald›r›lara karfl› flekillendirilmelidir. S›n›f sendikac›lar›, reformist ve burjuva sendikalar› aflarak sendikal organlarda yer almal› ve mevcut hak ve kazan›mlar› savunmal›d›rlar. Sömürüyü ve parçal› yap›y› güçlendiren toplu sözleflmeler yerine s›n›ftan yana toplu sözleflmeler öne sürülmeli. Ya¤maya karfl› gerçekçi ücret art›fllar›, tam ve ücretsiz sa¤l›k hakk›, tam ve düzenli ifl hakk› için mücadele edilmelidir. (*Bu makale, ac› kayb›m›z Vasilis Gemisto taraf›ndan, 2000 y›l›nda ülke genelinde bir iflçi örgütlenmesi oluflturmak amac› ile yaz›lm›flt›r. Befl y›l önce yaz›lan bu yaz›, bugün yaflanan gerçeklikleri yans›tmas› anlam› ile önemlidir.)

C- Sendikal harekete iliflkin baz› görüfller ve Taksiki Poria (S›n›f Yürüyüflü)’nün oluflumu Baz› güçler, iflçi s›n›f›n›n ve genel olarak emekçi kesimlerin mücadelesinde ve yöneliminde, dün oldu¤u gibi bugün de nüfuz etmekteler. PASOK’a ba¤l› olan PASKE ve Nea Dimokratiya’ya ba¤l› DAKE burjuva ve hükümetçi güçleri, kapitalist sistemi savunmakta, ülkenin AB’ye, NATO’ya kat›l›m›n› desteklemekte, sendikalar› s›n›f iflbirlikçisi organlara dönüfltürmeye çal›flmaktalar. Bunlar, iflçi s›n›f›n›n ücretli köleli¤in kald›r›lmas› için verdi¤i mücadeleden vazgeçip, sermayenin istemlerine boyun e¤mesini istemekteler. Bu hedeflerine ulaflmak için, mücadele arzusunu ifade eden emekçilere ve onlar›n ilerici dinamiklerine karfl›, mücadele etmekteler, s›n›f bar›fl›n› ve s›n›fsal iflbirli¤ini desteklemekte ve güçlendirmekteler. Bu zeminde GSEE (iflçi konfederasyonu) ve ADED‹ (memur konfederasyonu) sendika a¤alar›, sosyal diyalogu mücadelelerin yerine geçirmekteler. Sendika a¤alar› sosyal diyalog ad›na en küçük eylemlere dahi engel olmaktalar. Hükümetle ve iflverenlerle istihdam için konuflurken, iflsizlik de artmaya devam etmektedir. Sosyal güvenlik haklar›n› konuflurken, hükümet yeni karfl› yasalar geçirmekte. Sekiz saatlik çal›flma hakk›n› hükümet ve SEV (Sanayiciler Odas›) tart›fl›rken, sermayenin ihtiyaçlar›

Baz› güçler, iflçi s›n›f›n›n ve genel olarak emekçi kesimlerin mücadelesinde ve yöneliminde, dün oldu¤u gibi bugün de nüfuz etmekteler. 45

‹fl flç çi Hareketi için Program ve Amaçlar

PART‹ZAN 65

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement